Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   
JUDITA ŽUKIENĖ

Judita ŽukienėMuzikologė gimė 1973 m. 1991-1997 m. studijavo Lietuvos muzikos akademijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija, LMTA), įgydama Menotyros bakalauro ir magistro laipsnius (muzikologija). Ten pat 1997-2001 m. tęsė muzikologijos doktorantūros studijas, 2001 m. apgynė daktaro disertaciją „Nespecifinės muzikos prasmės" (darbo vadovas - J. Bruveris).
1998-2003 m. su pertraukomis dirbo Mokslo ir enciklopedijų leidybos institute Muzikos enciklopedijos grupės moksline redaktore. 1999-2000 m. dėstė Vilniaus konservatorijoje, 2004-2011 m. Vilniaus vaikų muzikos mokykloje „Lyra", 2011 m. - Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje. Nuo 2001 metų J. Žukienė dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 2005-2011 m. buvo LMTA Muzikos istorijos katedros vedėja, nuo 2011 m. - mokslo prorektorė.
Muzikologė skaitė pranešimus tarptautinėse ir šalies konferencijose Lietuvoje (2004, 2007, 2009, 2010), Estijoje (2002), Slovėnijoje (2004), Latvijoje (2010), dalyvavo naujų knygų pristatymuose (2007, 2009, 2010), jubiliejiniuose vakaruose (2008, 2009, 2010), skaitė viešą paskaitą Lietuvos nacionaliniame muziejuje (2010).
Mokslinių interesų kryptys: lietuvių muzikos istorija, muzikos estetika, muzikos edukologija.

SVARBIAUSIEJI DARBAI
Moksliniai straipsniai

Signs of Identity in Lithuanian Music of the Beginning of the 21st Century. In: 42th Baltic musicological conference „Music and Identities". Proceedings. Atiduota spaudai.
Inovatyvios muzikos istorijos dalyko mokymosi medžiagos pateikimo strategijos. In: E-Education: Science, Study & Busines. Conference proceedings. Kaunas: Technologija, 2010, p. 125-129.
Programmatisms, neoprogrammatisms un citas signifikācijas izpausmes lietuviešu mūzikā [Programiškumas, neoprogramiškumas ir kitos signifikacijos tendencijos lietuvių muzikoje]. In: Mūzikas akadēmijas raksti, VI t., Ryga: Latvijos muzikos akademija, 2009, p. 167-181.
Istorijos atspaudai kūrėjo portrete. S. Vainiūno šimtmečiui. In: LMTA mokslinė konferencija „Žymiosios muzikos ir teatro asmenybės: jų veiklos projekcija Lietuvos kultūroje". Vilnius: LMTA, 2009, p. 14-21.
Laiko ir stiliaus ženklai Balio Dvariono operoje „Dalia". Menotyra, 2008, T. 15, Nr. 1, p. 33-42.
Kamerinės muzikos gairės. In: Broniaus Kutavičiaus muzika. Praeinantis laikas. Sud. Inga Jasinskaitė-Jankauskienė. Vilnius: Versus aureus, 2008, p. 144-154.
Kammermusik von Vladas Jakubėnas: Schöpferische Anregungen und Realien. In: Musical Work: Boundaries and Interpretations. Selected papers of the 38th Baltic Musicological Conference. Vilnius, 2006, p. 29-39.
Die Notwendigkeit in der Musik auszudrücken: die alte und neue Sinne in der litauische Musik am Ende des 20en Jahrhundert. In: Continuity and the Avant-Garde - Between the Tradition and New Challenges. Collection of papers of the 19 international musicological symposium. Liubliana, 2005, p. 95-100.
Muzikos specifikos samprata lietuvių muzikos kontekste. In: Lietuvos muzikologija, 2004, p. 110-119.
Retorinė figūra: istoriniai pokyčiai. In: Menotyra, 2003, Nr.1, p. 3-9.
Formalizmo sąvokos sklaida muzikos estetikos kontekste. In: Tiltai, 2001, Nr. 2 (15), p. 111-116.
Skaičių simbolika Johanno Sebastiano Bacho kompozicijose. Naujasis židinys-Aidai, 2001, Nr. 7/8, p. 395-400.

Metodinės priemonės
Baroko muzikos retorika: teorija ir praktika (kartu su A. Pister). In: Muzikos kalba: Barokas. II dalis. Studijų vadovas. Sud. Gražina Daunoravičienė. Vilnius, 2006, p. 84-126.
Parengtas ir paskelbtas nuotolinio mokymo(si) kursas „Tarpukario Lietuvos muzikinė kultūra". Lietuvos muzikos ir teatro akademija, , 2008.
Elektroninių muzikos istorijos vadovėlių vaikų muzikos mokykloms idėjos ir trijų šio projekto dalių („Muzikos istorija: nuo antikos iki baroko", „Muzikos istorija: klasicizmas" (kartu su L. Budzinauskiene), „Lietuvių muzikos istorija", 2008) autorė.

Kita metodinė veikla
Vieša paskaita „Juozas Naujalis - lietuvių muzikos patriarchas". Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2010.
Pranešimas „Muzikos mokyklų auklėtiniai: integracija ir indėlis į visuomenę". Konferencija „Muzikos ir menų mokyklų vieta Lietuvos švietimo įstaigų sistemoje". Vilnius, LR seimas, 2010.
„Mokymosi visą gyvenimą svarba ir įgyvendinimo strategija muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kontekste", projekto baigiamoji konferencija. Vilnius, LMTA, 2008.
Metodinis pranešimas „Muzikos istorijos dalykas nuotoliniu būdu: specifika ir motyvacija".
Nuotolinio kurso „Tarpukario Lietuvos muzikinė kultūra" pristatymas. Seminaras „Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra: kvalifikacijos tobulinimo (nuotolinio mokymo(si)) kursų pristatymas". Šiauliai, 2007.
Pranešimas „Muzikos istorijos dalyko programos aktualijos". II mokslinė praktinė konferencija „Vaikų muzikinis ugdymas". Vilniaus muzikos mokykla „Lyra", Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos mokymo studijų centras, Vilnius, 2007.
Pranešimas „Muzikos istorijos dalykas: duotybė, procesas ir tikslai", metodinis seminaras „Muzikos istorijos mokymo problemos: tarp tradicijų ir naujovių". Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Metodinis centras, 2005.
Pranešimas „Muzikologijos mokyklinis egzaminas: rezultatai ir perspektyvos", LMTA, Muzikos mokymosi studijų centras, 2005.

Kitos publikacijos
Archyvų dulkes nubraukianti, tuščius istorijos puslapius užpildanti. Lietuvos muzikologija, T. 10, Vilnius: LMTA, 2009, p. 168-169. ISSN 1392-9313
Aktualus sugrįžimas, arba dar kartą apie Juozą Gruodį. Lietuvos muzikologija, T. 11, Vilnius: LMTA, 2010, p. 189-190. ISSN 1392-9313.
Straipsniai „Muzikos enciklopedijoje", I-III tomai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000-2007; „Estetikos enciklopedijoje", sud. Juozas Mureika. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010.

Atnaujinta 2013 09 30

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga