Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

RIMANTAS ASTRAUSKAS

M. Aleksos nuotr.Rimantas Astrauskas gimė 1954 m. Kaune. Baigė Kauno J. Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos Muzikos teorijos ir kompozicijos skyrių. 1973 m. įstojo į Lietuvos valstybinės konservatorijos (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) Muzikos istorijos katedrą. 1978 m. apgynė magistro darbą apie lietuvių liaudies kalendorines giesmes (darbo vadovė prof. J. Čiurlionytė) ir buvo paskirtas į Valstybinį TVR komitetą televizijos muzikos laidų redaktoriumi. Parengė per 500 televizijos ir radijo muzikinių laidų bei koncertų. 1982 m. tarptautiniame televizijos muzikos laidų konkurse Kišiniove pelnė specialų prizą. 1993 m. savarankiškai parengė ir apgynė humanitarinių mokslų (muzikologija) daktaro disertaciją „Lietuvių kalendorinių melodijų tipologija ir paralelės kaimyninių tautų folklore. Žiemos saulėgrąžos švenčių laikotarpis".
Nuo 1988 m. dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Buvo vienas iš LMTA Etnomuzikologijos katedros kūrimo iniciatorių. 1995-1999 m. LMTA Senato narys, 1995-2000 m. - LMTA Etnomuzikologijos katedros vedėjas. Nuo 2004 m. dalyvauja respublikiniame folkloro archyvų kompiuterizavimo projekte, 2007-2009 m. vadovavo tarpinstituciniam LMTA, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir Klaipėdos universiteto projektui „Folkloro archyvai ateičiai: skaitmeninimas, kaupimas, sisteminimas".
Nuo 1990 m. skaito paskaitų kursus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje:  „Etnomuzikologijos įvadas", „Etnomuzikologijos pagrindai", „Europos tradicinės muzikinės kultūros", „Etnomuzikologijos kryptys ir metodai",  „Pasaulio tautų muzikinės kultūros", „Liaudies muzikos pagrindai", „Liaudies muzikos ir folkloro praktika". Yra parengęs nuotolinio mokymo kursą ir CD „Kalendorinių švenčių ir apeigų muzikinis folkloras" (2008), DVD  Metų ratas" (2008 m. su kitais; 2009 m. pelnė Švietimo ir mokslo ministerijos mokslo populiarinimo darbų II premiją).
1995 m. stažavo Oksfordo universitete, Danų liaudies muzikos archyve Kopenhagoje, Bergeno universitete ir Arnes Bjorndalio liaudies dainos archyve Bergene, skaitė paskaitas Kopenhagos universiteto Muzikologijos institute (1995), Bergeno universitete (1995), Čikagos lietuvių bendruomenei (2000), Dartingtono menų koledže (2001), Tamperės universitete (2002, 2004), Londono universitete (SOAS, 2008), Helsinkio universitete (2006), Kasteljono Jaume I universitete (2007, 2010). Danijos radijui DR-2 yra parengęs radijo laidų apie lietuvių kompozitorių kūrybą (1996).
Skaitė pranešimus daugiau nei 40 tarptautinių muzikologų, etnomuzikologų, etnologų, antropologų bei semiotikų konferencijų įvairiuose Europos miestuose, inicijavo penkias tarptautines etnomuzikologų konferencijas Lietuvoje, buvo jų organizacinio komiteto pirmininkas.
Drauge su autorių kolektyvu parengė Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą (1999 m. priimtas Lietuvos Respublikos Seime).
2000-2002 m. - Etninės kultūros globos tarybos prie LR Seimo pirmininkas. 2001 m. LR Seime surengė Unesco remiamą Vidurio ir Rytų Europos šalių parlamentarų ir liaudies kultūros specialistų konferenciją. Nuo 2003 m. bendradarbiauja su Lietuvos muzikų rėmimo fondu, yra Menų festivalio „Druskininkų vasara su Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu" programos koordinatorius, nuo 2005 m. kasmet rengia Tarptautinę M. K. Čiurlionio studijų savaitę Druskininkuose ir mokslinę konferenciją „M. K. Čiurlionis ir pasaulis".
Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcijos narys, Europos etnomuzikologų seminaro (ESEM) tarybos narys, Tarptautinės liaudies meno organizacijos (IOV) Prezidiumo narys, Tarptautinės tradicinės muzikos tarybos (ICTM) Lietuvos skyriaus pirmininko pavaduotojas.

Moksliniai interesai: lietuvių ir kaimyninių šalių apeiginis folkloras, kalendorinių švenčių apeigos ir muzika, etninė kultūra ir perspektyvos, etnomuzikologijos istorija ir teorija, muzikos semiotika, etnomuzikologijos metodologija.

PAGRINDINIAI DARBAI

Moksliniai straipsniai
On the historical interpretation of traditional musical materials [Apie tradicinės muzikos duomenų istorinę interpretaciją]. Traditional Musical Cultures in Central-Eastern Europe: Ecclesiastical and folk transmission. Piotr Dahlig (ed.). Warsaw: University of Warsaw: Institute of Musicology, Warsaw Learned Society, Polish Academy of Sciences: Institute of Art, 2009. P. 93-94.
Archetypes in Lithuanian Traditional Music: Intoning Aspect [Lietuvių tradicinės muzikos archetipai: intonavimo aspektas] Principles of Music Composing: Musical Archetypes / Muzikos komponavimo principai: muzikos archetipai. Rimantas Janeliauskas, Marius Baranauskas (eds.). Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, Lithuanian Composer's Union, 2008. P. 130-135.
Musical Notation in Collection by Christian Bartsch „Dainu Balsai" [Muzikos notacija Christiano Bartscho rinkinyje „Dainų balsai"] Principles of Music Composing: Musical Text / Muzikos komponavimo principai: muzikos tekstas. R. Janeliauskas, M. Baranauskas (eds). V.: LMTA, 2007. P. 6-9.
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir lietuvių tradicinė muzika.  M. K.Čiurlionis ir pasaulis [M. K.Čiurlionis and the World]. Kauno technologijos universitetas, Lietuvos muzikų rėmimo fondas, 2005.
Changes of Traditional Values Reception among School Children in Lithuania [Lietuvos moksleivių tradicinių vertybių recepcijos kaita]. The Universal Values and National Distinctness of Traditional European Cultures. M.Marczuk (ed.). Lublin: University of M.Curie-Skłodowska, 2004. P.172-176.
On the Question of Legal Protection of Ethnic Culture [Etninės kultūros teisinės apsaugos klausimu].  Folk Culture at the Beginning of the 3rd Millennium. Vilnius: The Council for the Protection of Ethnic Culture, 2002. P. 87-92.
Herder und die Anfange der litauischen Folkloristik (Ende des 18.- Anfang des 19. Jh.) [Herderis ir lietuvių folkloristikos pradžia (18 a. pab.-19 a. pr.)].  Ideen und Ideale. Johann Gottfried Herder in Ost und West. Peter Andraschke / Helmut Loos (hgs.). Freiburg i. Br.: Rombach Verlag, 2002. P. 328-337.
Changes of Musical Signification in the Lithuanian Traditional Calendar Game-Songs [Prasmės pokyčiai lietuvių kalendorinių dainų bei žaidimų melodikoje].  European Journal for Semiotic Studies (Ed. Jeff Bernard), 2001, Vol.13 (3-4). Signs, Music, Society II. Wien, Budapest, Madrid, Perpignan: Institute for Socio-Semiotic Studies. P. 379-398.
Lietuvių ir baltarusių (gudų) etniniai ryšiai, remiantis etnomuzikologijos duomenimis. Lietuvos muzikologija. Vilnius:  Lietuvos muzikos akademija,  Kultūros ir meno institutas, 2000, Nr.1. P. 141-156.
The Lithuanian Calendar Rites and Music: on the Issue of Cycle Unity [Lietuvių kalendorinės apeigos ir muzika: vieningo ciklo problema].  Ritual and Music. Vilnius: Lithuanian Academy of Music, 1999. P. 55-67.
On the Question of Preservation of Musical Folklore Archives in Lithuania [Lietuvių muzikinio folkloro archyvų apsaugos problemos]. Typological Classification of Tunes. Advanced Systems for Arranging Folklore Stocks. Vilnius: Lithuanian Academy of Music Press, 1996. P. 65-71.
Lietuvių etnomuzikologijos keliai ir kryžkelės. Muzikos kultūros situacija Nepriklausomoje Lietuvoje. Vilnius: Margi raštai, 1996. P. 61-66.
Raudos intonacija lietuvių muzikiniame folklore. Liaudies kultūra. 1994, Nr. 4. P. 15-19.
Šūksnio intonacija lietuvių darbo ir kalendoriniame folklore. Liaudies kūryba. T. 3, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1992. P. 28-48.
Apeigos ir muzikos santykis kalendoriniame folklore. Lietuvių liaudies papročiai. Mokslinės praktinės konferencijos medžiaga. Vilnius:  Lietuvos liaudies kultūros centras, 1991. P. 189-205.
Lietuvių liaudies melodijų (Advento-Kalėdų) arealinė tipologija. Menotyra, 1990, Nr. 17. P. 23-42.
Kai kurie lietuvių liaudies dainų ritmikos bruožai.  Menotyra, 1985, Nr. 13. P. 50-69.
Luokės apylinkės liaudies dainų melodijų apžvalga. Luokės šnektos tekstai. Vilnius: LTSR Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija, Vilniaus V. Kapsuko universitetas, 1978. P. 14-19.

Pranešimai konferencijose
Kalendorinių melodijų darybos bruožai - „griežtojo stiliaus" improvizacija tradicijos rėmuose.  Improvizacija folklore / Improvisation in Folklore. Tarptautinė konferencija, skirta prof. Jadvygos Čiurlionytės atminimui. Vilnius, 1998 m. gruodžio 5-6 d. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 1999. P. 18-32.

Svarbesni mokslo populiarinimo straipsniai
Postmoderni tradicijos inovacija Broniaus Kutavičiaus kūryboje. Broniaus Kutavičiaus muzika: praeinantis laikas. Sudarytoja Inga Jasinskaitė-Jankauskienė. Vilnius: Versus aureus, 2008. P.105-110
Jadvygos Čiurlionytės darbai ir kultūrinio bei tautinio identiteto klausimas. LMTA 75-metis: meno kūrybos, mokslo ir pedagogikos raida. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2008. P. 116-121.
Šiandienos muzikos edukologijos aktualija: pasaulio kultūrų atvertys. Muzika ir teatras: nuo kūrybos iki edukacijos. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2007. P. 124-129.
Etninės kultūros subjektų teisių apsaugos klausimai. Tradicija, autorystė, kūrinio ribos ir interpretacijos laisvė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006. P. 80-86.
Tarptautinė liaudies meno organizacijos dešimtoji Europos konferencija. Tautodailės metraštis, 2002, Nr.7. P. 33-35.
Pamąstymai apie pilietiškumą, etninę kultūrą ir daugiakultūriškumą. Sandora. 2000, Nr.11.
Tarptautinė liaudies meno organizacija - IOV. Tautodailės metraštis, 2000. Nr. 4-5. P. 35-38.
Neskelbtas Norberto Vėliaus straipsnis.  Tautosakos darbai, 1998. T. IX (XVI). P. 21.
Etninė kultūra kultūros politikos verpetuose. Dailė, muzika ir teatras valstybės gyvenime 1918-1998. Vilnius: Vilniaus dailės akademija, Lietuvos muzikos akademija, 1998. P. 113-118.
Tradicinė kultūra, turizmas ir politiniai konfliktai.  Tautodailės metraštis, 1998, Nr. 2. P. 57-61.
Etninės muzikos išsaugojimas - geriausiojo modelio beieškant. Etninė kultūra atkurtoje Lietuvos Respublikoje. Vilnius: Lygė, 1997. P. 44-46.
Etnomuzikologija Europos kryžkelėse.  Kultūros barai, 1994, Nr. 4. P. 49-51.

Sudaryti, redaguoti moksliniai ir kiti leidiniai
M. K. Čiurlionis ir pasaulis / M. K. Čiurlionis and the World. Almanachas. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos muzikų rėmimo fondas, 2010.
M. K. Čiurlionis ir pasaulis / M. K. Čiurlionis and the World. Almanachas. Vilnius: Lietuvos muzikų rėmimo fondas, 2008.
M. K. Čiurlionis ir pasaulis / M. K. Čiurlionis and the World. Almanachas. Vilnius: Lietuvos muzikų rėmimo fondas, 2006.
M. K. Čiurlionis ir pasaulis / M. K. Čiurlionis and the World. Almanachas. Kauno technologijos universitetas, Lietuvos muzikų rėmimo fondas, 2005.
Traditional Music and Research in the Baltic Area. Proceedings of the 18th European Seminar in Ethnomusicology. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2005.
Menų festivalio „Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu-2004" bukletas ir programa. Vilnius: Lietuvos muzikų rėmimo fondas, 2004. 60 p.
Menų festivalio „Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu-2003" bukletas ir programa. Vilnius: Lietuvos muzikų rėmimo fondas, 2003. 40 p.
Ethnic Relations and Musical Folklore. Vilnius: Department of Ethnomusicology Lithuanian Academy of Music, 2002. 168 p.
Folk Culture at the Beginning of the 3rd Millennium. Vilnius: Council for Protection of Ethnic Culture, 2001. 148 p.
Ritual and Music. Vilnius: Lithuanian Academy of Music, Department of Ethnomusicology, 1999. 140 p.
Typological Classification of Tunes. Advanced Systems for Arranging Folklore Stocks. Vilnius: Lithuanian Academy of Music, Department of Ethnomusicology, 1996. 118 p.

Parengė Vita Česnulevičiūtė
Atnaujinta 2010 07 09

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga