Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

JŪRATĖ IZABELĖ MARIJA GUSTAITĖ

M. Aleksos nuotr.Muzikologė gimė 1939 m. Šakiuose. 1959 m. baigė P. Juodišiaus smuiko klasę Vilniaus J. Tallat Kelpšos muzikos mokykloje (dabar Vilniaus konservatorija ir kolegija), 1962 m. - Vilniaus universitetą, žurnalistikos specialybę. 1965-1971 m. studijavo Lietuvos TSR valstybinės konservatorijos (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) prof. J. Gaudrimo muzikos istorijos klasėje. 1981 m. apgynė menotyros mokslų kandidato disertaciją tema „E. Mieželaičio poezija muzikoje". Humanitarinių mokslų daktaro laipsnis suteiktas 1993 m.
1962-1972 m. Lietuvos radijo ir televizijos komiteto muzikos redaktorė. 1961-1964 m. simfoninio orkestro „Vilnius" smuikininkė. Nuo 1972 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos istorijos katedros pedagogė (dirbo iki 2010 m.), nuo 1988 m. - docentė. 1988-2005 m. LMTA Muzikos istorijos katedros vedėja.
Nuo 1976 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos narė. 1979-1980 m. stažavo Maskvos P. Čaikovskio  konservatorijoje. 1995-1996 m. Lietuvos kultūros ir meno instituto Muzikologijos skyriaus mokslinė bendradarbė.
Nuo 1998  m. - LMTA Muzikos terminijos komisijos narė. Muzikos enciklopedijos mokslinės redakcinės tarybos narė, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja (1999-2007).
Paskelbė straipsnių apie muzikos ir poezijos sąsajas, lietuvių ir rusų muzikos istorijos, muzikos švietimo klausimais. Redagavo ir recenzavo įvairius mokslinius leidinius, dalyvavo muzikologų konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.
Muzikologės mokslinių tyrimų sritys - literatūros ir muzikos sąveika, muzikos istorija, ypač - Romantizmo, Naujųjų amžių; Rusijos „sidabro amžiaus" muzikos kultūra, A. Skriabino kūryba.

SVARBIAUSIEJI DARBAI

Moksliniai straipsniai
Aleksandro Skriabino poetinė kūryba: nuo sonatos iki soneto (I). Lietuvos muzikologija. T. IV, Vilnius, 2003. P. 67-87.
Александр Скрябин и Микалоюс Константинас Чюрлëнис - аспект литературного творчества. Русско-литовские культурные связи. Серия «А. Н. Скрябин и мировая художественная культура». С-Петербург, 2003. C. 20-34.
„Sakmių siuita": esminių kelių santakoje. Feliksas Bajoras. Viskas yra muzika. Sud. Gražina Daunoravičienė. Vilnius: Artseria, 2002. P. 143-158.
Poemiškumo fenomenas Aleksandro Skriabino kūryboje. Lietuvos muzikologija. T. I, Vilnius, 2000. P. 68-78.
Kauno konservatorijos likimas Didžiojo tėvynės karo metais. Muzika, 1987, Nr. 7. P. 12-19.
Iš žodžio ir muzikos sąveikos teorijos: terminija, klasifikacijos, analizės metodika. Menotyra, 1986, Nr. 14. P. 15-32.

Pranešimai konferencijose
Dėmuo camera muzikos terminijoje. Mokslinė konferencija „Kameriškumo raiška ir kriterijai". Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2005. P. 33-44.
Музыкальные контексты «Поэмы экстаза» Александра Скрябина. Tarptautinė mokslinė konferencija „Komparatyvistika ir kultūros savivoka". Vilnius, 2004. P. 77-86.
Muzikos istorijos dalykas pastarojo dešimtmečio atsinaujinančiame muzikos studijų procese. Mokslinė konferencija, skirta Lietuvos muzikos akademijos 70-mečiui „Lietuvos muzikos akademija kelyje į Europos aukštojo mokslo erdvę". Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2003. P. 45-51.
Muzikologų diplominiai darbai ir dabarties muzikinė kultūra. Tarptautinė mokslinė konferencija „XXI amžiaus muzika ir teatras: paveldas ir prognozės". Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, Koordinacinė muzikinio ugdymo taryba, 2002. P. 12-18.
Čiurlionis ir Skriabinas: žodžio kūrybos aspektu. Mokslinė konferencija, skirta M. K. Čiurlionio 125-osioms gimimo metinėms „M. K. Čiurlionis ir lietuvių muzikinės kultūros raida". Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, Muzikologijos institutas, 2000. P. 87-98.
Muzikos istorijos dalykas muzikinio ugdymo tęstinumo aspektu. III Respublikinė mokslinė praktinė konferencija „Muzikinis ugdymas: tęstinumo ir grandžių sąveikos problemos". Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, Lietuvos koordinacinė muzikinio ugdymo taryba, 1999. P. 68-73.
Muzikos istorijos dalyko reikalavimai muzikos mokykloje: kokie ir kodėl? II Mokslinė praktinė konferencija „Muzikinio ugdymo problemos: Žvilgsnis į XXI amžių". Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 1998. P. 17-27.
Apie muziką pokario periodinėje spaudoje. Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Muzikos kultūros situacija nepriklausomoje Lietuvoje. Muzikos kūryba, interpretacija ir teatras epochų sandūroje". Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, „Margi raštai", 1996. P. 24-31.

Kitos svarbesnės publikacijos
Muzikologinės veiklos paraštėse. Muzikos komponavimo principai. Istorinės sklaidos aspektai. IV (Priedas)/Principles of Music Composing. Aspects of Historical Dispersion. IV (Supplement). Leidinys prof. habil. dr. Algirdo Ambrazo 70-mečio jubiliejui. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2004, p. 63-69; Algirdas Jonas Ambrazas. Muzikos tradicijos ir dabartis. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2007. P. 50-56.
Juozas Gaudrimas lietuvių muzikologijos baruose. Muzikos barai, 2001 kovas. P. 16-19.

Straipsniai enciklopedijose
Muzikos enciklopedija, t. I (A-H), Vilnius, 2000.
Muzikos enciklopedija, t. II (I-N), Vilnius, 2003.
Muzikos enciklopedija, t. II (O-Ž), Vilnius, 2007.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2001-2010.

Atnaujinta 2010 09 29

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga