Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   

RIMANTAS SLIUŽINSKAS

Muzikologas Rimantas Sliužinskas gimė 1956 m. Alytuje. 1971-1975 m. studijavo muzikos istoriją ir kompoziciją Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje, 1975-1977 m. Lietuvos Valstybinėje konservatorijoje - muzikos kompoziciją (prof. J. Juzeliūno klasė). 1977 m. pakeitė specialybę ir 1980 m. baigė muzikos istorijos (folkloristikos) specialybės (prof. J. Čiurlionytės klasė) studijas.
1978-1982 m. dirbo mokslinį darbą Konservatorijos Liaudies muzikos laboratorijoje. 1982 m. pradėjo dėstyti muzikinio folkloro disciplinas Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetų Liaudies muzikos katedroje.  1991 m., įkūrus Klaipėdos universitetą (KU), tęsė pedagoginį darbą KU Humanitarinių mokslų fakulteto Baltų kalbotyros ir etnologijos katedroje (nuo 2005 m. profesorius).
1997-2003 m. dirbo KU Menų fakulteto Muzikologijos instituto vyresniuoju mokslo darbuotoju, 1999 - 2001 m. buvo šio instituto direktorius. Nuo 2003 m. - vyriausiasis mokslo darbuotojas KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute.  
1991 m. Lietuvos muzikos akademijoje apgynė humanitarinių mokslų (muzikologija) daktaro disertaciją „Anhemitonikos bruožai lietuvių liaudies dainų melodikoje".
Nuo 1980 m. paskelbė 2 mokslines monografijas, apie 40 mokslinių straipsnių muzikinio folkloro tyrimo klausimais; iš jų daugiau negu 10 užsienyje (Jungtinė karalystė, Norvegija, Danija, Slovėnija, Estija, Lenkija), skaitė pranešimus daugiau kaip 30 tarptautinių mokslinių konferencijų Lietuvoje ir užsienyje. Oponavo daugiau kaip 20 humanitarinių mokslų (menotyra, etnologija) daktaro disertacijų arba buvo jų gynimo komitetų nariu. Muzikologas skaitė paskaitas lietuvių etnomuzikologijos tematika Norvegijos, Suomijos, Švedijos, Lenkijos universitetų studentams.
R. Sliužinskas aktyviai dalyvauja daugelio Lietuvos bei tarptautinių mokslo bei kultūros institucijų veikloje. Nuo 1988 m. jis yra Lietuvos kompozitorių sąjungos narys , nuo 2006 m. - LKS Klaipėdos skyriaus Tarybos narys. Muzikologas priklauso Europos etnomuzikologų draugijai (European Society for Ethnomusicology, ESEM, nuo 1995 m.), Tarptautinės liaudies meno organizacijos (International Organization for Folk Art, IOFA) mokslinei tarybai (nuo 1995 m.); buvo Tarptautinės tradicinės muzikos tarybos (International Council for Traditional Music, ICTM, Kolumbijos universitetas, JAV) atstovas Lietuvoje , o nuo 1998 m. yra šios Tarybos Lietuvos nacionalinio komiteto prezidentas. Jis yra Tarptautinės folkloro festivalių ir liaudies meno organizacijų tarybos (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Art, CIOFF) Lietuvos asociacijos pirmininkas, šios asociacijos Tarybos narys (nuo 2004 m.), Lietuvos Katalikų mokslo akademijos narys (nuo 1999 m.), Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos narys (nuo 2002 m.). Muzikologas dirba mokslo leidinių „Tautosakos darbai" , „Kūrybos erdvės", „Res Humanitariae", „Tradicija ir dabartis", „Žiemgala" „Gimtasai kraštas" redakcinėse kolegijose, yra periodinio mokslo leidinio „Acta Historica Universitatis Klaipedensis" vyr. redaktoriaus pavaduotojas (nuo 2006 m.); periodinio mokslo leidinio „Europa Orientalis - Studia z dziejow Europy Wschodniej"  (Torunės Mikalojaus Koperniko universitetas, Lenkija) redakcinės kolegijos narys (nuo 2008 m.).
Taip pat R. Sliužinskas yra KU Humanitarinių mokslų srities Konkurso komisijos pirmininkas (nuo 2010 m.), KU Humanitarinių mokslų fakulteto Tarybos narys (nuo 2006 m.), KU Senato narys (nuo 2007 m.), KU Senato Mokslo ir meno komisijos pirmininkas (nuo 2007 m.), KU Senato Profesoriaus emerito vardo suteikimo komisijos narys (nuo 2007 m.); L. Rėzos Kultūros centro Juodkrantėje kuratoriumo narys (nuo 2007 m.), KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto Mokslinės tarybos pirmininko pavaduotojas (nuo 2010 m.)
Už aktyvią mokslinę veiklą 1999-2000 metais R. Sliužinskui buvo paskirta Lietuvos valstybinė stipendija.

Moksliniai interesai: lietuvių etnomuzikologijos sąsajos su šio mokslo istorine raida Vakarų šalyse, lietuvių etnomuzikologijos sąvokos bei terminija, tradicinės muzikinės kultūros vieta Lietuvos tautinėje mokykloje, muzikinė, kultūrinė bei religinė antropologija, civilizacijų istorija ir kt. Taip pat - istorinės Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto materialusis ir nematerialusis kultūrinis paveldas, senųjų Rytprūsių žemių (Klaipėdos kraštas Lietuvoje, Mozūrijos regionas Lenkijoje, etc.) istorija ir kultūros problematika (liuteroniškųjų giesmių tradicijų lyginamieji tyrimai, epitafijos su šių giesmių tekstais senųjų liuteroniškųjų kapinių antkapiniuose paminkluose, šio krašto gyventojų istorinio bei kultūrinio palikimo, jų pasaulėžiūros ir gyvensenos tyrimai įvairiais kultūrinės antropologijos aspektais ir t.t.).

SVARBIAUSIEJI DARBAI

Monografijos
Lietuvių ir lenkų liaudies dainų sąsajos. Monografija. Klaipėdos universitetas: KU leidykla, 2006, 529 p. [ISBN 9955-18-149-4].
Anhemitonika lietuvių liaudies dainų melodikoje. Monografija. Klaipėdos universitetas, Muzikologijos institutas: KU leidykla, 2003, 418 p. [ISBN 9955-456-87-6].

Sudaryti / redaguoti moksliniai leidiniai
Tradicija ir dabartis. T. 4. Sudarė ir parengė V. Tetenskas ir R. Sliužinskas. Klaipėda: KU leidykla, 2009, 157 p. [ISSN 2029-3208].
Identy Politics: Histories, Regions and Borderlands. Acta Historica Universitatis Klaipedensis. Vol. 19, Studia Anthropologica - 3. Edited by V. Čiubrinskas & R. Sliužinskas. Institute of Baltic Sea Region History and Archaeology, Klaipėda University, 2009. [ISSN 1392-4095].
Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Politinė istorija, politologija, filologija. Acta Historica Universitatis Klaipedensis. T. 16. Sudarė R. Sliužinskas. KU BRIAI. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2008, 267 p. [ISSN 1392-4095].
Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Socialinė istorija, kultūrologija. Acta Historica Universitatis Klaipedensis. T. 14. Sudarė R. Sliužinskas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007, 271 p. [ISSN 1392-4095].
Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Karinė istorija, archeologija, etnologija. Acta Historica Universitatis Klaipedensis. T. 15. Sudarė R. Sliužinskas. KU BRIAI. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007, 274 p. [ISSN 1392-4095].
Defining Region: Socio-Cultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives, Part 2. Acta Historica Universitatis Klaipedensis. Vol. 13, Studia Anthropologica - 2. Edited by V. Čiubrinskas & R. Sliužinskas. Institute of Baltic Sea Region History and Archaeology, Klaipėda University, 2006. [ISSN 1392-4095].
Defining Region: Socio-Cultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives, Part 1. Acta Historica Universitatis Klaipedensis. Vol. 12, Studia Anthropologica - 1. Edited by V. Čiubrinskas & R. Sliužinskas. Institute of Baltic Sea Region History and Archaeology, Klaipėda University, 2006. [ISSN 1392-4095].
Kultūriniai saitai abipus Nemuno: Mažosios Lietuvos reikšmė Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metais (1864-1904). Acta Historica Universitatis Klaipedensis. T. 10. Sudarė S. Pocytė ir R. Sliužinskas. Klaipėda: KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2004. [ISSN 1392-4095].
Vakarų Lietuvos muzika, kn. 1. Tiltai, priedas Nr. 7. Sudarė ir redagavo R. Sliužinskas. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2001. [ISSN 1392-3137].
Baltijos regiono muzika. Tiltai, priedas Nr. 8. Sudarė ir redagavo R. Sliužinskas. Klaipėdos universitetas, Klaipėda, 2001. [ISSN 1392-3137].

Moksliniai straipsniai
Tautinio apsisprendimo situacija Klaipėdos mieste: socialiniai ir nacionaliniai aspektai (XX a. antroji pusė - XXI a. pradžia) [lietuvių k., p. 84-95]; Sytuacja samookreślenia tożsamości narodowej w mieście Kłajpeda: aspekty społeczne i narodowościowe (druga połowa XX w.-początek XXI w.) [lenkų k., p. 96-107]. Pamięć i Historia (Olsztyn, Kaliningrad, Kłajpeda). Pod redakciją naukową Tomasza Chrzanowskiego. Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr. 249, Olsztyn, 2009. S. 84-107. [ISBN 978-83-60839-32-4].
The Image of the Horse in Poetic Texts of Lithuanian Folk Songs. Archaeologia Baltica, vol. 11. The Horse and Man in European Antiquity (Worldview, Burial Rites and Military and Everyday Life). Edited by A. Bliujienė. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2009. P. 364-373. ISSN 1392-5520 [duomenų bazė - Index Copernicus].
Tradicijos ir muzikos sampratų santykis: metodologinės problemos. Tradicija ir dabartis. T. 4. Sudarė ir parengė V. Tetenskas ir R. Sliužinskas. Klaipėda: KU leidykla, 2009. P. 64-70. ISSN 2029-3208 [duomenų bazė - Index Copernicus].
Litauische Verse aus lutherischen Kirchenliedern auf Grabmälern im Memelland. Das kulturelle und konfessionelle Erbe des Memellandes. Annaberger Annalen Über Litauen und Deutsch-Litauische Beziehungen, Nr. 16. Bonn - Lampertheim, 2008. P. 92-123. [ISSN 1614-2608].
Martyno Liudviko Rėzos „Dainos oder Litthauische Volkslieder": interpretacijos stereotipai ir naujovės. Martynas Liudvikas Rėza: epochų atspindžiai. Sud. N. Strakauskaitė, S. Pocytė. Klaipėda: KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2007. P. 85-97. ISBN 978-9955-18-207-8.
Paralele historyczne między źródłami litewskich i polskich pieśni ludowych i perspektywa badań porównawczych. In Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Karinė istorija, archeologija, etnologija. Acta Historica Universitatis Klaipedensis XV. KU BRIAI, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. P. 253-262. ISSN 1392-4095. [duomenų bazė - ABC-CLIO Historical abstracts].
The Tradition of Klaipėda Region Lutheran Psalm Singing in Interdisciplinary and Anthropological Perspectives (kartu su S. Pocyte). Defining Region: Socio-Cultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives, Part 1. Acta Historica Universitatis Klaipedensis XII, Studia Anthropologica I. Institute of Baltic Sea Region History and Archaeology, Klaipėda University, 2006. P. 115-123. ISSN 1392-4095. [duomenų bazė - ABC-CLIO Historical abstracts].
Individual Innovations in the Klaipeda Region Lutheran Psalms Singing Tradition. Individual and Collective in Traditional Culture. Individuaalne ja kollektiivne traditsionaalses kultuuris. Edited by Triinu Ojamaa and Andreas Kalkun. Töid Etnomusikoloogia Alalt 4. Tartu, 2006. P. 55-60. [ISSN 1736-4663; ISBN-13:978-9949-418-59-6; ISBN-10:9949-418-59-3].
Lutheran Hymn Singing of the Klaipėda Region Tradition and its Interaction with Lithuanian Folk Singing Style. Spiritual Folk Singing. Nordic and Baltic Protestant Traditions. Edited by Kirsten Sass Bak and Svend Nielsen. Forlaget Kragen, Denmark, 2006. P. 67-84. [ISBN 87-89160-11-8].
Klaipėdos apylinkių liuteroniškosios giesmės šiandien: tradicijų ir inovacijų sąsajos. Mažosios Lietuvos kultūros paveldas. Vilnius: VU leidykla, 2006. P. 260-268. ISBN 9986-19-956-5.
Lietuvių ir lenkų liaudies dainų sąsajos: rugiapjūtės giesmės. Baltai ir jų giminaičiai. Žurnalo „Tiltai" priedas, Mokslo darbai Nr. 26. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2005. P. 217-230. ISSN 1648-3979.
Folk Song in Lithuania. The early history (1825-1940). Research and revival, 1950-1998 (kartu su N. Sliužinskiene). Folk Song Tradition, Revival, and Re-Creation. Edited by Ian Russel and David Atkinson. The Elphinstone Institute, University of Aberdeen, Scotland, UK, 2004. P. 53-66. [ISBN 0-9545682-0-6].
Lietuvių ir lenkų liaudies dainų sąsajos (istorinė mokslinių tyrimų problematika). Muzikologiniai diskursai: nuo choralo iki dodekatonikos. Žurnalo „Tiltai" priedas, Mokslo darbai Nr. 21, 2004. P. 75- 82. ISSN 1648-3979.
Christiano Bartscho ir Viliaus Kalvaičio liaudies dainų rinkiniai: istorinės ir tautosakinės paralelės. Lietuviai ir lietuvininkai. Etninė kultūra - III. Žurnalo „Tiltai" priedas, Mokslo darbai Nr. 24. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2004. P. 203-218. ISSN 1648-3979.
Ankstyvoji lietuviškosios etnomuzikologijos terminija bei sąvokos: atradimai ir paklydimai. Tautosakos darbai, Nr. XX (XXVII). Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. P. 84-95. ISSN 1392-2831 [duomenų bazė - Modern Language Association International Bibliography].
Lietuvių etnomuzikologinė terminija kun. Antano Juškos (1819-1880) liaudies dainų rinkiniuose. Soter 11 (39). Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2003. P. 193-200. ISSN 1392-74-50 [duomenų bazė - The Philosopher's Index].
Lietuvių etnomuzikologijos terminija (XX a. pirmoji pusė). Liaudies kultūra, Nr. 2 (89), 2003. P. 32-34. ISSN 0236-0551 [duomenų bazė - Humanities International Index].
Lietuvių etnomuzikologinės terminijos ypatybės kun. A. Sabaliausko (1873-1950) moksliniuose darbuose. Soter 7 (35)/ Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2002. P. 105-116. ISSN 1392-74-50. [duomenų bazė - The Philosopher's Index]. 
The Ballad as the Special Genres of the Lithuanian Folk Songs. Ljudske Balade med Izročilom in sodobnostjo. Ballads between Tradition and Modern Times. Proceedings of the 27th International Ballad Conference (SIEF Ballad Commision), Gozd Martuljek, Slovenia, July 13-19, 1997, ed. by Marjetka Golež, Ljubljana, 1998. P. 198-208. [ISBN 961-6182-60-9].
Dudy w folklorze Litewskim. Muzyka. Kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Rocznik XLIII, Warszawa, Polska, 1998, Nr. 3 (170). P. 113-118. [in Polish language] (Bagpipes in the Traditional Music of Lithuania. English Summary - p. 118). [ISSN 0027-5344].
Harvest Traditions and Ritual Folk Songs in Lithuania. Historical Studies on Folk and Traditional Music. ICTM Study group on Historical Sources of Folk Music: Conference Report, Copenhagen, 24-28 April 1995. Edited by Doris Stockmann & Jens Henrik Koudal. Danish Folklore Archives. Museum Tusculanum Press, 1997, P. 251-260. [ISSN 0587-2413, ISBN 87 7289 441 5].

Pranešimai konferencijose (iš viso - apie 50)
Edward Gizewiusz i Gustaw Gizewiusz w etnologii litewskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa „Gustaw Gizewiusz (1810-1848), kaznodzieja, folklorysta, publicysta". Olštinas (Lenkija), 2010 m. gegužės 14 d.
Lutherans Psalms Singing Tradition in Lithuania and poland: Comparative Research Perspectives. II międzynarodowy symposium naukowe „Polska - Litwa". Torunė (Lenkija), 2007 m. spalio 18-19 d.
Powiązania litewskich i polskich piesni ludowych: porównawsze badania typologyczne / Links between Lithuanian and Polish Folk Songs: Comparative Typological Research Studies. „Polska - Litwa": Międzynarodowe Sympozjum Naukowe. Torunė (Lenkija), 2005 m. spalio 13-14 d.
Individual Innovations in Klaipėda Region Lutheran Psalms Singing Tradition. International Conference "Individual and Collective in Traditional Culture", dedicated to the 70 year anniversary of Mrs. Ingrid Ruutel. Tallinas, 2005 m. lapkričio 4-5 d.
Prof. J. Čiurlionytė in the Context of European Ethnomusicology: Definitions and Terminology. International Ethnomusicological Conference "Ethnic relations in Musical Folklore", devoted to the Centennial Anniversary of Prof. J. Čiurlionytė. Lithuanian Academy of Music, Department of Ethnomusicology and Section of Ethnomusicology at Institute of Musicology. Vilnius, 1999 m. lapkričio 17-21 d.
The Folksong Research and Revival Situation in Contemporary Lithuania (1950-1998). International Scientific Conference "Folksong: Tradition and Revival" to celebrate the Centenary of the Founding of the Folk Song Society in 1898. Šefildas (Anglija), 1998 m. liepos 10-12 d.
The Bagpipes in Lithuanian Traditional Instrumental Music. ICTM Study Group on Folk Musical Instruments Scientific Conference. Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' Samling. Kopenhaga, 1998 m. rugsėjo 19-24 d.
The Ballads as the Special Genres at the Lithuanian Folk Songs. The 27th International Ballad Conference. Gozd Martuljek (Slovėnija), 1997 m. liepos 13-19 d.
Sovremennoje sostojanije Litovskoj etnomuzykologiji (v sviazi s teorijej i praktikoj sochranenija i vozroždenija vsej Litovskoj etničeskoj kultury). Mokslinė konferencija „Iskusstvo ustnoj tradiciji: istoričeskaja morfologija", skirta I. Zemcovskio 60-mečiui. Sankt Peterburgas, 1996 m. kovo 20-22 d.
The Contemporary Developments of Traditional Musical Folklore in Lithuania. The 5th Annual Conference of the Finnish Society for Ethnomusicology. Joensuu (Suomija), 1996 m. kovo 28-29 d.
Harvest Traditions and Ritual Folk Songs in Lithuania. International Council For Traditional Music (ICTM STG) on Historical Sources of Folk Music. Kopenhaga, 1995 m. balandžio 24-28 d.
Musical Folklore Evolution in Lithuania. European Society for Ethnomusicology (ESEM) Conference "Music in a Changing World". Roterdamas (Olandija), 1995 m. rugsėjo 13-17 d.

Mokomieji leidiniai
Lenkų liaudies dainos Lietuvoje. Anketa ir metodiniai nurodymai kraštotyrininkams. Klaipėda: KU BRIAI, 2008.
Polskie pieśni ludowe na Litwie. Ankieta i porady metodyczne dla krajoznawców. Klaipėda: KU BRIAI, 2008.
Subatėlės vakarėlį. (Serija „Mūsų dainos-1"). Dainynėlis. Klaipėda: KU Muzikologijos institutas, 1998.
Už jūrių marelių (Serija „Mūsų dainos-2"). Dainynėlis. Klaipėda: KU Muzikologijos institutas, 1998.
Kam šėrei žirgelį (Serija „Mūsų dainos-3"). Dainynėlis. Klaipėda: KU Muzikologijos institutas, 1998.
Labanoro dūda (istorinė apžvalga ir mokymosi groti metodika). Vilnius: Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerija, Lietuvos Kultūros darbuotojų tobulinimosi institutas, 1990.
Dainuojamosios tautosakos užrašymo anketa, skirta Kaišiadorių, Prienų, Trakų, Alytaus rajonų rinkėjams. Vilnius: RMEMMC, 1990.
Jaunimo folkloriniai ansambliai. Darbo specifika ir uždaviniai (metodinės rekomendacijos). Vilnius: RMEMMC, 1989.
Klaipėdos miesto folkloriniai ansambliai. Vilnius: PAKD, 1988.
Tautosaka poilsio vakare. Repertuaro bei metodinės literatūros bibliografijos rinktinė liaudies vakaronių organizatoriams. Vilnius: Mokslinis metodinis kultūros centras, 1987.
Kai kurie folklorinių ansamblių ir jų vadovų darbo klausimai. Vilnius: Mokslinis metodinis kultūros centras, 1984.
Liaudies instrumentinės muzikos rinkėjams. Metodiniai nurodymai. Vilnius: PAKD, 1984.

Svarbesni mokslo populiarinimo straipsniai
„Mona gyvenėms - kap kuoplytelė..." [apie žemaičių liaudies dainininkę Stasę Mikalauskaitę]. Aš išdainavau visas daineles, kn. 2., Vilnius: Vaga, 1988. P. 391-394.
Priesakai ateičiai [atsiminimai apie prof. J. Čiurlionytę]. Jadvyga Čiurlionytė. Sudarė ir parengė L. Burkšaitienė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006. P. 440-443.

Kitos publikacijos

Svarbesni straipsniai enciklopedijose (iš viso - apie 60)
Skudučiai, tutuklės. Mažosios Lietuvos Enciklopedija, t. 4. Vilnius, 2009. P. 278.
Trimitai. Mažosios Lietuvos Enciklopedija, t. 4. Vilnius, 2009. P. 472-573.
Muzikos instrumentai. Mažosios Lietuvos Enciklopedija, t. 3. Vilnius, 2006. P. 193-195.
Liaudies muzikos instrumentai. Mažosios Lietuvos Enciklopedija, t. 2. Vilnius, 2003. P. 561.
Journal of the International Folk Music Council. Muzikos Enciklopedija, t. 2. Vilnius, 2003. P. 77.
Yearbook for Traditional Music. Muzikos Enciklopedija, t. 2. Vilnius, 2003. P. 10.
Yearbook of International Folk Music Council. Muzikos Enciklopedija, t. 2. Vilnius, 2003. P. 10-11.
Anhemitonika, anhemitoninė dermė. Visuotinė Lietuvių Enciklopedija, t. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001. P. 531.
Čiurlionytė Jadvyga. Mažosios Lietuvos Enciklopedija, t. 1. Vilnius, 2000. P. 257.
Dūdmaišis. Mažosios Lietuvos Enciklopedija, t. 1. Vilnius, 2000. P. 326.

Tekstai CD bukletams
Klaipėdos kompozitorių kūriniai. Compositions of Klaipėda Composers. Klaipėda, 1998. 16 p. (teksto redagavimas ir vertimas iš lietuvių į anglų k.).

Recenzijos, anotacijos, mokslo darbų apžvalgos
'Lithuanian Ethnology: Studies in Social Anthropology and Ethnology' („Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos"), Vol. 5-6 [Review]. Identy Politics: Histories, Regions and Borderlands. Acta Historica Universitatis Klaipedensis. Vol. 19, Studia Anthropologica-3. Institute of Baltic Sea Region History and Archaeology, Klaipėda University, 2009. P. 197-209. ISSN 1392-4095.
II-sis tarptautinis simpoziumas „Lenkija - Lietuva" („Polska - Litwa") Torūnės Mikalojaus Koperniko Universitete. Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Politinė istorija, politologija, filologija. Acta Historica Universitatis Klaipedensis. Vol. 16. KU BRIAI. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2008. P. 263-264. ISSN 1392-4095. [konferencijos anotacija]
I-sis tarptautinis simpoziumas „Lenkija - Lietuva" („Polska - Litwa") Torūnės Mikalojaus Koperniko Universitete. Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Socialinė istorija, kultūrologija. Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. 14. KU BRIAI. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. P. 263-265. ISSN 1392-4095 [konferencijos anotacija]
Lietuvos ir Lenkijos istorija bei kultūra. Tarptautinė konferencija Klaipėdos universitete. Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija. Karinė istorija, archeologija, etnologija. Acta Historica Universitatis Klaipedensis. Vol. 15. KU BRIAI. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. P. 269-270. ISSN 1392-4095. [konferencijos anotacija]
'Lithuanian Ethnology: Studies in Social Anthropology and Ethnology' („Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos"), Vol. 1-2 [Review]. Defining Region: Socio-Cultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives, Part 1. Acta Historica Universitatis Klaipedensis. Vol. 12, Studia Anthropologica-1. Institute of Baltic Sea Region History and Archaeology, Klaipėda University, 2006. P. 125-136. ISSN 1392-4095.
'Lithuanian Ethnology: Studies in Social Anthropology and Ethnology' ("Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos"), Vol. 3-4 [Review]. Defining Region: Socio-Cultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives, Part 2. Acta Historica Universitatis Klaipedensis. Vol. 13, Studia Anthropologica-3. Institute of Baltic Sea Region History and Archaeology, Klaipėda University, 2006. P. 159-167. ISSN 1392-4095.
The Baltic Anthropology Conference at Klaipėda University [Conference review] (kartu su S. Pocyte). Defining Region: Socio-Cultural Anthropology and Interdisciplinary Perspectives, Part 2. Acta Historica Universitatis Klaipedensis. Vol. 13, Studia Anthropologica-2. Institute of Baltic Sea Region History and Archaeology, Klaipėda University, 2006. P. 171-177. ISSN 1392-4095.
Mažosios Lietuvos muzikinio gyvenimo enciklopedija [D. Kšanienė. Muzika Mažojoje Lietuvoje: lietuvių ir vokiečių kultūrų sąveika (XVI a. - XX a. 4 dešimtmetis). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2003, 520 p.]. Tiltai. Klaipėdos universitetas, 2004, 1 (26). P. 141-143. ISSN 1392-3137.
Ar Kuršmarių žvejams rūpėjo dainos? [R. Balsys. Mažosios Lietuvos žvejų dainos. Sandaros, turinio ir poetikos ypatumai. Klaipėda, 2003, 239 p.]. Kultūriniai saitai abipus Nemuno: Mažosios Lietuvos reikšmė Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metais (1864-1904). Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. 10. Klaipėda: KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2004. P. 135-136. ISSN 1392-4095.

Atnaujinta 2010 06 29

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga