Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   
AUSTĖ NAKIENĖ

Austė NakienėAustė Nakienė (Bareikytė) gimė 1966 m. Vilniuje, mokslininkų šeimoje. 1972-1983 mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokykloje. 1983-1988 studijavo LTSR valstybinėje konservatorijoje (dabar - Lietuvos muzikos ir teatro akademija), etnomuzikologės Laimos Burkšaitienės klasėje, baigdama parašė diplominį darbą apie kalendorinių dainų melodiką. 1985-1995 metais buvo Vilniaus naujosios muzikos ansamblio narė, su šiuo kolektyvu koncertavo daugelyje Europos valstybių ir Kanadoje. Taip pat dainavo sutartinių atlikėjų grupėje „Trys keturiose".
1989 pradėjo dirbti Lietuvių kalbos ir literatūros institute (dabar - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, LLTI) Dainyno skyriuje. Nuo 2007 m. - LLTI Tautosakos archyvo skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja. 1993-1997 domėjosi tautosakos dėstymu mokykloje. Buvo pakviesta dalyvauti Atviros Lietuvos fondo programoje „Švietimas Lietuvos ateičiai", išleido tautosakos pradžiamokslį „Metų knygelė" pradinių klasių moksleiviams. 1995-2000 parengė Lietuvių liaudies dainyno XV tomo dainų melodijas.
1995 įstojo į LLTI ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūrą. 2001 apgynė daktaro disertaciją „Senasis lietuvių liaudies melodijų sluoksnis. Refreninės dainos ir sutartinės" (vadovė Ingrid Rüütel). Disertacijoje tyrinėjo refreninių dainų bei sutartinių melodikos savybes, savitos sutartinių polifonijos susiformavimą, senųjų lietuvių liaudies melodijų sąsajas su kaimyninių tautų melodijomis.
2000 susidomėjo archyvinių įrašų restauravimu, lankėsi turtingą senųjų įrašų kolekciją saugančiame Berlyno fonogramų archyve. 2001 Lietuvių literatūros ir tautosakos institute inicijavo archyvinių įrašų restauravimo ir leidybos programą. Dirbdama pagal šią programą kartu su dr. Rūta Žarskiene parengė Lietuvos etnografinių regionų muziką pristatančias fonografo įrašų plokšteles: „Suvalkijos dainos ir muzika" (2003), „Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika" (2004), „Žemaitijos dainos ir muzika" (2005), „Dzūkijos dainos ir muzika" (2005), „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos" (2007).
2010 kreipėsi į Berlyno fonogramų archyvą, prašydama atsiųsti ten saugomų lietuvių liaudies muzikos įrašų kopijas. 2011 drauge su Rūta Žarskiene ir Susanne Ziegler parengė leidinį „Eduardo Volterio Lietuvoje įrašyti voleliai (1908-1909), saugomi Berlyno fonogramų archyve". Šis ir kiti leidiniai ženkliai paankstino lietuvių liaudies muzikos dokumentavimo pradžią, jų dėka dabar galima apžvelgti pokyčius, vykusius daugiau nei per 100 lietuvių liaudies muzikos dokumentavimo metų.
Nuo 2009 yra Etninės kultūros globos tarybos narė. Svarstė etnokultūrinio ugdymo, nematerialaus paveldo saugojimo, etnokultūrinių regionų ir tarmių globos ir kt. klausimus.
2009-2011 dirbo Europos Sąjungos finansuojamame tarptautiniame projekte Europeana Connect, pateikė interneto vartotojams lietuvių liaudies muzikos fonografo įrašų (1908-1942), jų galima pasiklausyti www.europeana.eu. Taip pat pakvietė į projektą įsijungti leidyklą „Semplice", kuri sutiko paskelbti internete Kauno mažosios scenos artistų įrašų (1930-1938) ir žymaus lietuvių kompozitoriaus M. K. Čiurlionio kūrinių įrašų.
Paskelbė mokslinių straipsnių periodiniuose leidiniuose: „Tautosakos darbai", „Liaudies kultūra", „Lietuvos muzikologija", „Literatūra", „Tiltai", „Res Humanitariae", „Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae", „Studia Instrumentorum Musicae Popularis", „Polski Rocznik Muzykologiczny", „Musicology Today". Skaitė pranešimus tarptautinėse etnomuzikologų konferencijose Baltijos ir Skandinavijos šalyse, Lenkijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Vengrijoje, Italijoje, Didžiojoje Britanijoje. Nuo 2000 yra tarptautinės organizacijos „International Council for Traditional Music" narė, o nuo 2002 - „European Seminar for Ethnomusicology" narė.
Visuomenėje Austė Nakienė žinoma kaip senųjų įrašų specialistė ir kompaktinių plokštelių sudarytoja. Ji buvo paprašyta parašyti įvadus šiuolaikinės bei liaudies muzikos plokštelėms: Vytautas Germanavičius. Kūriniai lietuvių tradiciniams instrumentams (2008), Loreta Narvilaitė. Šauksmas-Šviesa (2010), Veronika Povilionienė. Lietuvių liaudies dainos (2010), Mažasis spektaklis. Broniaus Kutavičiaus kamerinė muzika (2011).
Tyrimų temos: lietuvių liaudies melodijos, archyviniai garso įrašai, tradicinės kultūros gyvavimas miesto aplinkoje, folklorizmas, liaudies muzikos atgarsiai lietuvių kompozitorių kūryboje.
Šiuo metu etnomuzikologė rašo studiją „Nuo tradicinės polifonijos iki polifoninės tradicijos", kurioje siekia atskleisti šių dienų liaudies muzikos tradicijos tąsos sudėtingumą, stebi, kaip gyvąją tradiciją keičia folkloro judėjimas, aiškinasi, kokią reikšmę folkloro judėjimui turi rašytiniai tradicijos perdavimo būdai, ypač garso įrašymo būdas.

SVARBIAUSIEJI DARBAI
Monografijos, rinktinės

Eduardo Volterio Lietuvoje įrašyti voleliai (1908-1909), saugomi Berlyno fonogramų archyve / Eduard Wolter's cylinders recorded in Lithuania (1908-1909), held in the Berlin Phonogramm-Archiv. Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė, konsultantė Susanne Ziegler. 44 restauruoti įrašai, melodijos, tekstai, fotografijos, įvadinis straipsnis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011.
Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908-1942. Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. 40 restauruotų įrašų, melodijos, tekstai, fotografijos, įvadinis straipsnis. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007.
Žemaitijos dainos ir muzika. 1935-1941 metų fonografo įrašai. Parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, 120 p., 43 kūrinių įrašai.
Dzūkijos dainos ir muzika. 1935-1941 metų fonografo įrašai. Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, 126 p., 44 kūrinių įrašai.
Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika. 1935-1941 metų fonografo įrašai. Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, 223 p., 77 kūrinių įrašai.
Suvalkijos dainos ir muzika. 1935-1939 metų fonografo įrašai. Parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, 103 p., 42 kūrinių įrašai.
Lietuvių liaudies dainynas, t. 15. Dainos apie gamtą. Parengė Giedrius Dringelis, melodijas parengė ir kompaktinę plokštelę sudarė Austė Nakienė. Vilnius, 2000, 720 p., 32 dainų įrašai.
Austė Bareikytė. Metų knygelė. Tautosakos pradžiamokslis. Vilnius: Regnum fondas, 1997, 167 p.

Moksliniai straipsniai
Creativity of Songwriters and the Continuity of Tradition. Me and Historical Others. - Musical Traditions: Discovery, Inquiry, Interpretation, and Application. Edited by Pal Richter. HAS, Research Centre of Humanities, Budapest, 2012, p. 116-134.
Išeivių iš kaimo tapatybės paieškos: miesto folkloro sąjūdis. - Liaudies kultūra, 2012, Nr. 6, p. 23-41.
Bardų kūryba ir tradicijų tąsa: aš ir gyvenusieji praeityje. - Liaudies kultūra, 2011, Nr. 1. p. 34-38.
Eduardo Volterio lietuvių tautosakos garso įrašai ir juose įamžinti senoviniai dainavimo būdai. - Tautosakos darbai XLII, 2011, p. 170-193.
Nostalgic Remiscences: Urbanisation, Music and Television of the 1960‘s. Musicology Today, vol. 7, Music traditions in Totalitarian Systems. Warsaw, 2010, p. 83-100.
Tradicija ir inovacija: XX amžiaus pradžioje įamžinta lietuviška muzika ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio tautinės muzikos vizija. Tautosakos darbai, t. XXXIX, Vilnius, 2010, p. 156-166.
Lietuvių tautosakos rankraštynas: kaupimas, sisteminimas, skaitmeninimas. Res Humanitariae, VII. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010, p. 183-197. (bendraautorė R. Žarskienė).
Dzūkų dainavimo tradicijos ir šiuolaikinio folkloro judėjimo tendencijos. - Liaudies kultūra, 2009, Nr. 1, p. 33-38.
Žemaičių savimonės paieškos internete. - Tautosakos darbai, t. XXXIV. Vilnius, 2007, p. 214-219.
Baltiška muzika - naujas vardas muzikos scenoje. - Tautosakos darbai, t. XXXV, Vilnius, 2008, p. 164-174.
Litewskie drewniane trąby ragai i daudytės od XVI do XX wieku. - Polski Rocznik Muzykologiczny 2007-2008, Warszawa, 2008, p. 97-118. (Bendraautorė Rūta Žarskienė).
Lietuvių mokslo draugijos fonografo įrašų kolekcija. - Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908-1942. Sudarė ir parengė Austė Nakienė ir Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007, p. 13-37. (bendraautorė R. Žarskienė)
Lietuva, tu mums šventa! Antitarybinis rokas ir patriotiškas hip hopas. - Tautosakos darbai, t. XXXII. Vilnius, 2006, p. 180-188.
Lietuvių muzikos tautiškumo problema. Pietryčių Lietuvos liaudies melodijos XX a. pirmosios pusės fonografo įrašuose. - Literatūra. Vilniaus universitetas, 2006, 48 (5), p. 143-157.
Lietuvių folkloro teatras: Autentiškas dainavimas, metaforinė raiška ir įspūdingas scenovaizdis. Tautosakos darbai, t. XXII (XXIX), Vilnius, 2005, p. 166-179.
(Pakartotinai paskelbta: Lietuvių folkloro teatras: Autentiškas dainavimas, metaforinė raiška ir įspūdingas scenovaizdis. - Lietuvių tautodailės metraštis. Nr. 15-16, 2008, p. 53-58.)
Disappearing sounds. Lithuanian Folk Music Recorded in 1935-1939. - Traditional Music and Research in the Baltic Area. New Approaches in Ethnomusicology. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2005, p. 72-76.
Reconstruction of Historical Sounds from 1970 to 1990. Bronius Kutavičius' Music and Lithuanian Folklore Movement // Studia Instrumentorum Musicae Popularis. Tomus XV, Stockholm, 2004, P. 11-20.
Šiuolaikiniai lietuvių muzikos ryšiai su tradicijomis. Tautosakos darbai, t. XX (XXVII), Vilnius, 2004, p. 116-124.
On Instrumental Origins of Lithuanian Polymodal Sutartinės. // Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Tomus XLIV. Budapest, 2003, p. 159-168.
Nykstantys garsai. Lietuvių liaudies muzikos fonografo įrašai // Tautosakos darbai, t. XVIII(XXV), Vilnius, 2003, p. 63-70.
Istorinės muzikos rekonstrukcijos idėja: Broniaus Kutavičiaus oratorijos ir folklorizmas // Tautosakos darbai, t. XVIII(XXV), Vilnius, 2003, p. 211-219. (Pakartotinai paskelbta: Istorinės muzikos rekonstrukcijos idėja. Broniaus Kutavičiaus oratorijos ir folklorizmas. Kn: Broniaus Kutavičiaus muzika. Praeinantis laikas. Sudarytoja Inga Jasinskaitė-Jankauskienė. Vilnius, 2008, p. 165-174.)
A Retrospective of the Recording of Folk Melodies in Lithuania. // Music Archiving in the World. Papers Presented at the Conference on the Occasion of the 100th Anniversary of the Berlin Phonogramm-Archiv. Berlin, 2002, p. 439-444.
Senasis lietuvių liaudies melodijų sluoksnis. Refreninės dainos ir sutartinės (The Ancient Layer of Lithuanian Folk Melodies. Refrain Songs and Sutartinės). // Lietuvos muzikologija, nr. 2. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2001, p. 144-156.
Iš kaimynų slavų perimtos liaudies melodijos pietų Lietuvoje. // Liaudies kultūra, 2001, nr. 6. p. 12-15.
Senasis lietuvių liaudies melodijų sluoksnis. // Tiltai, priedas "Baltijos regiono muzika", 2001, nr. 8, p. 25-35.
Lietuvių liaudies muzikinių dialektų formavimasis. (The Formation of Lithuanian Folk Music Dialects) // Tautosakos darbai, t. XII (XIX). Vilnius, 2000, p. 131-140.
Ethnomusicology in the Institute of Lithuanian Literature and Folklore. // World of Music, 2000, No. 42 (3).
Daudyčių garsaeilio įtaka sutartinių derminei sandarai. (The Correalation between the Vocal and Instrumental Sutartines) // Liaudies kultūra, 1999, Nr. 3, p. 27-33.
Nuo garsų pamėgdžiojimų iki refreninių giesmių. (From Sound Imitation to Refrain Songs) // Tautosakos darbai, t. IX (XVI), Vilnius, 1998, p. 163-170.
Lietuvių sutartinių ir vienbalsių dainų melodijų analogijos. (The Strukture Analogies of Lithuanian Polyphonic (Sutartines) and Monodic Songs) // Tautosakos darbai, t. VI - VII (XIII - XIV), Vilnius, 1997, p. 124-40.
Vaikų ne vaikų dainos. (Songs for Children and Not) // Liaudies kultūra, 1997, Nr. 6, p. 24-27.
The melodies of the Lithuanian, Estonian and Finnish Songs, Compared by A.R. Niemi // Professor August Robert Niemi and Comparative Folklore Investigations of the Balts and Baltic Finns. Vilnius, 1996, p. 46-52.
Ritmo formulės tvermė lietuvių liaudies melodijose. (The Arrangement of a Rhythm Formula in the Lithuanian Folk Melodies) // Tautosakos darbai, t. V (XII), Vilnius, 1996, p. 83-96.

Pranešimai konferencijose

Tautosakos garso įrašų duomenų bazė ir virtuali tautosakininkų bendruomenė. - konferencija „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida". Vilnius, LLTI, 2012 lapkričio 21 d.
Music by Bronius Kutavičius and Morals by Kristijonas Donelaitis. - Music that Changed Time: the Baltic Outburst of Creativity after 1970. 43th international Baltic musicological conference, dedicated to the 80th anniversary of Lithuanian composer Bronius Kutavičius. 12-14 September 2012, Vilnius.
Miesto folkloro sąjūdis. Išeivių iš kaimo tapatybės paieškos. - XX folkloro konferencija „Folkloras ir rašto kultūra: paralelės, sampynos, prieštaros. Vilnius, LLTI, 2012 spalio 18 d.
Eduardo Volterio įrašų staigmena - dainavimas su burdono pritarimu Dzūkijoje ir Suvalkijoje. - XIX folkloro konferencija „Regioniškumas praeities ir dabarties kontekstuose". Vilnius, LLTI, 2011 spalio 20-21 d.
Bardų kūryba ir tradicijų tąsa. Aš ir gyvenusieji praeityje. XVIII folkloro konferencija „Folkloras ir folkloristika šiandien". Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, 2010 spalio 21-22 d.
Creativity of songwriter and continuity of tradition. Me and historical others. XXVI European Seminar in Musicology. Budapest, 2010 September 22-25.
Records of first Lithuanian choirs (1907-1918) and popular musicians (1930-1938). 18th meeting of ICTM Study group on historical sources in Vilnius, 2010, April 15-17.
Prieš 100 metų įrašyta lietuvių liaudies muzika. Senoviška ar šiuolaikiška? Festivalyje „Mėnuo juodaragis", vykusiame Zarasuose 2009 m. rugpjūčio 28-30.
Authentic and choral performance of Lithuanian folk songs. Rough and smooth voices. XXV European Seminar in Ethnomusicology. The Open University, Milton Keynes, 18-22 September 2009.
XX a. pradžios lietuviška muzika ir M. K. Čiurlionio plunksna rašyta jos kritika. XVII folkloro konefrencija. "Kūryba kaip kartotė: liaudies meno tėkmė". Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, 2009 m. spalio 8-9 d.
Humanitarams skirto žinių tinklo kūrimas. Konferencija "Folkloro archyvai ateičiai: skaitmeninimas, kaupimas, sisteminimas". Vilnius, 2009, lapkričio 12 d.
Revival of Singing Tradition Listening to the Archival Recordings. ICTM Study Group on Historical Sources 17th Meeting, Stockholm, 21-25 May, 2008.
Nostalgia for 1960-ties in Lithuanian Culture: Songs and Trends. XXIV European Seminar in Ethnomusicology, Warsaw, 17-21, September, 2008.
Dzūkų dainavimo tradicijos ir šiuolaikinio folkloro judėjimo tendencijos. konferencija „Regioniniai folkloro ir tarmių tyrimai: Dzūkija", Vilnius, lapkričio 8, 2008.
Aš čia - gyva! Antitarybinis rokas ir patriotiškas hip hopas. Jubiliejinė mokslinė konferencija „Per pasaulį keliauja žmogus", skirta Bernardo Brazdžionio 100-sioms gimimo metinėms. Vilnius, 2007 vasario 22-23 d.
Baltic Music on World Music Scene and on Internet. ICTM 39-ji pasaulinė konferencija Vienoje 2007 liepos 4-11 d. Tezės: Abstracts of the 39th World Conference of the International Council for Traditional Music. 4-11 July, 2007, Vienna /Austria, p. 84.
Baltiška muzika - naujas vardas pasaulio muzikos scenoje ir internete. XV tautosakos konferencijoje „Lietuvių folkloro raidos tendencijos". Vilnius, 2007 m. spalio 11-12 d. Tezės 6 p.
Žemaičių savimonės apraiškos internete. Programos „Regioniniai folkloro ir tarmių tyrimai: Vakarų Lietuva" mokslinė konferencija. Vilnius, 2006, gegužės 10-11 d.
Samogitia and Ancient Prussia on Internet. XXII European Seminar in Ethnomusicology, Jokkmokk, Sweden, September 6-10, 2006 (tezės p. 13).
Pietryčių Lietuvos melodijos 1935-1941 m. fonografo įrašuose. Projekto „Littera. Lietuvių tapatybė kultūrų dialogo kontekstuose" baigiamoji mokslinė konferencija Vilnius, 2006, spalio 13-14 d.
Modernusis muzikinis folkloras „Aruodų" vaizdo ir garso archyve. Programos RaSa baigiamoji mokslinė konferencija „Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai". Vilnius, 2006, gruodžio 7-8 d.
Susižavėjusi dzūkų dainomis. Konferencija „Lietuvos etnomuzikologija: dabartis ir perspektyvos", skirta prof. Jadvygos Čiurlionytės 105 gimimo metinėms. Vilnius, 2005, balandžio 1-2 d.
Lithuania, you are sacred! Anti-soviet rock in 1989 and patriotic hip-hop in 2004. XXI European Seminar in Ethnomusicology. Koln, 24-28 August, 2005. Abstracts, p. 18.
The Lithuanian Folklore theatre: Autentic Singing and Methaphoric Expression. XX European Seminar in Ethnomusicology (ESEM). Venice, September 29-October 3, 2004. Abstracts, p. 19.
Digitization Processes in Lithuanian Folklore Archives: Preservation and Publishing of Sound Archives (bendraautorė Rūta Žarskienė). A Seminar on Folklore Archives and Cultural Dynamics. Problems of Digitizing and Management of Intangible Cultural Heritage. Helsinki, 19-20 November, 2004.
The Rebirth of Lithuanian Traditional Polyphony / Odrodzenie tradycyjnej litewskiej polifonii (bendraautorė Rūta Žarskienė). II Mięndzynarodowa Konferencja „Wspolczesne problemy spiewu tradycyjnego: Mowa a spiew" Wigry, 5-7 lutego, 2004, p. 29-32.
Lietuvių folkloro teatras: autentiškas dainavimas, įspūdingas scenovaizdis ir metaforinė raiška. XIII tautosakos konferencija „Tautosakos atlikimas ir atlikėjas", Vilnius, spalio 13-14, 2004. Pranešimų tezės, p. 8.
Fascinated by Aged Voices. The Pioneers of Lithuanian Folklore Movement. Miendzynarodowa konferencja „Wspolczesne problemy spiewu tradicyjnego". Wigry, 5-7 luty, 2003.
Local Music Styles in the 20th and 21th Centuries. Their Visible and Invisible Links with Traditions. XIXth European Seminar in Ethnomusicology. Vienna -Gablitz , Austria. September 17-21, 2003.
Lietuviškos muzikos stiliai ir kintantys kontekstai. XII tautosakos konferencija „Tautosakos tekstas ir kontekstas". Vilnius, spalio 16-17, 2003.
Nuo pasakų močiutės grytelėje iki kompaktinių plokštelių parduotuvėje. Konferencija "Dabarties kultūra: savimonė ir raiškos formos". Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas. 2002, balandžio 5.
Reconstruction of "Historical" Sounds as a Part of Lithuanian Cultural Resistance and Revival in 80s and 90s. ICTM Study Group for Folk Musical Instruments. 15th International Meeting in Falun, Sweden, August 14-18, 2002.
Dissapearing Sounds: Folk Music Recordings Made in Lithuania from 1935 to 1939. 18th European Seminar in Ethnomusicology. 25-29 September 2002, Druskininkai, Lithuania.
Nykstantys garsai. Lietuvių liaudies muzika, įrašyta 1935-1939 metais. XI tautosakininkų konferencija "Tautosakos pastovumas ir kaita". 2002 spalio 17-18, Vilnius.
Ancient Layer of Lithuanian Folk Melodies: Refrain Songs and Polyphonic Sutartines. - The 3th International Scientific Conference "The Music Around Baltic: Past and Present". Klaipėda, 10 -13 May, 2001, p. 33 - 35.
On the Instrumental Origins of Polymodal Structure in Lithuanian Songs Sutartines. International Conference of Honour of 100th Birthday of Benjamin Rajeczky. Budapest - Paszto, 16 - 21 August 2001.
Instituto moterys folklore: mokslinio darbo problemos. X tautosakininkų konferencija "Moterys folklore". Vilnius 2001 m. spalio 18-19 d.
Keli požiūriai į lietuvių ir kaimyninių tautų liaudies melodikos ryšius. Tautosakininkų konferencija "Lietuvių tautosaka Europos tradicijų kontekste". Vilnius, 2000, rugsėjo 21 - 22.
The Retrospective of the Recording of the Lithuanian Folk Melodies. International Conference "100 Years Berlin Phonogramm - Archiv. Retrospective, Perspective and Interdisciplinary Approaches of the Sound Archives of the World". Berlin, September 27 - October 1, 2000.
Lietuvių liaudies melodijų priešistorinio gyvavimo laikotarpio įsivaizdavimas. Tautosakininkų konferencija "Tautosakos vertė". Vilnius, 1999, lapkričio 11 - 12.
Traditional Tunes taken from the Neighbours Slavs in Southern Lithuania. International Ethnomusicological Conference, Devoted to Centurial Anniversary of Jadvyga Čiurlionytė "Ethnic Relations in Musical Folklore". Vilnius, 17 - 21 November, 1999.
Nuo garsų pamėgdžiojimų iki giesmių. Mokslinė konferencija "Istorizmas tautosakos moksle". Vilnius, 1998 sausio 22 - 23.
The Correlation Between Vocal and Instrumental Sutartines. International Conference "Folk Music: Traditional Inheritance and Modern Process". Riga, October 29 - 30, 1998.
Giedojimas Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje. Mokslinė konferencija "Religinė muzika: tradicijos vertė ir šiandiena". Šiauliai, 1997 balandžio 4 - 5.
Lietuvių sutartinių ir vienbalsių dainų analogijos. Mokslinė konferencija "Tautosakos rūšys ir žanrai". Vilnius, 1996, lapkričio 19 - 20.
Zabawy dziecięce w kulturze tradycyjnej. Międzynarodowa Sesja "Kultura tradycyjna a swiat dziecka". Lublin, 1996 styczen 22 - 25.
Vestuvinių dainų stilistiniai pokyčiai. Mokslinė konferencija "Vestuvinių apeigų muzikinis folkloras". Vilnius 1995, gruodžio 1 - 2.
Lithuanian Recitatival Melodies and Their Parallels. Folklore Conference "Folksong: Text and Voice". Lielupe, 1994 September 20 - 24.
Lietuvių kalendorinių dainų melodinių formulių reikšmė. XX Pabaltijo muzikologų konferencija "Muzika ir gamta". Klaipėda, 1986, rugsėjo 24 - 27.

Kitos publikacijos

Broniaus Kutavičiaus muzika ir Kristijono Donelaičio pamokslai. - Literatūra ir menas, 2012 m. spalio 5 d., Nr. 36, p. 22-25.
Amžinas gyvenimo spektaklis, čirpiant žiogams ir giedant lakštingaloms. - Mažasis spektaklis. Broniaus Kutavičiaus kamerinė muzika. Vilnius: Muzikos informacijos ir leidybos centras, 2011.
Loretos Narvilaitės būsenų muzika. - Loreta Narvilaitė. Šauksmas-Šviesa (CD/DVD). 2010.
Dainų karalienė / The Queen of Songs. Veronika Povilionienė. Lietuvių liaudies dainos / Lithuanian Folk Songs. CD, Semplice, 2010.
Įspūdžiai iš folkloro dienos „Žemynėle žiedkelėle". - Liaudies kultūra, 2009, Nr. 4, 74-79 p.
Nostalgiški prisiminimai: XX a. 7-jo dešimtmečio statybos, muzika ir televizija. - Nemunas, 2009 m. gruodžio 17-23 d., Nr. 45, p. 6-7.
Austė Nakienė. Apie „Balticą", medinius arkliukus ir žibučių žydėjimą. - Liaudies kultūra, 2008, nr. 5, p. 80-86.
Lašančios melodijos ir žydintys sąskambiai. - Vytautas Germanavičius. Kūriniai lietuvių tradiciniams instrumentams. Vilnius, 2008.
Austė Nakienė, Saulė Matulevičienė. Jurgiui Dovydaičiui - 100! - Liaudies kultūra, 2007, nr. 6.
Žemaitija ir senoji Prūsija internete. - Šiaurės Atėnai. 2006, lapkričio 18, Nr 43, p. 10.
Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika. - Liaudies kultūra, 2005, nr. 1, p. 71-72. (bendraautorė Rūta Žarskienė)
A Singular Polyphony. - Lithuania in the World. Vol. 13, No. 1, 2005, p. 44-46.
Austė Nakienė, Rūta Žarskienė. XX a. pradžios lietuvių dainos ir muzika. - Literatūra ir menas. 2004 spalio 15 d, nr. 36, p. 8, 19.
Austė Nakienė. Senesnės už tvaną. Kalendorinių giesmių šūksnių muzikinės intonacijos // Krantai, 1991, kovas, p. 10-14.
A. Bareikytė - Nakienė. The Modern Symphony "The Open City". Vilnius, 1998 (Summer), p. 216-220.
Austė Nakienė. Haudjambo? Sijambo! "Afrikos dienos 2000". - Šiaurės Atėnai. 2000 m. birželio 10 d., nr. 22, p. 11.
Austė Nakienė. Lietuviška muzika Berlyno fonogramų archyvo kolekcijoje. // Kultūros barai, 2000, nr. 12, p. 69-71.
Austė Nakienė. Me ma wo adwo! "Afrikos dienos 2001" - Šiaurės Atėnai. 2001 m. liepos 14 d., nr. 26, p. 10.
Aidas Bareikis. Kaip iš putų sukurti objektą? (Kalbėjosi Austė Nakienė) - Šiaurės Atėnai, 2002, birželio 8, p. 2.
Aidas Bareikis apie šiuolaikinio meno rinką Amerikoje ir Lietuvoje (kalbėjosi Austė Nakienė) www.omni.lt 2002.06.25
Įsibėgėjau, atsiplėšiau nuo žemės ir pakilau. Su dailininku Aidu Bareikiu kalbasi muzikologė Austė Nakienė. - Kultūros barai, 2002, nr. 6, p. 47-48.
Vokalinės muzikos festivalis "Arija" Vilniaus bažnyčiose. Su festivalio meno vadove Sigute Trimakaite kalbasi muzikologė Austė Nakienė. - Literatūra ir menas, 2002 rugsėjo 13, p. 14.
Austė Nakienė. Istorinės muzikos "rekonstrukcija" 1970-1990. Broniaus Kutavičiaus muzika ir folklorizmas. - Šiaurės Atėnai, 2002 lapkričio 23, p.5.
Austė Bareikytė - Nakienė. Šiuolaikinis tautosakos suvokimas. - Gama, 1998, Nr. 19, p. 28-30.
Austė Bareikytė - Nakienė. Tėtis. Kn.: Profesorius Vytautas Bareikis. In memoriam. Puslaidininkių fizikos institutas. Vilnius, 1997, p. 127-129.
Giedrė Radvilaitė. Vilniečiai Velykų naktį budės Insbruke. - Lietuvos rytas, 1996 balandžio 6 d., nr. 81, p. 52.
Austė Nakienė. Velykų naktis Insbruke. 7 meno dienos, 1996 balandžio 19, p. 2.
Austė Nakienė. Julius Juzeliūnas ir mokiniai. - 7 meno dienos, 1996, gegužės 31, p. 3.
Austė Nakienė. Kuklioji kūryba: moterų kompozitorių muzika / The Modest Works: Woman in Music. - VI Baltijos muzikos festivalis "Gaida". Vilnius, 1996, p. 14-16.
Ugnė Mariūnaitė. Naujausia Lietuvos muzika Londone ir Prahoje. 7 meno dienos, 1995 birželio 16, p. 3.
Ugnė Mariūnaitė. Dvylika Jeruzalės vartų: mūsų pasaulio ir muzikos vizija. - Lietuvos rytas, 1995, liepos 7, p. 35.
Austė Nakienė. Bylojimai "Purvynai rūdynai". - 7 meno dienos, 1994 gegužės 27, p. 8.
Austė Nakienė. Žiemos šventėms: Adventui, Kalėdoms // Gama, 1993, Nr. 4 (žurnalo priedas, 5 p.); Žiemos šventėms: Užgavėnėms // Gama, 1994, Nr. 5 (žurnalo priedas, 5 p.).
A. N. apie AN - 89. - Jauna muzika, Druskininkai, 1990, p. 55-56.
A. N. apie AN - 88. - Jauna muzika, Druskininkai, 1989, p. 121-123.
Austė Bareikytė. Truputis konteksto "Laisvojo garso sesijai". - Jauna muzika, Druskininkai, 1988, p. 25-27.
Austė Bareikytė. Muzikos stebuklai. - Lietuvos pionierius. 1987 m. balandžio 15 d., nr. 30, p. 4.
Austė Bareikytė. Muzikinis kalendorius. - Lietuvos pionierius. 1987 m. gruodžio 26 d., nr. 103, p. 2-3.

Atnaujinta 2013-09-29

 

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga