Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

EDUARDAS JUOZAS BALČYTIS

E. J. Balčytis_Martyno Aleksos nuotr.Muzikologas gimė 1937 m. Pauparių kaime, dab. Šilutės rajone. 1958 m. baigė valtornos specialybę Klaipėdos muzikos mokykloje (dabar Klaipėdos konservatorija), 1962 m. -  muzikos mokytojo specialybę Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas) ir buvo paskirtas dirbti dėstytoju į Šiaulių pedagoginį institutą. 1964-1967 m. studijavo aspirantūroje Maskvoje (Moksliniame tiriamajame meninio auklėjimo institute), grįžęs į Šiaulius 1968 m. apgynė kandidatinę disertaciją (socialiniai mokslai, muzikos pedagogika). Nuo 1971 m. docentas, nuo 1991 profesorius. 1994 m. Lietuvos muzikos akademijoje apgynė habilitacinį darbą tema „Muzikinio ugdymo Lietuvos bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje (V-XII klasė) sistema" (humanitariniai mokslai, menotyra, muzikologija). 1971-2000 m. su pertraukomis Šiaulių pedagoginio instituto (dabar Šiaulių universiteto) Muzikos katedros vedėjas. Šiuo metu - Šiaulių universiteto Muzikos teorijos ir pedagogikos katedros profesorius.
Sukūrė originalią muzikinio ugdymo bendrojo lavinimo mokyklos viduriniosiose klasėse sistemą. Parengė (vienas ir su bendraautoriais) apie 30 originalių bei perdirbtų muzikos vadovėlių, knygų mokytojams, muzikos mokymo programų, fonochrestomatijų (plokštelėse, audiokasetėse, CD) ir kitokių mokymo priemonių, parašė monografiją „Muzikos mokymo IV-VIII klasėse pagrindai", apie 200 mokslinių, metodinių, publicistinių straipsnių, recenzijų ir kt. 1986 m. už muzikos vadovėlius vidurinei mokyklai suteikta jam Lietuvos valstybinė premija.
E. Balčyčio iniciatyva ir pagal jo parengtą mokymo planą 1971 m. Šiauliuose įkurta pirmoji Lietuvoje eksperimentinė bendrojo lavinimo mokykla su sustiprintu muzikiniu ugdymu, plačiai pagarsėjusi šalyje ir užsienyje; 1974 m. prie Pedagoginio instituto Muzikos katedros įkurtas vokalinis senosios muzikos ansamblis, vėliau (1986 m.) išaugęs į profesionalų Valstybinį kamerinį chorą ,,Polifonija"; 1974 m. Pedagoginiame institute įkurta periferijų mokykloms labai reikalinga dviguba pradinių klasių ir muzikos mokytojo specialybė; 1993 m. atidaryta gryna vidurinės mokyklos muzikos mokytojo specialybė; 1994 m. - muzikos mokytojo magistrantūros studijos; 1998 m. - neakivaizdinės muzikos mokytojo studijos; pirmuoju Šiaulių universiteto Garbės daktaru išrinktas įžymus lietuvių dirigentas prof. Saulius Sondeckis ir kt.
Pagrindinės interesų kryptys: muzikinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje, muzikos pedagogų rengimas.

SVARBIAUSIEJI  DARBAI

Muzikos vadovėliai bendrojo lavinimo mokyklai
E. Balčytis muzikos vadovėlius bendrojo lavinimo mokyklai leidžia nuo 1973 metų (dalį jų parengė su V. Surgautaite ir V. Lygutu).
Dabar mokyklose galioja šie E. Balčyčio muzikos vadovėliai ir pratybų sąsiuviniai:

Muzika. Pratybų sąsiuvinis VI klasei. Kaunas: Šviesa, 2005. 56 p.
Muzika. Pratybų sąsiuvinis V klasei. Kaunas: Šviesa, 2004. 56 p.
Muzika. Elementarioji muzika. V klasės vadovėlis. Kaunas: Šviesa, 2002. 208 p.
Muzika. Homofoninė muzika. VII klasės vadovėlis. Kaunas: Šviesa, 2002. 192 p.
Muzika. Polifoninė muzika. VIII klasės vadovėlis. Kaunas: Šviesa, 2002. 208 p.
Muzika. Epochų muzika. IX klasės vadovėlis. Kaunas: Šviesa, 2000. 224 p.
Muzika. Lietuvių muzika. X klasės vadovėlis. Kaunas: Šviesa, 2000. 256 p.
Muzika. Programinė muzika. VI klasės vadovėlis. Kaunas: Šviesa, 1999. 160 p.
Pastaba: Visi vadovėliai ir pratybų sąsiuviniai kas vieneri ar dveji metai leidžiami pakartotinai.

Metodinė medžiaga mokytojams
Tūkstantis žingsnelių. 1000 lietuvių liaudies dainų knyga jaunimui, moksleiviams, studentams, šeimai, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti (CD formatas). Šiaulių universitetas: 2010. 1077 p.
Gaidų chrestomatija V-VI klasei (kartu su D. Strakšiene). Šiaulių universitetas: 2005. 58 p.
Muzika VI klasėje. Dainų rinkinys: priedas mokytojui prie vadovėlio. Kaunas: Šviesa, 1990. 38 p.
Muzika VIII klasėje. Dainų rinkinys: priedas mokytojui prie vadovėlio. Kaunas: Šviesa, 1990. 30 p.
Muzikos mokymo IV-VIII klasėse pagrindai (teorinė monografija). Kaunas: Šviesa, 1986. 224 p.
Muzikos mokymas VI-VII klasėje (kartu su V. Surgautaite). Mokytojo knyga. Kaunas: Šviesa, 1983. 152 p.
Muzika IV-V klasėje. Mokytojo knyga. Kaunas: Šviesa, 1982. 212 p.
Muzikos mokymas VIII klasėje. Mokytojo knyga. Kaunas: Šviesa. 1980. 112 p.
Muzikos mokymas VI-VII klasėje (kartu su V. Surgautaite). Mokytojo knyga. Kaunas: Šviesa, 1975. 92 p.
Ritminės lentelės IV-VIII klasei (20 lentelių aplankas). Kaunas: Šviesa, 1974.
Metodinės pastabos muzikos plokštelių komplektui IV klasei. Kaunas:  Šviesa,  1974. 40 p.
Metodinės pastabos muzikos plokštelių komplektui V klasei. Kaunas:  Šviesa,  1974. 16 p.
Muzikos mokymas IV-V klasėje. Kaunas: Šviesa, 1973. 146 p.

CD antologijos mokyklai
1974-1993 m. IV-VIII klasėms parengė 5 gramofono plokštelių (minjonų, grandų, gigantų) komplektus (išleido Vilniaus plokštelių įrašų studija) bei 20 audiokasečių V-XII klasėms (aprobavo Lietuvos mokslininkų sąjungos Šiaulių pedagoginio instituto skyrius).
Dabar mokyklose galioje šios E. Balčyčio parengtos muzikos antologijos:

Muzika V klasei. Elementarioji muzika. Antologija. 3 kompaktinių plokštelių komplektas su 26 p. knygele. Vilnius: Lietuvos muzikų sąjunga, 2004.
Muzika VI klasei. Programinės muzikos antologija. 3 kompaktinių plokštelių komplektas su 11 p. knygele. Vilnius: Lietuvos muzikų sąjunga, 2003.
Muzika VII klasei. Homofoninės muzikos antologija. 3 kompaktinių plokštelių komplektas su 15 p. knygele. Vilnius: Lietuvos muzikų sąjunga, 2003.
Muzika VIII klasei. Polifoninės muzikos antologija. 4 kompaktinių plokštelių komplektas su 15 p. knygele. Vilnius: Lietuvos muzikų sąjunga, 2002.
Muzika IX klasei. Epochų muzikos antologija. 4 kompaktinių plokštelių komplektas su 15 p. knygele. Vilnius: Lietuvos muzikų sąjunga, 2002.
Muzika X klasei. Lietuvių muzikos antologija. 4 kompaktinių plokštelių komplektas su 16 p. knygele. Vilnius: Lietuvos muzikų sąjunga, 2001.

Moksliniai straipsniai
Dainavimas Lietuvoje: paveldas, tradicijos, dabarties situacijos, problemos ir perspektyvos. Kūrybos erdvės. 2009, Nr. 11. P. 8-28. Anotacija.
Apie muzikinio ugdymo reikšmę, tikslus, uždavinius ir galimybes mokykloje. Kūrybos erdvės. 2008, Nr. 9. P. 15-25. Anotacija.
Muzikinio ugdymo turinio vykdymo aspektai 5-6 klasėse (kartu su Jūrate Daugėliene, Diana Strakšiene). Kūrybos erdvės. 2008, Nr. 9. P. 26-37. Anotacija.
Music Education System and its Principles at Lithuanian School. Kūrybos erdvės. 2006, Nr. 5. P. 8-14. Anotacija. Kompleksinio muzikinio ugdymo koncepcija. Kūrybos erdvės. 2005, Nr. 2. P. 13-21. Anotacija.
Etnomuzika muzikinio ugdymo sistemoje. Kūrybos erdvės, Nr. 1. 2004. P. 19-27. Anotacija.
Muzikos mokytojų rengimo Lietuvos aukštosiose mokyklose studijų programų lyginamoji analizė. Tiltai, Priedas: Mokslo darbai,  2004, Nr. 20. P. 34-41.
Muzikos mokytojų požiūrio į gyvą grojimą formavimo prielaidos (kartu su D. Strakšiene).  Pedagogika, Nr. 69. 2003. P. 188-197.
Dainavimas muzikinio ugdymo sistemoje. Daina mūsų gyvenime. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2003. P. 4-24.
Kompleksinio muzikinio ugdymo V-X klasėse sistemos principai. Pedagogika, Nr. 64. 2002. P. 27-33.
Muzikinio ugdymo V-X klasėse tikslai ir turinys. Muzikinio ugdymo aktualijos-2. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2002. P. 4-21.
Apie muzikinio ugdymo sistemą Lietuvos mokyklose. Muzikinio ugdymo aktualijos. Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2001. P. 9-24.
О системе музыкального воспитания детей в общеобзовательных школах Литвы. Из истории музыкального воспитания. Хрестоматия. Москва, 1990. C. 86-94.
О системе музыкального воспитания детей в общеобзовательных школах Литовской ССР. Прибалтийский музыковедческий сборник-2. Таллинн, 1985. C. 155-166.
О системе и методах обучения музыке в средних классах общеобразовательних школ Литвы. Музыкальное воспитание в СССР. Москва,1978. C. 235-300.
Развитие восприятия современной музыки у школьников. Развитие музыкального восприятия школьников. Москва, 1971. C. 163-173.
Zeitgenössische Musik in der Schule. Musik in der Schule,  Nr. 7/8. Berlin, 1969. P. 327-334.

Kitos publikacijos
Muzikos pratybų sąsiuviniai - naujiena moksleiviams ir muzikos mokytojams. Informacinis biuletenis ,,Šviesa". Kaunas: Šviesa. 2004, gegužė. P. 8.
О некоторых аспектах системы музыкального воспитания в школах Литвы. Воплощение национальной идеи в контексте общечеловеческих ценностей и детско-юношеского художественного творчества. Беларусь:  Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, 2004. C. 22-24.
Muzikos edukologija, muzikos pedagogika. Muzikos enciklopedija, II tomas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2003. P. 508-510.
Didis mokytojas. Norėčiau tokio mokytojo: muziko, pedagogo, choro ir pučiamųjų orkestro dirigento St.Sinkevičiaus gyvenimo ir veiklos bruožai. Parengė Vytautas Pučinskas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2002. P. 53-87.
Apie muzikinio ugdymo sistemą Lietuvos mokyklose. Muzikinio ugdymo aktualijos [D. 1]: straipsnių rinkinys. Šiauliai: UAB „Šiaulių knygrišykla", 2000. P. 9-24.
Po bažnyčios skliautais. Muzikos barai, 1996, Nr.10.
Dainuojanti šiaurės paukštė [apie Antaniną Dambrauskaitę]. Varpai, 1991. P. 96-99.
Atsibusk prieš saulėtekį [apie sąjūdį]. Varpai, 1989. P. 56-61.
Į šviesą ir tiesą [apie sąjūdį]. Šiaulių naujienos, 1988 09 30.
Instrumentaal-musitseerimine leedu nsv koolide 4.-8. Klassides. Noukogude  kool. Tallinn, 1983, Nr. 6. P. 50-53.
Senovinė muzika Šiauliuose. Literatūra ir menas, 1983 04 30.
Kelionė per Renesansą ir Baroką. Literatūra ir menas, 1981 05 01.
Estrada ir simfonija. Kalba Vilnius,1973 06 01.
Vaizduotė, reginiai ir muzikinis mąstymas. Kalba Vilnius,1973 04 27.
Muzikos poreikis jos  suvokimas. Kalba Vilnius, 1973 03 23.
Kaip klausytis muzikos. Kalba Vilnius,1973 02 16.
Atgijusios muzikos šventė. Literatūra ir menas,1972 04 07.
О восприятии инструментальной музыки в начальних классах общеобразовательной школы. Музыкальное воспитание в школе. No. 5. Москва, 1966. С. 11-17.

Atnaujinta 2012-07-03

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga