Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

LAIMA BUDZINAUSKIENĖ

Muzikologė gimė 1972 metais. 1990 m. baigė Vilniaus M. K. Čiurlionio menų mokyklą, 1995 m. - Lietuvos muzikos akademijoje (dabar - Lietuvos muzikos ir teatro akademija, LMTA)  muzikos istorijos studijų bakalauro, o 1996 m. - muzikos istorijos magistro studijų programas. 1996-2000 m. LMTA studijavo doktorantūroje ir apgynė menotyros mokslų (muzikologija) daktaro disertaciją „XVIII a. pabaigos-XIX a. Lietuvos bažnytinės kapelos. Veikla ir repertuaras".  1992-2003 metais  dirbo pedagoginį darbą Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje ir chorinio dainavimo mokykloje „Liepaitės". Nuo 2002 m. - Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja. Nuo 2010 m. - LMTA Muzikos istorijos katedros lektorė, nuo 2012 m. - Muzikos istorijos katedros vedėja. Nuo 2012 m. - Lietuvos kompozitorių sąjungos narė.
Muzikologė skelbia straipsnius lietuvių muzikos istorijos, muzikos švietimo klausimais, yra knygos „Lietuvos muzikos istorija. II knyga. Nepriklausomybės metai. 1918-1940“ bendraautorė. Redaguoja ir recenzuoja įvairius mokslinius darbus, dalyvauja muzikologų konferencijose.
Moksliniai interesai - XVIII-XIX a. Lietuvos muzikinė kultūra, šaltiniai, bažnytinės kapelos, jų repertuaras, kompozicijų restauravimas, tarpdiscipliniškumo klausimai.

SVARBIAUSIEJI DARBAI

Sudaryti leidiniai
Mokslinio žurnalo „Ars et praxis" t. 1, 2013, sudarytoja. ISSN 2351-4744
Žurnalo „Menotyra; Studies  in  Art" muzikologijos numerių sudarytoja (2008-2012 m.)
Kūrėjai  ir laikas. Lietuvos kompozitorių sąjungai - 70. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2011. 31 p.

Moksliniai straipsniai
Šerytė, Saulė, Budzinauskienė, Laima. Giulio Caccini arijų ir madrigalų rinkinio „Le nuove musiche" (1601-1602) pratarmė: šaltinis ir jo komentarai. Lietuvos muzikologija, 2013, T. 14, p. 160-173. ISSN 1392-9313.
XIX a. Vilniaus bažnytiniai muzikos kolektyvai. Istorija, 2013, T. 88.
XIX a. bažnytinės muzikos žanrai Lietuvoje: identifikacijos, sąveikos ir kaita. Menotyra; Studies in Art 2013, T. 20, Nr. 3, p. 207-220. ISSN 1392-1002.
Bažnytinės vokalinės-instrumentinės muzikos kūrėjai XIX a. pirmos pusės Lietuvoje: Florjanas Bobrowskis, Adalbertas Dankowskis ir kiti. Ars et praxis,  2013, T.1, p. 20-30. ISSN 2351-4744.
Stanisławo Moniuszkos Vilniaus laikotarpio bažnytinė kūryba. II dalis: „Aušros Vartų litanijos" ir mišios. Menotyra. 2012, T. 19, Nr. 3. P. 200-216.
Stanisławo Moniuszkos Vilniaus laikotarpio bažnytinė kūryba. I dalis: bendra apžvalga, giesmės ir kūriniai vargonams. Menotyra. 2011, t. 18, Nr. 3. P. 214-226.
Bažnytinės  kapelos. In: Bažnytinė muzika. Enciklopedinis žinynas (sudaryt. J. Vilimas). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011. P. 56-65.               
Bažnytinės muzikos mokyklos [kartu su D. Kšaniene]. In: Bažnytinė muzika. Enciklopedinis žinynas (sudaryt. J. Vilimas). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011. P. 65-68.
Vakarų Europos kompozitorių  klasikų kūriniai Lietuvos  bažnytinių  kapelų  repertuare (XIX amžius). Rankraščių aprašas. Menotyra. 2010, t. 17, Nr. 3. P. 210-226.
Muzika  lenkų  okupuotame Vilniaus  krašte (1920-1939) [kartu su A. J. Ambrazu, Z. Medišauskiene, T. Vainauskiene]. In: Lietuvos  muzikos istorija, kn. 2. Nepriklausomybės  metai, 1918-1940. Vilnius, 2009. P. 72-95.
Muzikinis ugdymas Lietuvoje XVIII pabaigoje-XIX amžiuje. Bažnyčių mokyklos. Menotyra. 2008, t. 15, Nr. 1. P. 13-25.
Lietuvos bažnytinių kapelų vadovų ir narių kūrybinė veikla (XVIII a. pabaiga-XIX a. I pusė). Menotyra. 2007, t. 14, Nr. 1. P. 25-32.
Kultūrinis gyvenimas tarpukario Vilniuje (1918-1840): muzikinių teatrų veikla,  Menotyra. 2003, Nr.1 (30). P. 26-30.
Levinskaitė, L. Vilniaus katedros ir Viešpaties Jėzaus (Trinitorių) bažnyčios kapelos. Menotyra. 1998, Nr. 4.  P. 11-19.
Levinskaitė, L. XVIII a. pabaigos-XIX a. Lietuvos bažnytinės kapelos ir jų repertuaras. Menotyra. 1997, Nr. 2. P. 49-60.

Pranešimai konferencijose
С. Монюшко и Вильнюсская церковная музыка XIX в.: новый взгляд на «Остробрамские литании» No. 1 [S. Moniuszko ir XIX a. Vilniaus bažnytinė muzika: naujas žvilgsnis į „Aušros Vartų litaniją" Nr. 1]. VIII tarptautinė mokslinė konferencija „Music Science Today: the permanent and the changeable". Daugpilis, 2013 m. gegužės 9-10 d. Plenarinis pranešimas.
Lietuvos muzikos istorija iki J. Naujalio - neperskaityta ir neįvertinta „pasaka". Tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „Pasaulis sudėtas iš pasakų: tarpdisciplininio diskurso sąsajos ir pokyčiai". Vilnius, 2012 m. rugsėjo 13-16 d.

Kitos publikacijos
Profesoriui Vaclovui Paketūrui - 85. www.muzikosantena.lt
Kronika. Naujos knygos (2011-2012).  Menotyra.  2012, t. 19, Nr. 3.
Kronika. Naujos knygos (2010-2011). Menotyra.  2011, t. 18, Nr. 3.
Laiškai iš Vilniaus. Krantai, 2011,  Nr. 4. P.16-19.
Kronika. Naujos knygos (2009-2010). Menotyra.  2010, t. 17, Nr. 3.
Senosios Lietuvos muzikinio gyvenimo liudijimas (knygos recenzija). Lietuvos muzikologija, 2004, T. 5. P. 212-213.
Orkestrinis menas Lietuvoje: tarp klasicizmo ir romantizmo. Muzikos barai, 2000 rugsėjis-spalis. P. 32-36.
Levinskaitė, L. Muzika Vilniaus katedroje  (XIV-XIX a.). Katalikų pasaulis, 1996, Nr. 4.

Dalyvavimas programose ir projektuose
Requiem Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII-XVIII a.: tradicija ir rekonstrukcija Projekto vykdytojai - LMTA, dr. J. Vilimas, dr. L. Budzinauskienė. Projekto trukmė - 2013 m. liepos mėn. - 2014 m. Patvirtintas Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2013 m. liepos 1 d. įsakymu Nr.V-237.
Lietuvos muzika ir teatras: asmenybės, savitumai, kontekstai (XIX-XXI a.). Programos vykdytojas - Lietuvos kultūros tyrimų institutas. Ilgalaikės programos trukmė - 2012-2016 m. Patvirtinta Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-323

Recenzavimas, oponavimas, ekspertizės
Menotyros studijų krypties aprašas. Užsakovas - SKVC. Menotyros studijų krypties aprašas yra parengtas Studijų kokybės vertinimo centrui įgyvendinant projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-2)", projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-01-V-01-002, vykdomą pagal 2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.2-ŠMM-01-V priemonę „Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus", finansuojamą Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Menotyros studijų krypties aprašą (jo projektą) parengė ekspertų grupė, veikianti pagal Viešojo pirkimo 2012 m. gruodžio 17 d. Nr. 7ESF9-26. Ekspertų grupės narė.
LMTA Muzikos mokymo studijų centras. Nuotolinio mokymo(si) dalyko / kurso ekspertinis vertinimas (dalyko / kurso autoriai - J. Žukienė, M. Urbaitis; dalyko / kurso pavadinimas - Šiuolaikinė lietuvių muzika) 2013 07 03
2012 m. atliktas Pagrindinio specializuoto muzikos ugdymo programos antros dalies ir Vidurinio specializuoto muzikos ugdymo programų ekspertinis vertinimas ESF projekte „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams. II etapas": Muzikos istorija 5-8 kl.; Muzikos istorija 8-12 kl.  Pažymos Nr. V7-498(1.17).
2008 m. - dalyvavimas projekte Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra įgyvendinant mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis galimybes (užsakovas - LMTA)
2008 m. - Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kurso (nuotolinių studijų) ekspertinis vertinimas. Kurso autorius - Mindaugas Urbaitis. Kurso pavadinimas - XX a. antrosios pusės akademinės muzikos istorija (užsakovas - LMTA).
Mokslo straipsnių  recenzavimas žurnaluose „Menotyra; Studies in Art", „Lietuvos muzikologija", „Ars et praxis“.

Atnaujinta 2015 08 17

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga