Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

DANUTĖ KALAVINSKAITĖ

Muzikologė gimė 1967 m. Vilniuje. 1985-1991 m. Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) studijavo muzikologijos specialybę (R. Mikėnaitės klasė), 1991-1995 m. ten pat ir B. Vaitkaus vargonų klasėje. 2005-2009 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijavo doktorantūroje. 2009 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Musicae sacrae samprata Katalikų Bažnyčios XX a.-XXI a. pradžios dokumentuose ir šiuolaikinė lietuvių muzika".
1995-2005 m. dirbo Muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto muzikos teorijos ir istorijos skyriuje jaunesniąja mokslo darbuotoja. Nuo 1990 m. neparapijinių Vilniaus katalikų bažnyčių (Šv. Kazimiero, Šv. Jono, Šv. Onos), nuo 2008 m. - Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės koplyčios vargonininkė. 1995-1998 m. dėstė giedojimą Vilniaus arkivyskupijos kunigų seminarijoje, nuo 1995 m. - LMTA vargonų ir klavesino katedros, nuo 1998 m. Muzikos teorijos katedros pedagogė (dėstomi dalykai - muzikos kalba, liturgika bei liturginis vargonavimas).
Muzikologė parašė daug straipsnių Muzikos enciklopedijai, Visuotinei lietuvių enciklopedijai, enciklopediniam žinynui „Bažnytinė muzika" (rengiant pastarąjį, dirbo ir MELI mokslinėje redakcinėje taryboje). Nuolat recenzuoja bakalauro, magistro darbus, mokslo straipsnius, dalyvauja konferencijose, jos straipsnius publikuoja Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniai.
Mokslinių interesų sritys: F. Bajoro kūryba, šiuolaikinė religinė lietuvių kompozitorių kūryba (liturginiai ir iš liturgijos kilę žanrai), muzikos padėtis ir muzikavimo Katalikų bažnyčioje sąlygos šiandien, Bažnyčios ir visuomenės, religinių apeigų ir meno santykiai bei jų raida.

SVARBIAUSIEJI DARBAI

Moksliniai straipsniai

Religinė patirtis per muziką: šiuolaikinė lietuvių kūryba. Soter, 2012, Nr. 44 (72), p. 57-81.
Šiuolaikinė lietuvių kūryba: tarp bažnytinės muzikos paveldo ir atnaujintos liturgijos poreikių. Lietuvos muzikologija, t. 12, 2011, p. 61-88.
Šiuolaikinė bažnytinė muzikinė lietuvių kūryba: funkcionalumas, meniškumas ir sakralumas. Soter, Kaunas: VDU, 2011, Nr. 39 (67), p. 129-146.
Kristinos Vasiliauskaitės bažnytinė kūryba: gyvoji tradicija. In: Meno procesas: tarp konstruktyvaus mąstymo, emocijų ir įkvėpimo. Vilnius, LMTA, 2011, p. 66-78.
Musica sacra šiuolaikinių tyrinėjimų kontekste. Lietuvos muzikologija, t. 10, 2009 p. 91-113.
Liturgijos reforma ir muzika: tradicinio paveldo atnaujintoje liturgijoje problema. Soter, 2009, Nr. 30 (58), p. 61-77.
Teoriniai šiuolaikinės lietuvių religinės muzikos kontekstai ir perspektyvos. Menotyra, 2009, t. 16, Nr. 1-2, p. 50-61.
Bažnytinės muzikos problematika Katalikų Bažnyčios XX a.-XXI a. pr. dokumentuose. Lietuvos muzikologija, t. 9, 2008, p. 131-149.
Liturgijos atnaujinimas ir muzika: popmuzika katalikų bažnyčiose - liturginės reformos vaisius? Soter, 2008, Nr. 27 (55), p. 113-125.
Trys žvilgsniai į Felikso Bajoro kūrybą. Feliksas Bajoras: Viskas yra muzika (sud. G. Daunoravičienė). Vilnius: Artseria, 2002, p. 186-220.
Felikso Bajoro muzikos darybos bruožai. Menotyra, 1997, Nr. 2, p. 21-30; t. p.: Feliksas Bajoras: Viskas yra muzika (sud. G. Daunoravičienė). Vilnius: Artseria, 2002, p. 85-98.

Konferencijų pranešimai
Церковные (католические) жанры в современном творчестве композиторов Литвы. Музыкальная наука на постсоветском пространстве-2011. Mеждународная интернет конференция РАМ имени Гнесиных, 2011.01.15-05.15 (internete).
Chancen für Musikwertigkeit in der erneuerten katholischen Liturgie, belegt durch jüngste litauische Beispiele. Music: Function and Value. Proceedings from the 11th International Congress On Musical Signification. Kraków, Poland, October 2, 2010. Ed. Teresa Malecka and Małgorzata Pawłowska. Kraków, Akademia Muzyczna w Krakowie and Musica Iagellonica, 2013. Vol. 1, p. 422-433.
Litany as a Genre of Piety. Muzikos komponavimo principai: sakralinė muzika. 10-oji tarptautinė muzikos teorijos konferencija. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2010, p. 18-22.
Liturginės kilmės žanrai šiuolaikinėje lietuvių kūryboje. Nepriklausomybės 20-metis. In: Kultūros lūžiai, pokyčiai ir pamokos. Tapatybės problema. Vilnius, LMTA, 2010, p. 80-88.
Katalikų Bažnyčios instrukcijos apie muziką liturgijoje XX amžiaus dokumentuose. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos Suvažiavimo darbai, t. 20, Vilnius, 2006, p. 165-186.
Mass: a Contemporary Interpretation of the Canon. In: 38th Baltic Musicological Conference „Musical Work: Boundaries and Interpretations": selected papers. Vilnius: LKS, 2006, p. 75-81.
Krikščioniškasis paveldas XX a. pab.-XXI a. pradžios lietuvių kompozitorių muzikoje. In: Meno ir žmogaus sąveika: kūryba, interpretacija, pedagogika. Vilnius, LMA, 2004, p. 113-119.
Muzika liturgijoje ir vargonininko misija. Vargonų ir klavesino katedros konferencija Lietuvos muzikos akademijos 70-mečiui. Vilnius, LMTA, 2003.04.12.
Muzika Lietuvos Katalikų bažnyčioje XX a. II pusėje: situacija bei pokyčiai. In: XXI amžiaus muzika ir teatras: paveldas ir prognozės, LMA, 2002, p. 29-36.
Tautosaka Felikso Bajoro kūryboje. Etninė kultūra: tradicijos ir inovacijos. Tarptautinė VDU ir Lietuvos istorijos instituto konferencija. Kaunas, VDU, 2002.11.07-08.
Du monologai: liturgija ir muzikinių mišių žanras. In: Religinė muzika: tradicijos vertė ir šiandiena. XV tarptautinio bažnytinės muzikos festivalio muzikologų konferencija, Šiauliai, 1997.04.05. Sandora, 1998 kovas, p. 36-39.
Šiuolaikinės lietuvių kompozitorių mišios (1989-1995 m. apžvalga). In: Muzikos kultūros situacija Nepriklausomoje Lietuvoje. Vilnius, Margi raštai, 1996, p. 67-72.
A Sign of Contradiction. The Sacred Music. 28th Baltic Musicological Conference. Rīga, 1994.12.1-3. Publikuota: Prieštaravimo ženklas. Naujasis Židinys-Aidai, 1995 Nr. 11, p. 839-842.

Mokomieji leidiniai
Straipsniai Viduramžių monodija. Grigališkasis choralas. Renesanso mišios. Instrumentinė renesanso muzika. Muzikos kalba: Viduramžiai-Renesansas. I dalis. Studijų vadovas (sud. G. Daunoravičienė). Vilnius, Mokslo akademijos leidykla, 2003, p. 24-67, 252-300, 399-431.

Kitos publikacijos
Liturginės muzikos labirintuose. Pokalbis. Vargonininkų žinios (internete), Nr. 4, 2011 m. balandis, p. 10-12.
Katalikų Bažnyčios dokumentai. Enciklopedinis žinynas „Bažnytinė muzika" (sud. Jonas Vilimas), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 2011, p. 190-212.
Bajoras, Feliksas. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, Personenteil, Bd. 2. Zweite neubearbeitete Ausgabe, hrsg. von Ludwig Finscher, Bärenreiter-Verlag, Kassel, 1999, S. 38-39.

Atnaujinta 2013 04 15

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga