Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   
VACLOVAS JUODPUSIS

Vaclovas Juodpusis. Asmeninio archyvo nuotr.Gimė 1938 m. kovo 28 d., Kapėnų km., Viekšnių vlsč., Mažeikių apskr. (dabar Mažeikių raj., Telšių apskr.). Mokėsi Svirkančių pradinėje mokykloje, po to - Viekšnių vidurinėje mokykloje. Baigęs devynias klases, 1953-1957 m. mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje (K. Biliūno obojaus kl.). Su pagyrimu baigęs muzikos mokyklą ir įgijęs orkestro artisto, saviveiklinio pučiamųjų orkestro vadovo, vaikų muzikos mokyklos dėstytojo kvalifikaciją, 1957-1962 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (prof. K. Griauzdės muzikos teorijos kl.), kurioje įgijo muzikologo kvalifikaciją. 1959-1960 m. buvo Lietuvos radijo muzikos redaktorius, 1961-1967 m. - Lietuvos MA Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Tautosakos sektoriaus vyr. laborantas, Fonogramų kabineto vedėjas, 1967-1986 m. - savaitraščio „Kalba Vilnius" muzikos redaktorius, TV Muzikos redakcijos vyresnysis redaktorius, 1974-1976 m. - Lietuvos TV Muzikos redakcijos vyriausiasis redaktorius, 1986-1991 m. - Kultūros ministerijos Repertuaro redakcinės kolegijos narys, 1989-1996 m. - laikraščio „Muzikos barai" vyriausiasis redaktorius, 1992-2001 m. - LR kultūros ministerijos vyriausiasis specialistas muzikai. Nuo 1991 m. parengia kasmetinius muzikos kalendorius, kurie nuo 2012 metų yra po 208 psl. Dalyvauta dešimtyje tautosakinių ekspedicijų po Lietuvą, užrašyta per 4000 lietuvių tautinių dainų melodijų ir tekstų, dainuojamų pasakų melodijų, garsų pamėgdžiojimų, rengtos laidos radijui „Lietuvių liaudies dainininkai, pasakoriai, muzikantai", „Lietuvių tautosakos rinkėjai ir puoselėtojai", „Kunigai - lietuvių tautosakos užrašinėtojai". 1993-2002 m. - rengtos ir vestos Lietuvos radijo kassavaitines laidos „Tautiečių balsai" (iš viso 494 laidos), „Muzikinės sukaktys". Mokslinių konferencijų pranešėjas Vilniuje, Šiauliuose, Marijampolėje, Druskininkuose, Rygoje, Mažeikiuose. Bendradarbiauja Lietuvos ir užsienio šalių spaudoje, rengia muzikinės tematikos leidinius. Yra harmonizavęs lietuvių liaudies dainų balsui su fortepijono pritarimu, chorams, sukūręs pjesių fortepijonui. Šiuos kūrinius yra atlikę G. Apanavičiūtė, ansamblis „Sutartinė", R. Šilinskaitė, Kanklių trio, R. Aleknaitė-Bieliauskienė, Lietuvos radijo vyrų ir moterų oktetai, M. Pupkovo vadovaujamas Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos fleitų orkestras, kiti solistai. Nuo 2003 m. vadovauja Stasio Vainiūno namams, veda koncertus, lietuvių kompozitorių kūrybos vakarus (J. Pakalnis, J. Nabažas, J. Juozapaitis, A. Šenderovas, J. Karosas, V. Klova, A. Račiūnas, Z. Bružaitė, V. Kairiūkštis, K. Kaveckas, J. Gaižauskas, V. Jakubėnas, B. Budriūnas, G. Gudauskienė, J. Kačinskas, J. Stankūnas, K. V. Banaitis, F. Strolia, S. Sližys ir kt.) visoje Lietuvoje nuo Skuodo iki Šalčininkų, nuo Rokiškio iki Druskininkų. Yra tarptautinio menų festivalio „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu" renginių vedėjas. Domisi užsienio lietuvių muzikine veikla. 2008 m. buvo pakviestas į JAV ir Čikagoje vedė Lietuvių operos solistų pagerbimo vakarą-koncertą. Atstovaudamas Lietuvai, dalyvavo Lenkijos, Čekijos, Vengrijos, Rusijos, Kazachijos, Kirgizijos, Latvijos ir kitų šalių muzikiniuose renginiuose. Taip pat lankytasi Vokietijoje, Šveicarijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Bulgarijoje, Turkijoje, Rumunijoje, Kroatijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Belgijoje, Italijoje, Izraelyje, Palestinoje, San Marine, Vatikane, Austrijoje, Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje. Yra Lietuvos kompozitorių sąjungos (nuo 1972 m.), Lietuvos muzikų sąjungos (1988), Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos (2006), Žemaičių kultūros draugijos (2013), Kompozitoriaus Vlado Jakubėno draugijos narys (1992). Už muzikos kritikos straipsnius apdovanotas „Literatūros ir meno" premija (1974), už muzikologinius darbus - Vlado Jakubėno premija (1993), už nuopelnus Lietuvai 1998 metais apdovanotas LDK Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu, 2009 metais - LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 2008 metais pelnytas Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės Aukso garbės ženklas „Už nuopelnus" ir Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos publicistikos premija, o 2013 m. apdovanotas I laipsnio ženklu - medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai" (Nr. 156), 2015 m. - Arkangelo Mykolo mažąja žvaigžde.
Vilniaus universiteto studentė Rymantė Strazdaitė 1984 m. parengė ir apgynė diplominį darbą „Muzikologo V. Juodpusio darbų rodyklė", kuriame užfiksuotos 625 spaudos publikacijos, taip pat buvo parengti VU Istorijos fakulteto studenčių Romos Sinkevičiūtės, Margaritos Kupriūnaitės, Rasos Orantaitės ir Alos Bukrejevos kursiniai darbai apie V. Juodpusio publikacijas spaudoje. V.Juodpusio straipsniai spausdinti žurnaluose „Muzikos barai", „Kultūros barai", „Pasaulio lietuvis" (JAV), „Muzikos žinios" (JAV), laikraščiuose „Lietuvos žinios", „Lietuvos rytas", „7 meno dienos", „Draugas" (JAV), „Šiaulių kraštas", „Druskininkai", „Druskonis", „Respublika" ir kt.
V. Juodpusio kūrybinės veiklos vakarai surengti Lietuvos menininkų rūmuose, Vilniaus rotušėje, Stasio Vainiūno namuose.

Vaclovo Juodpusio autoriniai leidiniai, knygos:

Juozas Pakalnis. 76 psl. 1972 m., Vaga, Vilnius
„Muzikos barų" 1991 metų kalendorius. 28 psl., Lietuvos muzikų draugija, Vilnius
„Muzikos barų" 1992 metų kalendorius. 56 psl., Lietuvos muzikų draugija, Vilnius
„Muzikos barų" 1993 metų kalendorius. 64 psl., Lietuvos muzikų draugija, Vilnius
„Močiute motinėle". 100 lietuvių liaudies dainų apie motiną. 88 psl., 1993 m. Leidykla Muzika
„Muzikos barų" 1994 metų kalendorius. 64 psl., Lietuvos muzikų draugija, Vilnius
„Muzikos barų" 1995 metų kalendorius. 64 psl., Lietuvos muzikų draugija, Vilnius
„Muzikos barų" 1996 metų kalendorius. 64 psl., Lietuvos muzikų draugija, Vilnius
„Muzikos barų" 1997 metų kalendorius. 64 psl., Lietuvos muzikų draugija, Vilnius
„Muzikos barų" 1998 metų kalendorius. 64 psl., Lietuvos muzikų draugija, Vilnius
1999 metų muzikos kalendorius. 122 psl., Lietuvos muzikų draugija, Vilnius
2000 metų muzikos kalendorius. 126 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius
2001 metų muzikos kalendorius. 132 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas Vilnius
2002 metų muzikos kalendorius. 132 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius
2003 metų muzikos kalendorius. 132 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius
2004 metų muzikos kalendorius. 144 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius
2005 metų muzikos kalendorius. 144 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius
„Čiurlionio" ansamblis 1949-1991 metais". 2005 m., 784 psl.,
Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius
2006 metų muzikos kalendorius. 140 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius
2007 metų muzikos kalendorius. 144 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius
„Tai buvo... Muzikinio gyvenimo atspindžiai, 1". 2008 m., 528 psl.,
Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius
2008 metų muzikos kalendorius. 160 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius
2009 metų muzikos kalendorius. 160 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius
2010 metų muzikos kalendorius. 176 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius
2011 metų muzikos kalendorius. 192 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius
2012 metų muzikos kalendorius. 208 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius
2013 metų muzikos kalendorius. 208 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius
Muzikologas Vaclovas Juodpusis 75. 2013 m. 32 psl. Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius
„Tai buvo... Muzikinio gyvenimo atspindžiai, 2". 2013 m., 528 psl.,
Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Vilnius
2014 metų muzikos kalendorius. 208 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Panevėžys
2015 metų muzikos kalendorius. 208 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Panevėžys
2016 metų muzikos kalendorius. 208 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Panevėžys
2017 metų muzikos kalendorius. 208 psl., Lietuvos muzikų rėmimo fondas, Pamevėžys

V. Juodpusio sudaryti ir spaudai parengti leidiniai:

Juozas Indra. Vokaliniai kūriniai. Su įžangos žodžiu „Juozo Indros vokaliniai kūriniai".
1977 m. 80 psl. Vilnius, Vaga

Juozas Pakalnis. Vokaliniai kūriniai. Su įžangos žodžiu ir redakcinėmis pastabomis.
1982 m. 80 psl. Vilnius, Vaga

VI tarprespublikinis M. K. Čiurlionio pianistų konkursas (lietuvių ir rusų kalbomis). 68 psl. 1986 m.

I tarptautinis M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas (lietuvių ir anglų k.). 80 psl. 1991 m.

Aleksandras Kačanauskas. Kūrinių rinktinė. I tomas. Solinės dainos.
Sudarė, parengė ir redagavo V. Juodpusis. Su įžangos žodžiu
„A. Kačanausko kūriniai balsui ir fortepijonui". 1994 m. 164 psl. Kaunas

Vladas Jakubėnas. Už jūrių marių. Lietuvių liaudies dainų išdailos chorams. Su komentarais.
1994 m. 64 psl. Vilnius

Alfonsas Mikulskis. Tautinės mišios Už kenčiančią Lietuvą. Su tekstu apie šį kūrinį.
1996 m. 44+20 psl. Vilnius

Antanas Belazaras. Dainos ir romansai. Su įžangos žodžiu „Antanas Belazaras".
1998 m. 68 psl. Kaunas

Alfonsas Mikulskis. Dainuojanti jaunystė. Dainos vaikų ir jaunimo chorams.
Su tekstu apie A. Mikulskį. 1999 m. 64 psl. Vilnius

Ona Mikulskienė. „Čiurlionio" ansamblis 1940-1949 metais, Dienoraštis.
Sudarymas ir parengimas spaudai,
vaizdinės medžiagos parinkimas. 2000 m., 316 psl. Vilnius

Alfonsas Mikulskis. Jėzau, Jėzau, ateiki pas mane. Giesmės.
Su įžangos tekstu „Kompozitorius ir dirigentas Alfonsas Mikulskis"
ir parengimas spaudai. 2001 m. 32 psl. Vilnius

Giedra Gudauskienė. Suktinis. Variacijos fortepijonui.
Su tekstais apie kompozitorę ir jos kūrybą fortepijonui
lietuvių ir anglų kalbomis. 2002 m. 14 psl. Vilnius

Vytautas Dambrauskas. Kompozitorius Jonas Dambrauskas.
Parengimas spaudai, bibliografijos sudarymas ir parengimas,
pavardžių rodyklės sudarymas, nuotraukų parinkimas. 2002 m. 196 psl. Vilnius

Giedra Gudauskienė. Aš čia - gyva. Dainos balsui su fortepijono pritarimu.
Sudarymas ir parengimas.
Su tekstu apie kompozitorę lietuvių ir anglų kalbomis. 2005 m. 84 psl. Vilnius

M. K. Čiurlionis. World and Time. Anglų ir japonų kalbomis. Rengimas spaudai.
2005 m., 40 psl. Vilnius

V. Juodpusio redaguoti, konsultuoti ar recenzuoti leidiniai:

Juozas Tallat-Kelpša. Apie gyvenimą ir veiklą parašė Jonas Nabažas,
apie kūrybą - Eugenija Ragulskienė. Recenzavimas. 1983 m. 374 psl. Vilnius

Tarybų Lietuvos enciklopedija. 2. 1986 m. Muzika. II tomo mokslinis konsultantas.

Tarybų Lietuvos enciklopedija. 3. 1987 m. Muzika. III tomo mokslinis konsultantas.

Tarybų Lietuvos enciklopedija. 4. 1988 m. Muzika. IV tomo mokslinis konsultantas.

Antanas Karosas-Karosevičius. Pirmieji Lietuvos dainininkai. 1992 m. 128 psl. Vilnius

M. K. Čiurlionis. Fugos vargonams. 1995 m. 40 psl. Vilnius

Juozas Strolia. Tolimas kaimas. Daina balsui ir fortepijonui.
Su įžangos tekstu apie J. Strolią ir jo dainą bei su parengtu J. Strolios kūrinių sąrašu. 1997 m. 20 psl. Kaunas

Rusų kompozitorių romansai iš Elenos Čiudakovos koncertinio repertuaro.
Su įžangos tekstu „Elena Čiudakova" lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.
1997 m. 88 psl. Vilnius

Vytautas Grivickas. Baleto menas. Dalykinis redagavimas ir detalios, su paaiškinimais pavardžių rodyklės sudarymas. 2001 m. Vilnius

Penki lietuvių kompozitorių romansai pagal Juozės Krištolaitytės-Daugėlienės eiles.
Su tekstu apie J. Krištolaitytę-Daugėlienę. 2002 m. 20 psl. Vilnius Vaga

Varnėnų skudučiai. Dainos vaikams. 2002 m. 48 psl. Vilnius Vaga

Stasio Vainiūno namai. Nuotraukomis iliustruotas lankstinukas su tekstu. 2003 m. 12 psl.
Redaktorius. LMRF

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. Variacijos viena tema.
Pianistas, kultūros puoselėtojas Dainius Trinkūnas.
Dalykinis konsultantas. 446 psl. Vilnius, 2003

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu". 2003 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite).

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu". 2004 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite).

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu". 2005 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite).

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu". 2006 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite),
koncertų vedėjas. 1 nuotraukos autorius.

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu". 2007 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite),
teksto apie Edvardą Griegą, 5-ių nuotraukų autorius, koncertų vedėjas.

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu". 2008 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite),
Leidinio parengimas ir redagavimas. 78 psl.,
teksto „Lietuvos tūkstantmetį sutinkant..." autorius, koncertų vedėjas.

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu". 2009 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite),
Leidinio rengimas (su G. Šalteniene) ir redagavimas. 68 psl.,
teksto „Lietuvos tūkstantmetį sutinkant..." ir 3 nuotraukų autorius, koncertų vedėjas.

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu". 2010 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite).
Leidinio rengimas (su G. Šalteniene) ir redagavimas. 74 psl.
Teksto apie Virgilijų Noreiką „Didžiojo Lietuvos Dainiaus jubiliejinio gimtadienio šventė Druskininkuose" ir 10 nuotraukų autorius, koncertų vedėjas.

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu". 2011 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite).
Leidinio rengimas (su G. Šalteniene) ir redagavimas. 84 psl., 10 nuotraukų autorius, koncertų vedėjas.

X tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu". 2012 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite).
Leidinio rengimas (su G. Šalteniene) ir redagavimas. 60 psl.
Teksto „Juozo Pakalnio gimimo šimtmetis" ir 7 nuotraukų autorius, koncertų vedėjas.

XI tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu". 2013 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite).
Konsultavo leidinio redaktorius. 60 psl. Teksto „Bronius Vaidutis Kutavičius" ir
5 nuotraukų autorius, koncertų vedėjas.

XII tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu". 2014 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite).
Konsultavimas. 3-jų nuotraukų autorius. 60 psl. Koncertų vedėjas.

XIII tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu". 2015 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite).
Konsultavimas. 64 psl., 9 nuotraukų autorius, koncertų vedėjas.

XIV tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu". 2016 m.
Festivalio koncepcijos kūrėjas (su L. Stulgiene ir L. Armonaite).
Konsultavimas. 64 psl., 11 nuotraukų autorius, koncertų vedėjas.
Str. apie Kazimierą Viktorą Banaitį, Liudviką Survilą ir Julių Juzeliūną autorius.

Lietuvos muzikų rėmimo fondas. 2002 m. Leidinio tekstų parengimas. 44 psl.

Lietuvos muzikų rėmimo fondas. 2007 m.
Leidinio tekstų parengimas ir 23 nuotraukų autorius. 68 psl.

Lietuvos muzikų rėmimo fondas. 2012 m.
Leidinio tekstų parengimas ir 40 nuotraukų autorius. 84 psl.

I muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI". 1999 metų gegužės 4 - birželio 21 d. 20 psl.
Leidinį parengė Vaclovas Juodpusis.

II muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI". 2000 balandis - gegužė.
Leidinį parengė Vaclovas Juodpusis.
Teksto „Giedra Nasvytytė-Gudauskienė-Gudauskas" autorius,
jos kūrybos vakaro parengimas ir vedimas Stasio Vainiūno namuose (SVN).

III muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI". 2001 balandis-gegužė. 36 psl.
Redaktorius. Teksto „Juozė Krištolaitytė-Daugėlienė" autorius,
jos kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN.

IV muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI". 2002 balandis-gegužė. 40 psl.
Redaktorius. Tekstų „Dalia Stulgytė-Schmalenberg" ir „Stasys Santvaras" autorius, S. Santvaro kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN.

V muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI". 2003 balandis-gegužė. 44 psl.
Festivalio meninis konsultantas, tekstų autorius.
B. Brazdžionio kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN,
V. M. Vasyliūno konverto Rokiškio Šv. Mato bažnyčioje,
L. Baltraus koncerto Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje vedimas.

VI muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI". 2004 balandis-birželis. 40 psl.
Festivalio meninis konsultantas, tekstų parengėjas.
Teksto „Vladas Jakubėnas" autorius, jo kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN.

VII muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI". 2005 balandis-gegužė. 36 psl.
Festivalio meninis konsultantas, tekstų parengėjas.
Tekstų „Birutė Vizgirdienė", „Viktoras Vizgirda", „Vincė Jonuškaitė-Zaunienė" ir „Stasys Baras" autorius. B. Vizgirdienės kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN.

VIII tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI". 2006 balandis-gegužė. 40 psl.
Festivalio meninis konsultantas, tekstų parengėjas. Teksto „Juozė Augaitytė" autorius,
J. Augaitytės kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN.

IX tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI". 2007 balandis-gegužė. 44 psl.
Festivalio meninis konsultantas, tekstų parengėjas,
tekstų „Jeronimas Kačinskas" ir „Algirdas Kynas" autorius,
J. Kačinsko ir A. Kyno vakarų SVN parengimas ir vedimas.

X tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI". 2008 balandis-gegužė. 46 psl.
Festivalio meninis konsultantas, tekstų parengėjas. Teksto „Bronius Budriūnas" autorius,
B. Budriūno kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN.

St. Vainiūnas. Prisiminimas smuikui ir fortepijonui. 2009 m., 12 psl. Vilnius
Redaktorius, teksto „Stasys Vainiūnas" autorius.

XI tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI". 2009 balandis-gegužė. 36 psl.
Festivalio meninis konsultantas, tekstų parengėjas,
tekstų „Sugrįžimai" Lietuvos vardo tūkstantmečiui" ir
„Ona ir Alfonsas Mikulskiai" autorius,
O. ir A. Mikulskių kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN.
M. Bizinkauskaitės (JAV) koncerto vedimas Marijampolės kultūros centre vedimas.

XII tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI". 2010 kovas-gegužė. 32 psl.
Festivalio meninis konsultantas, tekstų parengėjas.
Tekstų „Frances Covalesky", „Kazys Bradūnas" ir „Virginijus Barkauskas" autorius.
K. Bradūno kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN,
V. Barkausko (JAV) koncertų Vilniaus arkikatedroje bazilikoje ir Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vedimas. 2 nuotraukų autorius.

XIII tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI". 2011 kovas-gegužė. 28 psl.
Festivalio meninis konsultantas, tekstų parengėjas.
Teksto „Faustas Strolia" autorius, jo kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN.
1 nuotraukos autorius.

XIV tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI". 2012 balandis-gegužė. 32 psl.
Festivalio meninis konsultantas, tekstų parengėjas.
Teksto „Salomėja Valiukienė-Nasvytytė" autorius,
jos kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN.
V. Gursčio (D. Britanija) ir R. Lamsodžio (Norvegija) koncerto
Vilniaus arkikatedroje bazilikoje,
V. Barkausko (JAV) koncertų Vilniuje ir Marijampolėje vedimas.

XV tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI". 2013 balandis-gegužė. 32 psl.
Festivalio meninis konsultantas, tekstų parengėjas.
Teksto „Arnoldas Voketaitis" autorius, jo kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN,
K. Juodelytės (Vokietija) koncerto vedimas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.
1 nuotraukos autorius.
XVI tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI". 2014 balandis-gegužė. 40 psl.
Festivalio meninis konsultantas, tekstų redaktorius.
Teksto „Stasys Sližys" autorius, jo kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN.
A. Lunskio (Vokietija) koncerto Šiaulių „Aušros" muziejaus Ch. Frenkelio viloje vedimas.

XVII tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI". 2015 kovo 30 d.-gegužės 12 d. 40 psl.
Festivalio meninis konsultantas. Tekstų redaktorius.
Teksto „Juozas Stankūnas" autorius, jo kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN.
„Utrecht kvintet" (Olandija) koncerto Šeduvos Švento Kryžiaus atradimo bažnyčioje,
P. Gefeno (Belgija, Prancūzija) koncerto Alytaus Šv. Angelų sargų bažnyčioje,
V. Barkausko (JAV) koncertų Vilniaus arkikatedroje bazilikoje ir
Varėnos kultūros centre vedimas.

XVIII tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI". 2016 kovo 23 d.-gegužės 10 d. 36 psl.
Festivalio meninis konsultantas. Tekstų redaktorius.
Teksto „Kazimieras Viktoras Banaitis" autorius,
jo kūrybos vakaro parengimas ir vedimas SVN.
M.Roždestvenskytės (Vokietija) koncerto Vilniaus arkikatedroje bazilikoje vedimas.

XIX tarptautinis muzikos festivalis „SUGRĮŽIMAI". 2016 kovo 22 d.-gegužės 14 d. 36 psl.
Festivalio meninis konsultantas. Tekstų redaktorius.

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 1999-2000 m.
28 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis, A. Šenderovo kūrybos vakaro vedimas

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2000-2001 m.
24 psl. Parengė Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2001-2002 m.
20 psl. Parengė Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2002-2003 m.
24 psl. Parengė Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2003-2004 m.
20 psl. Parengė Vaclovas Juodpusis, J. Juozapaičio kūrybos vakaro vedimas

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2004-2005 m.
20 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2005-2006 m.
20 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2006-2007 m.
20 psl. Parengė ir redaktorius Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2007-2008 m.
24 psl. Parengė ir redaktorius Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2008-2009 m.
20 psl. Parengė ir redaktorius Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2009-2010 m.
20 psl. Parengė ir redaktorius Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2010-2011 m.
20 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2011-2012 m.
24 psl. Parengė ir redaktorius

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2012-2013 m.
20 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2013-2014 m.
24 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2014-2015 m.
20 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis, teksto apie L. B. Ulevičių autorius

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2015-2016 m.
20 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis

ALMA MATER MUSICALIS. Koncertai Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje 2016-2017 m.
24 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis

Smuiko muzikos festivalis M. K. Čiurlionio 125-osioms gimimo metinėms. 2000 m. Druskininkai
36 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis

Smuiko muzikos festivalis. 2001 m. Druskininkai. 28 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis

Smuiko muzikos šventė. 2003 m. Druskininkai. 32 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis

Smuiko muzikos šventė. 2004 m. Druskininkai. 32 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis

Smuiko muzikos šventė. Dešimtieji smuikininkų meistriškumo kursai. 2005 m. Druskininkai
28 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis

Smuiko muzikos šventė. Vienuoliktieji smuikininkų meistriškumo kursai. 2006 m. Druskininkai
40 psl. Redaktorius Vaclovas Juodpusis

1991-2004 metų muzikos atlikėjai - tarptautinių konkursų laureatai ir jų pedagogai. Sąvadas.
LMRF, 2006 m., Vilnius. 346 psl. Spec. redaktorius Vaclovas Juodpusis

Valerija Baranauskienė. Arfa amžių tėkmėje. 184 psl. 2017 m. Kaunas
V. Juodpusis - redaktorius, pratarmės autorius, asmenvardžių rodyklės sudarymas.

V. Juodpusio straipsniai enciklopedijose ir enciklopediniuose žinynuose:

„Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija", II tomas. 1968 m.
Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, 6 tomas. 1980 m.
Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, 7 tomas. 1980 m.
Enciklopedinis žinynas „Lietuvos TSR". 1980 m.
Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, 8 tomas. 1981 m.
Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, 9 tomas. 1982 m.
Enciklopedinis žinynas „СОВЕТСКАЯ ЛИТВА" (rusų kalba). Vilnius, 1982 m.
Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, 10 tomas. 1983 m.
Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, 11 tomas. 1983 m.
Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, 12 tomas. 1984 m.
Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Papildymai A-Ž. 1985 m.
Tarybų Lietuvos enciklopedija. I tomas. 1985 m.
Tarybų Lietuvos enciklopedija. II tomas. 1986 m.
Enciklopedinis žinynas „LITHUANIA" (anglų kalba). 1986 m.
Tarybų Lietuvos enciklopedija. III tomas. 1987 m.
Tarybų Lietuvos enciklopedija. IV tomas. 1988 m.
Литва. Краткая энциклопедия (rusų kalba). Vilnius, 1989 m.
Muzikos enciklopedija. I tomas. A-H. 2000 m.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. I tomas. 2001 m.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. II tomas. 2002 m.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. III tomas. 2003 m.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. IV tomas. 2003 m.
Muzikos enciklopedija. II tomas. J-N. 2003 m.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. V tomas. 2004 m.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. VI tomas. 2004 m.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. VII tomas. 2005 m.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. VIII tomas. 2005 m.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. IX tomas. 2006 m.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. XI tomas. 2007 m.
Muzikos enciklopedija. III tomas. O-Ž. 2007 m.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. XIII tomas. 2008 m.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. XIV tomas. 2008 m.
LIETUVA. I tomas. 2008 m.
100 iškiliausių Lietuvos žmonių. 2009 m.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. XV tomas. 2009 m.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. XVI tomas. 2009 m.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. XVII tomas. 2010 m.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. XVIII tomas. 2010 m.
LIETUVA. II tomas. 2010 m.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. XIX tomas. 2011 m.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. XX tomas. 2011 m.
Bažnytinė muzika. Enciklopedinis žinynas. Vilnius, 2011 m.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. XXI tomas. 2012 m.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. XXII tomas. 2012 m.
LIETUVA. III tomas. 2012 m.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. XXIII tomas. 2013 m.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. XXIV tomas. 2013 m.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. XXV tomas. 2014 m.
LIETUVA. IV tomas. 2015 m.


V.Juodpusio straipsniai „Mažosios lietuviškosios tarybinės enciklopedijos" II tome (1968m.):
Pakalnis Juozas
Paliulis Stasys

V.Juodpusio straipsniai „Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos" 6 tome (1980 m.):
Kužamjarovas Kudusas
Lemba Artūras
Leontovičius Nikolajus
Lycytis (Līcītis) Janis

V.Juodpusio straipsniai „Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos" 7 tome (1980 m.):
Liudigas Mihkelis
Livontas Aleksandras
Maldybajevas Abdylas
Marijošius Vytautas
Medinis (Mediņš) Janis
Medinis (Mediņš) Jazepas
Medinis (Mediņš) Jekabas
Meitus Julijus
Melngailis Emilis
Miliutinas Georgijus (Jurijus)
Mokrousovas Borisas
Moldobasanovas Kalyjas

Enciklopedinis žinynas „Lietuvos TSR" (1980 m.)
V. Juodpusio straipsnis Muzika, 249-253 psl.

V.Juodpusio straipsniai „Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos" 8 tome (1981 m.):
Mšvelidzė Šalva
Muchatovas Velis
Muradelis Vano
Mušelis Georgijus
„Muzykalnaja žizn"
Muzikos akademijos
Muzikos fondas
Narbutienė Ona
Niaga Georgijus
Niaga Štefanas
Nijazis
Noktiurnas
Nona
Nonakordas
Nonetas
Novakauskas Jonas
Novikovas Anatolijus
Obertonai
Oktava
Oktetas
Oleka Petras
Oratorija
Ovezovas Dangataras
Pachmutova Aleksandra
Pakalnis Juozas
Paketūras Vaclovas
Palionytė Danutė
Paliulis Stasys
Paltanavičius Vytautas
Partita
Partitūra
Pastoralė
Pentachordas
Pentatonika
Paulas Raimondas

V.Juodpusio straipsniai „Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos" 9 tome (1982 m.):
Pizzicato
Postliudas
Potašinskas Chaimas
Povilaitis Leonas
Preliudas
Prima
Pustonis
Račiūnas Antanas
Rapsodija
Raudonikis Algimantas
Registras
Rekašius Antanas
Repriza
Requiem
Retsas, Riaetsas Janas
Revuckis Levas
Ričerkaras
Riturnelė
Romansas
Rondo
Rusijos Federacija. Muzika
Sabzanovas Jaichelis
Saifidinovas Šarofidinas

Enciklopedinis žinynas „СОВЕТСКАЯ ЛИТВА" rusų k., (1982 m.)
V. Juodpusio straipsnis МУЗЫКА, 230-237 psl.

V.Juodpusio straipsniai „Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos" 10 tome (1983 m.):
Septakordas
Septetas
Septima
Siuita
Skultė Adolfas
Solistas
Solovjovas-Sedojus Vasilijus
Sopranas
„Sovetskaja muzyka"
Stasovas Vladimiras
Stepulis Pranas
Stoliarskis Piotras
Subdominantė
Šafranas Danijilas
Šansona
Šansonetė
Šansonje
Šeligovskis Tadeušas
Širma Grigorijus
Šosonas Ernestas
Šostakovičius Dmitrijus

V.Juodpusio straipsniai „Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos" 11 tome (1983 m.):
Štrausas (Strauss) Johanas (tėvas)
Štrausas (Strauss) Johanas (sūnus)
Štrausas (Strauss) Richardas
Tallat-Kelpša Juozas
Tartini (Tartini) Džuzepė
Tauragis Adeodatas
Telemanas (Telemann) Georgas Filipas
Tenoras
Tercetas
Tercija
Tikockis Jevgenijus
Torelis (Torelli) Džuzepė
Trio
Tritonis
Ukrainos Ševčenkos operos ir baleto teatras
Uvertiūra

V.Juodpusio straipsniai „Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos" 12 tome (1984 m.):
Vanagaitis Antanas
Vasiliauskas Bernardas
Venckus Antanas
Vygneris (Vīgners) Leonidas
Viržonis Vytautas
Zaberis (Zābers) Janis
Zakas Jakovas
Zarinis (Zariņš) Karlis
Zarinis (Zariņš) Margeris
Žigaitis Rimvydas
Žiganovas Nazibas

V.Juodpusio straipsniai „Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos" Papildymai (1985 m.):
Armonas Augustinas
Bingelis Petras
Dnepropetrovsko operos ir baleto teatras
Grybauskas Kęstutis
Grybauskienė Liudmila
Grigorianas Gehamas
Hajošas (Hajós) Laslas
Juodikaitytė Monika Danguolė
Kijevo konservatorija
Kirgizijos operos ir baleto teatras
Leningrado mažasis operos ir baleto teatras
Lvovo operos ir baleto teatras
Maskvos muzikinis pedagoginis institutas
Maskvos Stanislavskio ir Nemirovičiaus-Dančenkos muzikinis teatras
Mininas Vladimiras
Moldavijos operos ir baleto teatras
Odesos operos ir baleto teatras
Petrovas Andrejus
Rovda Viktoras
Stasiūnaitė Aušra
Šachovskaja Natalija
Ščiukaitė Nijolė
Tadžikijos operos ir baleto teatras
Temirkanovas Jurijus
Totorijos operos ir baleto teatras
Turkmėnijos operos ir baleto teatras
Žilis-Gara (Żylis-Gara) Teresė

V. Juodpusio straipsniai „Tarybų Lietuvos enciklopedijos" I tome (1985 m.):
Aleksa Jonas
Aleškevičiūtė Marija
Almonaitytė Birutė
Altermanas Isajus
Babravičius Juozas
Berkavičius Povilas
Byra Jonas
Budrys Algirdas
Budrius Pranas
Bukša Mykolas
Česas Vladas
Digrys Leopoldas
Dirvianskaitė Aleksandra
Domarkas Stanislovas
Dvarionaitė-Montvydienė Julija
Fledžinskas Jurgis
Geniušas Rimas
Grybauskas Kęstutis
Grybauskienė Liuda
Grigaitienė Vladislava

V.Juodpusio straipsniai „Tarybų Lietuvos enciklopedijos" II tome (1986 m.):
Hofmekleris Leiba
Janulevičiūtė Jadvyga
Jocys Jonas
Maciūtė Regina

Enciklopedinis žinynas „LITHUANIA" anglų k., (1986 m.)
V. Juodpusio straipsnis MUSIC, 360-370 psl.

V.Juodpusio straipsniai „Tarybų Lietuvos enciklopedijos" III tome (1987 m.):
Mažeika Juozas
Milkevičiūtė Irena
Muraška Leonidas
Neimontas Juozas
Noreika Virgilijus
Oktetas
Oleka Petras
Paliulis Stasys
Paulauskas Zenonas
Petrauskas Kipras
Potašinskas Chaimas
Prudnikovas Vladimiras
Račiūnas Antanas
Radzevičius Petras
Rakauskaitė Marijona
Rubackis Vladimiras
Rubackytė Mūza

V.Juodpusio straipsniai „Tarybų Lietuvos enciklopedijos" IV tome (1988 m.):
Sondeckis Saulius
Stasiūnaitė Aušra
Stasiūnas Jonas
Šenderovas Michailas
Švedijos muzika
Tallat-Kelpša Juozas
Žigaitis Rimvydas

Enciklopedija „ЛИТВА". Краткая энциклопедия rusų kalba, (1989 m.)
Panaudoti V.Juodpusio straipsniai,
kurių autorystė patvirtinama 672 psl.

V.Juodpusio straipsniai „Muzikos enciklopedijos" I tome (2000 m.):
Adamkevičius Valentinas
Aleksa Jonas Dainius
Aleškevičiūtė Marija
Almonaitytė Birutė
Altermanas Isajus
Ambrazaitytė Nijolė
Andriejevas Rostislavas
Apanavičiūtė Gražina
Armėnijos OBT
Arminas Anicetas
Augaitytė Juozė
Azerbaidžano OBT
Babravičius Juozas
Balys Jonas
Baltarusijos OBT
Baltrus Leonas (su R.Aleknaite)
Banaitis Valteris Kristupas
Basanavičiaus premija
Basanavičius Jonas
Berkavičius Povilas
Byra Jonas
Brazis Algirdas
Budrys Algirdas
Budrius Pranciškus
Bukša Mykolas
Chetagurova Liudmila
Česas Vladas
Čiurlionio draugija
Čiurlionio konkursas
Dambrauskaitė Antanina
Daunoras Vaclovas
Dičiūtė-Trečiokienė Alodija
Dievaitytė Stasė
Digrys Leopoldas
Dirvianskaitė Aleksandra
Domarkas Stasys
Dvarionaitė-Montvydienė Julija
Fledžinskas Jurgis
Galaunienė-Nezabitauskaitė Adelė
Geniušas Petras
Ginzburg Grigorij
Griauzdė Klemensas
Grigaitienė Vladislava
Grigalavičiūtė Nida
Grigas Algis
Hofmekleris Leiba
„Hudebni rozhledy"

V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" I tome (2001 m.):
Aav Evald
Aavik Juhan
Adamkevičius Valentinas
Adomaitienė-Pusdešrytė Sofija
Aladav Mikalaj
Aleksa Jonas Dainius
Aleškevičiūtė Marija
Almonaitytė-Eidukienė Birutė
Ambrazaitytė Nijolė
Amirov Fikret
Andriejevas Rostislavas
Apanavičiūtė Gražina
Apeikytė Raimonda Bernadeta
Archipova Irina

V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" II tome (2002 m.):
Arminas Anicetas
Armonas Augustinas
Armonas Petras
Audėjus Stasys
Augaitytė Juozė
Auster Lidija
Babravičius Juozas
Baltrus Leonas
Banaitis Juozas
Baras Stasys
Barisons Pēteri

V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" III tome (2003 m.):
Berkavičius Povilas
Bērziņš Rūdolfs
Byra Jonas
Brazis Algirdas
Budrys Algirdas
Budrius Pranas
Bukša Mykolas

V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" IV tome (2003 m.):

Chetagurova Liudmila
Chrennikov Tichon
Česas Vladas
Čiurlionio draugija
Čiurlionio konkursas
Dambis Pauls
Dambrauskaitė Antanina
Dārziņš Emils
Daunoras Vaclovas
Dičiūtė-Trečiokienė Aliodija
Dievaitytė Stasė
Digrys Leopoldas Mykolas
Dirvianskaitė Aleksandra

V.Juodpusio straipsniai „Muzikos enciklopedijos" II tome (2003 m.):
Jasenka Juozas
„Jauna muzika"
JurkštasVytautas Povilas
Kaal Anu
Karnavičius Jurgis jr
Kaskas Anna
Kutkus Aleksandras
Kuznecovas Konstantinas
Läte Aleksander
Latvijos muzika
Lemba Artur
Leontovič Nikolaj
Līcītis Jānis
„Lietuva"
Lietuvos kamerinis orkestras
Lietuvos kvartetas
Lietuvos muzikų rėmimo fondas
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras
Liustikaitė Janina
Lüdig Mihkel
Mägi Ester
Marijošius Romanas
Mažeika Juozas
Mediņš Jānis
Mediņš Jāzeps
Mediņš Jekabs
Meduševskij Viačeslav
Melngailis Emīls
Mikulskienė Ona
Mikulskis Alfonsas
Milkevičiūtė Irena
Minkštimas Edvinas
Muradelis Vano
Muraška Leonidas
„Muzikos žinios"
Neimontas Juozas
Normet Leo
V.Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" V tome (2004 m.):
Domarkas Stasys
Dvarionaitė-Montvydienė Julija

V. Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" VI tome (2004 m.):
Fledžinskas Jurgis
Nezabitauskaitė-Galaunienė Adelė
Geniušas Petras
Ginzburg Grigorij

V. Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" VII tome (2005 m.):
Griauzdė Klemensas
Grigaitienė-Polovinskaitė Vladislava
Griška Susan
Hofmekleris Leiba

V. Juodpusio straipsnis „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" VIII tome (2005 m.):
Janulevičiūtė Jadvyga Zinaida

V. Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" IX tome (2006 m.):
Jurkštas Vytautas Povilas
Kaal Anu
Karnavičius Jurgis jr
Kalvaitytė-Velbasienė Alė
Kaskas Anna

V. Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" XI tome (2007 m.):
Krištolaitytė-Daugėlienė Juozė
Kutkus Aleksandras
Latvija. Muzika

V. Juodpusio straipsniai „Muzikos enciklopedijos" III tome (2007 m.):
Oleka Petras
Pakalnis Juozas
Paulauskas Zenonas
Pauls Raimonds
Petraškevičiūtė Jadvyga
Petrauskas Kipras
Plakidis Pēteris
Potašinskas Chaimas
Rääts Jaan
Račevskis Edgars
Radvilaitė Aldona Eleonora
Radvilaitė Halina Bronislava
Radvilaitė Marija
Radzevičius Petras
Radzevičiūtė Pranė
Rakauskaitė Marijona
Rakov Nikolaj
Ramans Gederts
Rubackis Vladimiras
Rudziński Witold
Sabzanov Jachel
Seidelis Levas
Siimon Jenny
Sinaiskij Vasilij
Sipolnieks Pēteris
Skulte Adolfs
Solertinskij Ivan
Sondeckienė Silvija
Sondeckis Paulius
Sondeckis Saulius
Sondeckis Vytautas
Stasov Vladimir
Stempužienė, Butkutė, Švedienė Aldona
Struve Boris
Stulgienė Liucija
Stulgytė-Schmalenberg Dalia
Stumbre Silvija
„Sugrįžimai"
Šenderovas Michailas
Šostakovič Dmitrij
Štrāls Kārlis
Švėgžda von Bekker Martynas
Tallat-Kelpša Juozas
Ukrainos muzika (su Algirdu Ambrazu)
Ukrainos Ševčenkos OBT
Vaičekonis Petras
Vainiūnas Stasys (su Algirdu Ambrazu)
Vainiūno konkursas
Vainiūno namai
Vītols Jāzeps
„Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu"

V. Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" XIII tome (2008 m.):
Leontovič Mykola
Līcītis Jānis
„Lietuva", Valstybinis dainų ir šokių ansamblis
Lietuvos kamerinis orkestras
Lietuvos kvartetas
Lietuvos muzikų rėmimo fondas
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras
Liustikaitė Janina, Saurazienė
Lüdig Mihkel

V. Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" XIV tome (2008 m.):
Marijošius Romanas
Mastienė Roma
Mažeika Juozas
Mediņš Jānis
Mediņš Jāzeps
Mediņš Jēkabs
Melngailis Emīls

V. Juodpusio straipsniai enciklopedijoje „LIETUVA" I (2008):
„Lietuva", Valstybinis dainų ir šokių ansamblis
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Lietuvos kamerinis orkestras
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras

V. Juodpusio straipsniai knygoje „100 iškiliausių Lietuvos žmonių" (2009):
Juozas Naujalis
Kipras Petrauskas

V. Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" XV tome (2009 m.):
Mikulskienė Ona, Mozoliauskaitė
Mikulskis Alfonsas
Milkevičiūtė Irena
Minkštimas Edvinas
Muradeli Vano
Muraška Leonidas
Muzikos žinios

V. Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" XVI tome (2009 m.):
Neimontas Juozas
Normet Leo
Oleka Petras

V. Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" XVII tome (2010 m.):
Pakalnis Juozas
Paulauskas Zenonas
Pauls Raimonds

V. Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" XVIII tome (2010 m.):
Petraškevičiūtė Jadvyga
Petrauskas Kipras
Plākidis Pēteris
Potašinskas Chaimas

V. Juodpusio straipsniai enciklopedijoje „LIETUVA" II (2010):
Adamkevičius Valentinas
Aleksa Jonas Dainius
Aleškevičiūtė Marija
Almonaitytė Birutė, Eidukienė
Ambrazaitytė Nijolė
Apanavičiūtė Gražina
Apeikytė Raimonda Bernadeta
Arminas Anicetas
Armonas Augustinas
Armonas Petras
Audėjus Stasys
Augaitytė Juozė
Babravičius Juozas
Baltrus Leonas, Baltrušaitis
Banaitis Juozas
Baras Stasys, Baranauskas
Berkavičius Povilas
Byra Jonas
Brazis Algirdas
Bručkus Viktoras
Budrys Algirdas
Budrius Pranciškus
Bukša Mykolas
Chetagurova Liudmila
Česas Vladas
Dambrauskaitė Antanina
Daunoras Vaclovas
Dičiūtė-Trečiokienė Alodija
Dievaitytė Stasė, Skačkauskienė
Digrys Leopoldas Mykolas
Dirvianskaitė Aleksandra
Domarkas Stasys
Dvarionaitė Julija, Montvydienė
Fledžinskas Jurgis
Galaunienė Adelė, Nezabitauskaitė
Geniušas Petras
Griauzdė Klemensas
Grigaitienė Vladislava, Polovinskaitė
Griška Susan (Zuzana Griškaitė)
Hofmekleris Leiba

V. Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" XIX tome (2011 m.):
Rääts Jaan
Radvilaitė Aldona Eleonora
Radvilaitė Halina Bronislava
Radvilaitė Marija
Radzevičius Petras
Radzevičiūtė Pranė (Pranciška)
Rakauskaitė Marijona

V. Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" XX tome (2011 m.):
Rubackis Vladimiras
Rudziński Witold

V. Juodpusio straipsnis enciklopediniame žinyne „Bažnytinė muzika" (2011 m.)
„Muzikos žinios"

V. Juodpusio straipsnis „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" XXI tome (2012 m.):
Seidelis Levas

V. Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" XXII tome (2012 m.):
Skulte Ādolfs
Sondeckis Saulius
Stasiūnaitė Aušra
Stasiūnas Jonas
Stempužienė Aldona, Butkutė, Švedienė
Stulgytė Dalia, Schmalenberg

V. Juodpusio straipsniai enciklopedijoje „LIETUVA" III (2012):
Karnavičius Jurgis, jr
Kaskas Anna (Ona Katkauskaitė)
Krištolaitytė-Daugėlienė Juozė
Kutkus Aleksandras (Aleksas)
Liustikaitė Janina, Saurazienė
Mastienė Roma, Vilčinskaitė
Mažeika Juozas
Mikulskienė Ona, Mozoliauskaitė
Mikulskis Alfonsas
Milkevičiūtė Irena
Muraška Leonidas
Neimontas Juozas
Oleka Petras
Pakalnis Juozas
Paulauskas Zenonas
Petraškevičiūtė Jadvyga (Pietraszkiewicz Jadwiga)
Petrauskas Kipras
Potašinskas Chaimas


V. Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" XXIII tome (2013 m.):
Šenderovas Michailas
Šostakovič Dmitrij
Švėgžda von Bekker Martynas
Tallat-Kelpša Juozas

V. Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" XXIV tome (2013 m.):
Ukraina. Muzika. (str. su A.Ambrazu)
Vainiūnas Stasys (str. su A.Ambrazu)
Vainiūno konkursas

V. Juodpusio straipsniai „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" XXV tome (2014 m.):
Vītols Jāzeps

V. Juodpusio straipsniai enciklopedijoje „LIETUVA" IV (2015):
Sondeckis Saulius
Stulgytė Dalia
Stulgienė Liucija

Vaclovo Juodpusio kūrybinė biografija, susijusi su tautosaka

Dalyvavimas tautosakinėse ekspedicijose:
Tautosakinė ekspedicija į Varėnos rajono Vilkiautinio kaimą (1958 m.)
Tautosakinė ekspedicija į Judrėnų apylinkes (1960 m.)
Tautosakinė ekspedicija Skuodo rajone (1961 m.)
Apsilankymas Veselkiškių kaime, kur užrašytos J. Pakalnio aplinkoje skambėjusios dainos (1961 m.)
Tautosakinė ekspedicija Utenos rajone (1963 m.)
Pirmieji apsilankymai Zervynų kaime (1964 m.)
Tautosakinė ekspedicija į Akmenės rajoną (1964 m.)
Tautosakinė ekspedicija Žeimelio apylinkėse ir Latvijos teritorijoje (1965 m.)
Tautosakinė ekspedicija į Gaidės ir Rimšės apylinkes (1966 m.)
Tautosakinė ekspedicija į Biržų rajoną (1966 m.)
Tautosakinė ekspedicija į Eržvilko apylinkes (1966 m.)


Leidiniai, kuriuose išspausdinta Vaclovo Juodpusio užrašyta tautosaka

Zervynos. Vilnius, 1964 m.
Spausdinta rotoprintu. Visų 19 dainų melodijas parengė ir ranka perrašė V. Juodpusis.
Išspausdinta 12 dainų melodijų, kurias iššifravo V. Juodpusis.
Išspausdintas V. Juodpusio ir B. Uginčiaus straipsnis „Dainų melodijos". 153-157 psl.

Ignalinos kraštas. Vilnius, 1966 m.
Dainas spaudai paruošė D. Krištopaitė ir V. Juodpusis.
Išspausdintos 27 dainos su melodijomis. Iš jų 10 melodijų iššifravo V. Juodpusis.
Išspausdintas V. Juodpusio straipsnis „Apie dainų melodijas". 193-195 psl.

A. Vyšniauskaitė. Lietuvių šeimos tradicijos. Vilnius, 1967 m.
Parengtos 93 lietuvių liaudies melodijos.

Dieveniškės. Vilnius, 1968 m.
Išspausdintas straipsnis „Tautosakos muzikinės ypatybės", 292-296 psl.
Dainų ir pasakų dainuojamųjų intarpų melodijas (iš viso 35) parengė V. Juodpusis.
Išspausdinta 10 dainų ir 3-jų pasakų 5 dainuojami intarpai, kuriuos iššifravo V. Juodpusis.

Gaidės ir Rimšės apylinkės. Vilnius,1969 m.
Išspausdintos 6 dainų melodijos, kurias iššifravo V. Juodpusis.
Išspausdintas V. Juodpusio straipsnis „Pastabos apie dainų melodijas", 260-262 psl.

Litauische volksmärchen. Herausgegeben von Bronislava Kerbelyte. Berlin, 1978 m.
Išspausdinta keturių pasakų su dainuojamais intarpais 5 šifruotos melodijos.

Leonardas Sauka. Lietuvių liaudies dainų eilėdara.
Išspausdinta V. Juodpusio iššifruota viena liaudies dainos melodija (44 psl.).

Stebuklingas žodis. Kaunas, 1985 m.
Išspausdinti 2-jų pasakų 13-ka dainuojamų intarpų (131-134, 198-203 psl.),
kuriuos iššifravo V. Juodpusis

Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamais intarpais. Surinko ir parengė Jurgis Dovydaitis.
Vilnius, 1987 m.
Išspausdinta 4-ių pasakų užrašytų / šifruotų 16-ka dainuojamų melodijų.
Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamais intarpais. Surinko ir parengė Jurgis Dovydaitis.
Vilnius, 1997 m. Išspausdinta 4-ių pasakų užrašytų / šifruotų 16-ka dainuojamų melodijų.

Kukuoja gegiutė. Vilnius, 1999 m.
Išspausdinta 15-ka dainų melodijų, kurias iššifravo V. Juodpusis.
189-190 psl. išspausdintas straipsnis apie tautosakos rinkėją V. Juodpusį.

Lietuvių liaudies pasakos su dainuojamais intarpais. Surinko Jurgis Dovydaitis. Vilnius, 2000 m.
227 melodijas parengė Vaclovas Juodpusis
Išspausdinta V. Juodpusio iš magnetinės juostos iššifruotų 5-kių pasakų 13-ka melodijų.

Lietuvininkų žodis. Kaunas, 1995
Išspausdinta 15-ka V. Juodpusio šifruotų dainų melodijų, garsų mėgdžiojimų.

Lietuvių tautosaka. Penktas tomas. Smulkioji tautosaka, žaidimai ir šokiai. Vilnius, 1968 m.
Parengta 112 melodijų, išspausdintos V. Juodpusio šifruotos 38 melodijos.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai, serija A, t. 2(19), 1965, p. 296
Išspausdinta V. Juodpusio šifruota dainos „Kiškeli, tu pašok" melodija.

Lietuvių tautosaka. Trečias tomas. Pasakos. Vilnius, 1965 m.
111 melodijų parengė V. Juodpusis.
Išspausdinta V. Juodpusio užrašytų 6 pasakų 92 dainuojamų intarpų melodijos.

Lietuvių liaudies dainynas, I. Vaikų dainos. Vilnius, 1980 m.
Išspausdinti V. Juodpusio (su M. Vaitulevičiūte) užrašyti 2 liaudies dainų tekstai.
Išspausdinta V. Juodpusio užrašytų / šifruotų 13-kos liaudies dainų melodijų.

Dzūkų melodijos. Sudarė ir parengė Genovaitė Četkauskaitė. Vilnius, Vaga, 1981 m.
Išspausdinta V. Juodpusio iššifruota 1 liaudies dainos melodija.

Lietuvių liaudies dainynas, II. Vestuvinės dainos, I. Piršlybų dainos. Vilnius, 1983 m.
Išspausdinta V. Juodpusio šifruotų 16-kos liaudies dainų melodijų.

Lietuvių liaudies dainynas, III. Karinės-istorinės dainos, I. Vilnius, 1985 m.
Melodijas redagavo Vaclovas Juodpusis - šio tomo redakcinės kolegijos narys.
Redaguota 410 dainų melodijų.
4-ias dainas arba jų tekstus užrašė V. Juodpusis.
14-kos dainų melodijas užrašė / šifravo V. Juodpusis.

Lietuvių liaudies dainynas, IV. Vestuvinės dainos, 2. Sutartuvių-jaunojo išleistuvių dainos. Vilnius, 1988 m.
Melodijas redagavo Vaclovas Juodpusis - šio tomo redakcinės kolegijos narys. Redaguota 247 dainų melodijų.
Išspausdinti V. Juodpusio užrašyti 2-jų dainų tekstai.
Išspausdintos V. Juodpusio šifruotos 8-jų dainų melodijos.

Lietuvių liaudies dainynas, V. Vestuvinės dainos, 3. Mergvakario ir jaunojo sutiktuvių dainos. Vilnius, 1989 m.
Melodijas redagavo Vaclovas Juodpusis ir Z. Puteikienė -
šio tomo redakcinės kolegijos nariai
Redaguotos 199 dainų melodijos
Išspausdinti V. Juodpusio užrašyti 3-jų dainų tekstai
Išspausdintos V. Juodpusio užrašytos / šifruotos 9-ių dainų melodijos.

Lietuvių liaudies dainynas, VI. Darbo dainos, I. Rugiapjūtės, avižapjūtės ir grikių rovimo dainos. Vilnius, 1993 m.
Melodijas redagavo Vaclovas Juodpusis - šio tomo redakcinės kolegijos narys.
Redaguotos 333 dainų melodijos.
Išspausdinta V. Juodpusio užrašyta 1 liaudies daina.
Išspausdintos V. Juodpusio šifruotos 2 liaudies dainų melodijos.

Lietuvių liaudies dainynas, VII. Šeimos dainos, I. Vilnius, 1994 m.
Melodijas atrinko, parengė ir paaiškinimus parašė Vaclovas Juodpusis.
Parengtos 323 dainų melodijos.
Išspausdinti V. Juodpusio užrašytų 3-jų dainų tekstai.
Išspausdintos V. Juodpusio šifruotos 16-kos dainų melodijos.

Lietuvių liaudies dainynas, VIII. Vestuvinės dainos, 4.
Jaunosios ieškojimo - išvažiavimo į jungtuves dainos. Vilnius, 1994 m.
Išspausdintas V. Juodpusio užrašytas 1 dainos tekstas
Išspausdinta V. Juodpusio užrašytų / šifruotų 10 liaudies dainų melodijų.

Lietuvių liaudies dainynas, IX. Karinės-istorinės dainos, 2. Vilnius, 1995 m.
Išspausdinti V. Juodpusio užrašyti 4 dainų tekstai.
Išspausdinta V. Juodpusio užrašytų / šifruotų 10 liaudies dainų melodijų.

Lietuvių liaudies dainynas, X. Jaunimo dainos. Meilės dainos, I. Vilnius, 1995 m.
Melodijas redagavo Vaclovas Juodpusis - šio tomo redakcinės kolegijos narys.
Redaguota 291 dainos melodija.
Išspausdinti V. Juodpusio užrašyti 4 dainų tekstai.
Išspausdinta V. Juodpusio užrašytų / šifruotų 12 liaudies dainų melodijų.

Lietuvių liaudies dainynas, XI. Vestuvinės dainos, 5.
Sugrįžimo iš jungtuvių - jaunosios apdovanojimo dainos. Vilnius, 1996 m.
Išspausdinta V. Juodpusio užrašytų 6-ių liaudies dainų tekstai.
Išspausdinta V. Juodpusio šifruotų / užrašytų 7-ių liaudies dainų melodijos.

Juzefa Ramanauskaitė. Kakarykalnio aidai. Vilnius, 1996 m.
Išspausdinta 14 V. Juodpusio šifruotų melodijų.

Lietuvių liaudies dainynas, XII. Darbo dainos, 2. Laukų ir namų darbų dainos. Vilnius, 1997 m.
Išspausdinta V. Juodpusio šifruotų / užrašytų 9-ių liaudies dainų melodijos.

Lietuvių liaudies dainynas, XIII. Šeimos dainos, 2. Vilnius, 1998 m.
Melodijas parengė Vaclovas Juodpusis
Išspausdinta V. Juodpusio užrašytų 3-ių liaudies dainų tekstai.
Išspausdinta V. Juodpusio šifruotų / užrašytų 9-ių liaudies dainų melodijos.

Lietuvių liaudies dainynas, XIV. Šeimos dainos, 3. Vilnius, 1998 m.
Melodijų redaktorius Vaclovas Juodpusis
Išspausdinta V. Juodpusio užrašytų 3-ių liaudies dainų tekstai.
Išspausdinta V. Juodpusio šifruotų / užrašytų 3-jų liaudies dainų melodijos.

Lietuvių liaudies dainynas, XV. Dainos apie gamtą. Vilnius, 2000 m.
Išspausdinta V. Juodpusio šifruotų / užrašytų 8-ių liaudies dainų melodijos.

Lietuvių liaudies dainynas, XVI. Dainos pie girtuoklystę. Vilnius, 2002 m.
Išspausdinta V. Juodpusio užrašytų 4-ių liaudies dainų tekstai.
Išspausdinta V. Juodpusio šifruotų / užrašytų 10 liaudies dainų melodijų.

Lietuvių liaudies dainynas, XVII. Karinės-istorinės dainos, 3
Išspausdinta V. Juodpusio užrašytų 2-jų liaudies dainų tekstai.
Išspausdinta V. Juodpusio šifruotų / užrašytų 6 liaudies dainų melodijos.

Lietuvių liaudies dainynas, XVIII. Karinės-istorinės dainos, 4. Vilnius, 2004 m.
Išspausdinta V. Juodpusio užrašyta 1-os liaudies dainos tekstas.
Išspausdinta V. Juodpusio šifruota 1 liaudies dainos melodija.

Lietuvių liaudies dainynas, XX. Kalendorinių apeigų dainos, 1.
Advento-Kalėdų dainos. Vilnius, 2007 m.
Išspausdinta V. Juodpusio šifruotų 7-ių liaudies dainų melodijų.

Lietuvių liaudies dainynas, XXIII. Vestuvinės dainos, 7. Išvažiavimo pas jaunąjį dainos.
Vilnius, 2011 m.
Išspausdinti V. Juodpusio užrašyti 2 liaudies dainų tekstai.
Išspausdintos V. Juodpusio užrašytos / šifruotos 6 liaudies dainų melodijos.


Parengė Vaclovas Juodpusis
Paskelbta 2017-04-28

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga