Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

GRAŽINA DAUNORAVIČIENĖ

Martyno Aleksos nuotr.Gražina Daunoravičienė (g. 1955 m.) 1973 m. baigė M. K. Čiurlionio meno mokyklą (dabar Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų gimnazija). 1973-1978 m. studijavo ir su pagyrimu baigė muzikologijos studijas Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar - Lietuvos muzikos ir teatro akademija, LMTA). 1990 m. Maskvos P. Čaikovskio vardo konservatorijos Muzikos teorijos katedroje parengė ir apgynė humanitarinių mokslų kandidato (daktaro) disertaciją tema „Muzikos žanras ir žanrų sąveikos problema šiuolaikinėje muzikoje" (vadovas - prof., habil. dr. J. Cholopovas). Gynimo metu darbas gynimo komiteto buvo įvertintas kaip smarkiai viršijantis kandidato (daktaro) disertacijoms keliamus reikalavimus. Įgytas humanitarinių mokslų kandidato laipsnis 1993 m. nostrifikuotas kaip humanitarinių mokslų daktaro laipsnis. 2008 m. G. Daunoravičienė Kultūros, filosofijos ir meno institute atliko habilitacijos procedūrą, pateikdama mokslinių darbų apžvalgą tema „Transformaciniai XX a. komponavimo procesai ir jų projekcija lietuvių kompozitorių kūryboje".
1978-1980 m. G. Daunoravičienė dirbo muzikos redaktore Valstybiniame televizijos ir radijo komitete. Nuo 1979 m. pakviesta dėstyti į Valstybinės konservatorijos (dabar - LMTA) Muzikos teorijos katedrą, kurioje dirba iki šiol. 1993 metais jai buvo suteiktas pedagoginis docentės, 2008 metais - profesorės vardas. Nuo 1994 m. yra LMTA doktorantūros ir habilitacijos mokslinė sekretorė, šiuo metu yra LMTA Meno doktorantūros komiteto  narė. 1998-2003 m. G. Daunoravičienė ėjo LMTA Muzikos teorijos katedros vedėjos pareigas, kelias kadencijas buvo LMTA Senato narė. Nuo 2003 m.  buvo išrinkta Lietuvos mokslų tarybos (LMT) humanitarinių mokslų eksperte, nuo 1997 m. - Lietuvos kultūros ministerijos, taip pat įvairių kitų fondų eksperte. Ji nuolat kviečiama būti LMTA valstybinių egzaminų komisijų nare arba pirmininke. Vadovauja ir oponuoja humanitarinių mokslų daktaro disertacijoms, aktyviai dirba mokslinį, metodinį bei kūrybinį ir visuomeninį darbą.  
1983-1984 m. ir 1989-1990 m. G. Daunoravičienė stažavo Maskvos P. Čaikovskio konservatorijoje, Muzikos teorijos katedroje, prof., habil. dr. J. Cholopovo klasėje. 1993 m. baigė specialiosios muzikos analizės kursą Zalcburgo Mozarteumo Vasaros akademijoje. 1996 m. Saksonijos žemių Kultūros ir švietimo ministerija jai skyrė stipendiją moksliniam darbui Vokietijoje. 2002 m. laimėjusi atranką ir konkursą stipendijai pagal Oxford Colleges Hospitality Scheme programą, G. Daunoravičienė dirbo mokslinį darbą Oksfordo universiteto Muzikos fakultete, taip pat Bodlean bibliotekos fonduose. 2007 m. G. Daunoravičienė gavo prestižinę DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) stipendiją moksliniam darbui Vokietijoje, Leipcigo universitete, Felixo Mendelssohno muzikologijos institute. 2007 m. jai buvo paskirtas Šveicarijos Gerberto Rüf fondo grantas, remiant jos dalyvavimą XVIII Pasaulio muzikologų draugijos (International Musicological Society, IMS) kongrese Ciuriche.
G. Daunoravičienė yra užmezgusi plačius tarptautinius mokslinius ryšius su daugeliu Europos ir pasaulio mokslo ir studijų institucijų, sudariusi Erasmus tarptautinių mainų sutartis. 1996 m. kartu su prof. Helmutu Loosu vedė seminarus magistrantams Chemnico technikos universitete. Dalyvaudama Erasmus tarptautinių mainų programoje, skaitė paskaitas  Leipcigo universitete, F. Mendelssohno muzikos institute (2005), 2009 m. dėstė I. J. Paderewskio Muzikos akademijoje Poznanėje. 2010 m. pagal Erasmus tarptautinę programą „Personalo mobilumas dėstymui" skaitė paskaitas ir vedė seminarus Masaryko universiteto Muzikologijos institute (Brno, Čekija) ir Krokuvos muzikos akademijoje Lenkijoje. 2011 m. ji vedė seminarą „Die Fabrikordnung" in der litauischen Musikkultur" Leipcigo universitete. Ji kviečiama skaityti paskaitas, pranešimus, vesti seminarus muzikos teorijos arba lietuvių kompozitorių kūrybos analizės klausimais įvairių šalių aukštosiose mokyklose. 
Prof. G. Daunoravičienė yra parengusi ir dėsčiusi „Muzikos kalbos" kursą, šiuo metu rengia, redaguoja ir leidžia originalų stambų 5 tomų studijų vadovą „Muzikos kalba" (pirmieji du tomai išleisti 2003 ir 2006 m.), šiuo metu rengiamas spaudai trečiasis tomas „Muzikos kalba: Klasicizmas". LMTA ji yra parengusi originalius kursus („Muzikos kategorijų epistemologija", „Tonalios muzikos analizės metodai", „Šiuolaikinės muzikologijos teorijos" ir kt.). Šiuo metu ji dėsto specialiuosius teorinius kursus magistrantams ir doktorantams, vadovauja mokslo ir meno doktorantų moksliniams tyrimams bei disertacijoms.
Muzikologė paskelbė virš 300 įvairaus pobūdžio straipsnių ir mokslo darbų, skaitė mokslinius pranešimus tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose, kongresuose, seminaruose bei festivaliuose ir publikavo darbus Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Italijoje, Lenkijoje, Jugoslavijoje, Rusijoje, Belgijoje, Slovėnijoje, JAV, Anglijoje, Šveicarijoje, Čekijoje, Bulgarijoje, Kinijoje ir kitur. Kaip pranešėja, pristatanti lietuvių kompozitorių kūrybą pasaulio muzikos bei muzikologijos kontekste, buvo pakviesta dalyvauti trijuose Tarptautinės muzikologų draugijos (IMS) pasauliniuose kongresuose, skaitė pranešimus pasauliniuose kongresuose, organizuojamuose Tarptautinės semiotikos studijų asociacijos (The International Association for Semiotic Studies):  Krokuvoje (2010) ir Nanjinge (Kinija, 2012).
2005-2006 m. muzikologei buvo paskirta LR Kultūros ministerijos Valstybinė stipendija. Jos parengtas studijų vadovas „Muzikos kalba. I dalis. Viduramžiai-Renesansas" SKVC bei Švietimo ir mokslo ministerijos skelbtame aukštojo mokslo vadovėlių konkurse 2005 m. ir 2008 m. laimėjo pirmąsias premijas. 2005 m. už aktyvią kūrybinę ir mokslinę veiklą Gražina Daunoravičienė apdovanota Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Padėkos raštu. 2012 m. muzikologė apdovanota Vyriausybės kultūros ir meno premija.
Prof. Gražinos Daunoravičienės mokslinė veikla persipina su intensyvia kūrybine ir visuomenine veikla. Nuo 1991 m. - ji yra Lietuvos kompozitorių sąjungos (LKS) narė. Nuo „Gaidos" festivalio įsteigimo ilgus metus buvo jo programų direkcijos narė, LKS Muzikos fondo narė, šiuo metu yra LKS muzikologų sekcijos valdybos narė. Buvo ir yra daugelio Lietuvos kompozitorių sąjungos organizuotų „Metų kūrinio" konkursų žiuri komisijos narė arba pirmininkė, kompozitorių sąjungos organizuojamo Geriausių muzikologijos darbų konkurso komisijos narė arba pirmininkė; taip pat ISCM World Music Days / 18th Gaida Festival kūrinių atrankos komisijos narė. Ji buvo ir yra LMT humanitarinių mokslų ekspertė. Atviro Lietuvos fondo ekspertė, LMT Humanitarinių ir socialinių mokslų monografijų leidybos komisijos narė, Lituanistinės bazės ekspertė, Kultūros ministerijos įvairių programų ekspertė. Buvo „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" muzikinių programų ekspertė, „Auksinių kryžių" konkurso komisijos narė ir pan. Ji taip pat yra tarptautinio Vidurio ir Rytų Europos muzikos istorijos rašymo projekto (Arbeitsgemeinschaft für die Musikgeschichte in Miittel-und Osteuropa an derUniversität Leipzig) Leipcigo universitete grupės narė. Projektą Rezeption der Wiener Schule im östlichen Europa: Der nördlich Bereich nuo 2007 m. G. Daunoravičienė vykdo kartu su A. Schönbergo moksliniu centru Vienoje. Ji taip pat yra Šiaurės ir Baltijos šalių muzikos teorijos tinklo organizacinės tarybos narė. Prof. Gražina Daunoravičienė taip pat reiškiasi muzikos kritikos baruose, yra parašiusi nemaža recenzijų (pvz., „Gaidos", ISCM World Music Days, kitiems užsienio festivaliams), parengusi interviu, vedusi „apvalaus stalo" pokalbius, dalyvavusi LRT radijo laidose. Savo darbais ji prisideda prie lietuvių muzikos tarptautinės sklaidos, jos mokslinių studijų,  tarptautinių festivalių organizavimo  bei kompaktinių plokštelių leidybos.
Nuo 2008 m. G. Daunoravičienė yra Lietuvos mokslo tarybos (LMT) Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narė, nuo 2011 m. - LMT deleguota LRT Tarybos narė.
Prof. G. Daunoravičienės mokslinių interesų sritys: muzikos formos ir muzikos žanro (genotipo) teorinė problematika, muzikos kalbos transformaciniai procesai, istoriniai kompozicinių technikų modeliai, XX a. kompozicinės technikos sklaida lietuvių muzikoje, konstruktyvieji komponavimo aspektai XX a. muzikoje, individualios kompozicinės sistemos ir kt.


SVARBIAUSIEJI DARBAI
Knygos, sudaryti leidiniai
Gražina Daunoravičienė, Transformaciniai XX a. komponavimo procesai ir jų projekcijos lietuvių kompozitorių kūryboje. Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Humanitariniai mokslai, Menotyra (03 H), Muzikologija (H 320). Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, 55 p. ISBN 987-9986-638-99-5.
Algirdas Jonas Ambrazas. Muzikos tradicijos ir dabartis: Studijos. Straipsniai. Atsiminimai. Sud. Gražina Daunoravičienė. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2007. 439 p. ISBN 978-9986-906-97-1.
Muzikos kalba. II dalis. Barokas. Studijų vadovas (sud. G. Daunoravičienė). Vilnius: Enciklopedija, 2006, 592 p. ISBN 9986-433-38-X.
Muzikos kalba. I dalis. Viduramžiai-Renesansas. Studijų vadovas (sud. G. Daunoravičienė). Vilnius, Mokslo akademijos leidykla, 2003.
Lietuvos muzikologija (Lithuanian Musicology). Tęstinis periodinis mokslo darbų leidinys. T. 1-13. Sudarytoja G. Daunoravičienė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2000-2012.

Moksliniai straipsniai
„A la Chopin" versus „I like F. Chopin" (Sonata B Min). In: Vilniaus intermezzo. Chopinas ir Lietuva 2010. Sud. Beata Baublinskienė. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2012. P. 48-69.
Bazinių struktūrų sklaidos strategijos lietuvių kompozitorių kūriniuose (1975-2001) (kartu su Jurgiu Paliauka).  Lietuvos muzikologija, t. 13, 2012. P. 61-84.
Minimalizmas: komponavimo doktrina ir praktika Lietuvoje (kartu su Laura Kasčiukaite). Lietuvos muzikologija, t. 13, 2012. P. 18-33.
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio modernizmas: kriptogramos, mikroserijos ir palindromai. Čiurlionis ir pasaulis. Almanachą sudarė ir parengė Rimantas Astrauskas. Vilnius: Lietuvos muzikų rėmimo fondas, 2011. P. 9-26.
Lietuviškasis muzikinio modernizmo kelias. Straipsnis kompaktinių plokštelių serijai „Lietuvių muzikos modernizmas". Redaktorė Veronika Janatjeva. Vilnius: Muzikos informacijos centras, 2011. Atiduota spaudai.
Echos von Ideen auf Grundlage der Neuen Wiener Schule in der litauischen Musik: Vorher und darüber hinaus. In: Rezeption der Wiener Schule im östlichen Europa.  Wien: Wissenschaftszentrum Arnold Schönberg, 2011. Atiduota spaudai.
Microdimensional work by Rytis Mažulis: theoretical approach. In: De musica commentarii, Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska (Ed.). Poznanė: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego, 2010. P. 185-221.
„A la Chopin" versus „I like F. Chopin". Lietuvos muzikologija, t. 11, 2010. P. 14-38. 
Die litauischen Kompositionsschulen. Entwurf einer Genealogie. In: Litauische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext, herausgegeben von Audronė Žiūraitytė und Helmut Loos. Leipzig: Gudrun Schöder Verlag, 2010, S. 183-206.
Exiled modernism: Lithuanian music through the Second World War. In: Baltic Musics/Baltic Musicologies. The Landscape since 1991. Edited by Kevin C. Karnes and Joachim Braun. London and New York: Routledge. Taylor & Francis Group, 2009. P. 111-134.
Juozo Gruodžio kompozitorių mokykla ir jos šakos. In: Juozas Gruodis epochų sankirtose. Straipsniai, atsiminimai, dokumentai. Sudarė Algirdas Jonas Ambrazas. Vilnius: LMTA, 2009. P. 226-253.
Intext versus Intertext: Моцарт и современная литовская музыка. In: Моцарт в движении времени. Moсква: "Koмпозитoр", 2009. C. 155-175.
Синтез теоретических знаний в вузе: опыт курса «Музыкальный язык» в Литовской академии музыки и театра. In: Вузовское и довузовское музыкальное образование: модели взаимодействия. Mатериалы международной научно-практической конференции (Казань, 26-28 ноября 2008 г.). Cост. и общ. ред. Л.А.Федотовой.  Казань: Казанская консерватория, 2009. C. 8-25.
Lietuvos kompozitorių mokyklų medžiai ir paunksmės. Muzikos barai, 2008, kovas-balandis. P. 38-41.
Choralų bokštai istorinių vizijų skliautuose: modeliai ir metaforinis ženklinimas. In: Broniaus Kutavičiaus muzika. Praeinantis laikas. Sudarytoja Inga Jankauskienė. Vilnius: Versus aureus, 2008. P. 207-258.
Lietuviškojo modernizmo magistralės ir Naujosios Vienos mokyklos idėjų paraštės. Menotyra, 2008, t. 15, Nr. 1. P. 54-81.
Exiled Modernism: Lithuanian Music through the Second World War.  Journal of the Baltic Studies. Routledge, Taylor & Francis Group, Vol. 39, Issue 3, September 2008. P. 341-364.
„Cum essem parvulus": nuo Orlando di Lasso iki Ryčio Mažulio. Pamatinių kompozicinių idėjų kaita. Lietuvos muzikologija, t. 9, 2008. P. 42-69.
Lietuvių kompozitorių mokyklos: mokytojai, mokiniai, pamokos ir kryptys. In: LMTA 75-metis: meno kūrybos, mokslo ir pedagogikos raida. Vilnius: LMTA, 2008. P. 42-56.
The verbal text as a compositional prototype and inspiration: "Cum essem parvulus" by O. di Lasso and R. Mažulis. Muzikos komponavimo principai. Muzikos archetipai. Vilnius: Kronta, 2008. P. 160-177.
Сакральность современной музыки - миф или реальность. In: Миф, Музыка, Обряд. Cборник статей. Редактор-составитель М. Катунян. Москва, Издательский дом «Композитор», 2007. C. 159-178.
New Soundscapes in Lithuanian cross-cultural fussions. In: „Music for social occasions" - music for fun, music for every day. Collection of papers of the International  Musicological Symposium. Edited by Primož Kurent. Ljubliana: Festival, 2007. P. 212-219.
Muzikos teorijos raidos aspektai Das Generalbaßzeitalter epochoje. Menotyra, 2006, t. 42, Nr. 1. P. 1-9.
W. A. Mozarto muzika „tekstų tinklo" sankirtose. Lietuvos muzikologija, t. 7, 2006. P. 51-67.
Protestantiškasis choralas. Protestantiškojo choralo išdailos; Skaitmeninis bosas. In: Muzikos kalba. II dalis: Barokas (sudarytoja ir mokslinė redaktorė Gražina Daunoravičienė). Vilnius: Enciklopedija, 2006. P. 29-83, 127-201.
Baroko epochos muzikos numerologija (kartu su Rima Povilioniene). In: Muzikos kalba. II dalis: Barokas (sudarytoja ir mokslinė redaktorė Gražina Daunoravičienė). Vilnius: Enciklopedija, 2006. P. 508-564.

Pranešimai konferencijose
The Riddle of the Genres of Musical Compositions of the 20th-Early 21st Century: from the Morphological and Phenomenological Points of View. 11-asis pasaulinis Tarptautinės semiotikos studijų asociacijos kongresas  / The 11th world Congress of the International Association for Semiotic Studies „Global Semiotics: Bridging Different Civilizations". Nandžingas (Kinija), 2012 m. spalio 5-9 d.
Phylogenesis of the National Identity Idea in Contemporary Lithuanian Music. 19-asis Tarptautinės muzikologų draugijos kongresas. Roma, 2012 m. liepos 1-7 d.
Микрохроматическое сочинение: творческий опыт в контексте активных теорий. Центр современных технологий в искусстве «Арт-паркИНГ». Mеждународный фестиваль и научная конференция «Мир звука: Микротоновые инновации» / Tarptautinis festivalis ir mokslinė konferencija „Garso pasaulis: mikrotoninės inovacijos". Sankt Peterburgas, 2012 m. spalio 5-14 d.
Между модерном и модернизмом (на примере творчества М. К. Чюрлёниса). Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta J. Cholopovo gimimo 80-mečiui / Международная научная конференция, Второй международный фестиваль МУЗЫКАЛЬНЫЕ МИРЫ ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ХОЛОПОВА: к 80-летию со дня рождения. Maskva, 2012 m. rugsėjo 23-27 d.
A Sketch of art Nouveau Signs in M. K. Čiurlionis' Music / M. K. Čiurlionio muzikinio moderno eskizas. XII tarptautinė muzikos teorijos konferencija „Muzikos komponavimo principai. Muzikos ir vaizduojamųjų menų sąsajos". Vilnius, 2012 m. spalio 16-19 d.
Hilomorfistinis dualizmas ir muzika: medžiagos ir formos teleologijos diskursas / Hylomorphistic Dualism and Music: the Discourse of Matter - form Teleology. Tarptautinė konferencija „Pasaulis sudarytas iš pasakų: diskursų sąsajos ir jų pokyčiai" /  „The world is composed of stories: the relationship between discourses and their transformations". Vilnius, 2012 m. rugsėjo 13-16 d.
The explosion of musical genres in the 20th century composition: an investigation of its  seismicity. Tarptautinė konferencija „Musical work and its sources". Tarptautinis simpoziumas „Musical work and its cultural contexts". Bydgoščius (Lenkija), 2012 m. lapkričio 20-21 d.
"Die Fabrikordnung" in der litauischen Musikkultur. Konferencija „Komposition in der DDR - Theorie und Praxis". Leipcigas, 2011 m. lapkričio 9-13 d.
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kompozicijų paraščių atodangos: muzikinių sluoksnių komponavimo technikos.  Tarptautinė konferencija „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911): jo laikas ir mūsų laikas". Vilnius, 2012 m. rugsėjo 21-24 d.
M. K. Čiurlionio chromatiniai eskizai. Tarptautinė konferencija „M. K. Čiurlionis ir pasaulis". Druskininkai, 2011 m. rugpjūčio 2-4 d.
The Vocabulary and Practice of M. K. Čiurlionis Piano Music: Three Generative Strategies. Tarptautinė tarpdisciplininė konferencija „Pabaltijo muzika ir muzikologijos" / „Baltic Musics and Baltic Musicologies". Kenterberis (Jungtinė Karalystė), 2011 m. gegužės 26-28 d.
"A la Chopin" (J. Gruodis) versus "I like Chopin" (V. Bartulis). XI lietuvių ir lenkų muzikologų konferencija: Chopino recepcija šiuolaikinėse lenkų ir lietuvių muzikos kultūrose. Vilnius, 2010 m. birželio 4-6 d.
A man of modernism vision: M. K. Čiurlionis' palindromic and chromatic constructions. XI Tarptautinis muzikos signifikacijos kongresas „Muzika: funkcija ir vertė" / "Music: Function and Value". Krokuva, 2010 m. lapkričio 27-spalio 2 d.
Two lines of modernist attitude in M. K. Čiurlionis' music (1904-1909): palindromic development and chromatic constructions. 45-asis Tarptautinis muzikologų koliokviumas „Melancholiškoji Mūza. Naujos kryptys muzikoje apie 1900-uosius" / „The Melancholic Muse. New currents in music, c. 1900". Brno (Čekija), 2010 m. spalio 11-13 d.
Модернизм М. К. Чюрлениса: криптография и палиндромы. Tarptautinė konferencija „Rusų avangardo šimtmetis" / «Сто лет русского авангарда». Maskva, 2010 m. balandžio 12-16 d.
Microdimensional work by Rytis Mažulis: theoretical approach. VI tarptautinė mokslinė konferencija „Musica practica, Musica theoretica". Poznanė (Lenkija), 2009 m. balandžio 27-28 d.
Grožio genas garsų mene: teorinės ir kompozicinės praktikos eskizas [Gene of Beauty in the Art of Sounds: a Sketch of Theoretical and Compositional Practice]. Tarptautinė mokslinė konferencija „Grožio fenomenas ir jo horizontai". Vilnius, 2009 m. birželio 17-19 d.
Retorinių sąveikų dignostika Renesanso motete. LLTI tarpdalykinis seminaras „Menų sintezė ir  intermedialumas". Vilnius, 2008 m. balandžio 14 d.
Lietuvos kompozitorių mokyklos: mokytojai, mokiniai, pamokos ir kryptys. Jubiliejinė LMTA konferencija „LMTA 75-metis: meno kūrybos, mokslo ir pedagogikos raida". Vilnius, 2008 m. balandžio 11 d.
Die litauische  Kompositionsschule (Genealogie). Tarptautinė mokslinė konferencija „Litauische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext". Leipcigas, 2008 m. gegužės 18-20 d.
The verbal text as a compositional prototype and inspiration: "Cum essem parvulus" by O. di Lasso and R. Mažulis. 8-oji Tarptautinė muzikos teorijos konferencija „Muzikos komponavimo principai. Muzikos archetipai". Vilnius, 2008 m. balandžio 23-25 d.
M. K. Čiurlionio modernizmas: kriptogramos, numerologija, palindromai. Konferencija „M. K. Čiurlionis ir pasaulis". Druskininkai, liepos 31-rugpjūčio 6 d.
The humanities in Lithuania: A view from the Science Council of Lithuania. Europos mokslo fondo (European Science Foundation, ISF) organizuotas Humanitarinių mokslų komisijos susirinkimas. Sofija, 2008 m. birželio 26-28 d.
Синтез теоретических знаний в вузе: опыт курса «Музыкальный язык» в Литовской академии музыки и театра. Пленарное заседание. Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija «Вузовское и довузовское музыкальное образование: модели взаимодействия». Kazanė, 2008 m. lapkričio 26-28 d.
Литовская композиторская школа: генеалогическое древо. Секция Музыкальное образование в контексте национальных и региональных проблем. Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija «Вузовское и довузовское музыкальное образование: модели взаимодействия». Kazanė, 2008 m. lapkričio 26-28 d.
"Cum essem parvulus": the changes of key ideas  in compositional settings by Orlando di Lasso and Rytis Mažulis. Pasaulinis Tarptautinės muzikologų draugijos (IMS) kongresas. Ciurichas, 2007 m. liepos 10-15 d.
Echoes of New Viennese School-Based Ideas in Lithuanian Music: Before and Beyond. Tarptautinė mokslinė konferencija Rezeption der Wiener Schule im östlichen Europa. Leipcigas, 2007 m. liepos 6-7 d.
BalticOSI Scholarship Alumni.  Mokslinė diskusija „Baltijos šalių tyrėjų mokslinių vizitų užsienio mokslo centruose problematika". Talinas, 2007 m. spalio 19-21 d.
Intext versus intertext: В. А. Моцарт и современная литовская музыка. Tarptautinė konferencija «Моцарт в движении времени». Maskva, 2006 m. kovo 14-17 d.
W.A. Mozarto muzikos referencijos klausimu. Konferencija „Tradicija, autorystė, kūrinio ribos ir interpretacijos laisvė". Vilnius, 2006 m. balandžio 27 d.
New soundscapes in the Lithuanian cross-cultural Fusions.  21-osios Slovėnų muzikos dienos. Tarptautinis muzikologų simpoziumas. Liubliana, 2006 m. birželio 21-23 d.

Atnaujinta 2013 03 29

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga