Afiša    |    LKS    |    Nariai    |    Padaliniai    |    Festivaliai    |    Paslaugos    |    Konkursai    |    DAR   
AUDRA VERSEKĖNAITĖ

M. Aleksos nuotr.Muzikologė gimė 1976 metais. 1996 m. baigė Vilniaus konservatoriją, 2000 m. - Lietuvos muzikos akademijoje (dabar - Lietuvos muzikos ir teatro akademija, LMTA) įgijo muzikologijos bakalauro, 2002 m. - menotyros magistro kvalifikacinį laipsnį. 2003 m. pagal Socrates / Erasmus studentų mainų programą studijavo Helsinkio universiteto Muzikologijos katedroje (pas prof. Eero Tarasti). 2002-2006 m. LMTA studijavo doktorantūroje ir apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją tema „Sekvencijos Dies irae funkcionavimo formos XX a. muzikoje" (darbo vadovė - doc. dr. G. Daunoravičienė).

Nuo 1996 m. A. Versekėnaitė dirba Grigiškių meno mokykloje, nuo 2000 m. yra Grigiškių meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, nuo 2004 m. dirba LMTA Muzikos teorijos katedroje (nuo 2008 m. - jos vedėja), docentė.

Moksliniai interesai: XX-XXI a. muzikos formos, komponavimo technikos ypatumai, intertekstualusis aspektas. Šiomis temomis paskelbė mokslo straipsnių prestižiniuose ir kituose leidiniuose, skaitė pranešimus tarptautinėse mokslo konferencijose Lietuvoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Slovėnijoje, Latvijoje. Recenzuoja mokslo straipsnius, mokslo darbus.

SVARBIAUSIEJI DARBAI

Moksliniai straipsniai

Čiurlionio ir XX-XXI a. lietuvių kompozitorių muzikinės sankirtos (drauge su Jolita Ivanova). In: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911). Jo laikas ir mūsų laikas (sud. G. Daunoravičienė, R. Povilionienė). Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013. P. 336-349.

Between Borrowing and Inertextuality: The Des irae in Twentieth Century Music. In: Methodology of Music Research. Approaches to Music Research. Between Practice and Epistemology (eds. Leon Stefanija, Nico Schüler). Bd. 6. Peter Lang: Internationaler Verlag der Wissenschaften (Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, NewYork, Oxford, Wien), 2011. P. 113-128.

The tendencies of intertextuality: Lithuanian music the last decade of the 20th century. In: Creative tendencies of contemporary music. Ryga: J. Vitola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2009. P. 29-44. [ISBN 978-9984-588-55-1].

Intertekstinės sekvencijos Dies irae ir XX a. kompozicijų sankirtos. Lietuvos muzikologija, 2008, Nr. 9. P. 74-91.

Sekvencija Dies irae: tekstas ir potekstės. Soter, 2005, Nr. 15 (43). P. 295-306.

The significant dimension of Dies irae sequence in 20th century music. Menotyra, 2005, Nr. 1 (38). P. 54-60. http://www.elibrary.lt/resursai/LMA/Menotyra/Men_054_060.pdf

Dies irae sekvencijos adaptacija XX a. muzikoje. In: Muzika muzikoje: įtakos, sąveikos, apraiškos. IX lenkų ir lietuvių muzikologų konferencijos knyga. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2004. P. 29-44.

Dies irae kaip intekstas: semantinės funkcijos XX a. muzikoje. Lietuvos muzikologija, 2003, t. 4. P. 31-50.

Kosmostruktūrinių idėjų sklaidos aspektai šiuolaikinėje muzikoje. Lietuvos muzikologija, 2001, t. 2. P. 22-39.

Kosminės temos interpretacija kompozitoriaus V. Bacevičiaus kūryboje. Tiltai, 2001, Priedas Nr. 8. P. 168-171.

Pranešimai konferencijose

Lithuanian music of the 20th century: Influence and Interaction. Tarptautinė konferencija „Baltic Music and Musicologies". Kenterberis, 2011 m. gegužės 26-28.

Dies irae in the 20th Century Music: Intertextual Approach. 42nd Baltic Musicology Conference „Music and Identities: The Baltic Sea Region in the 21st Century. New Approaches to Music Analysis". Ryga, 2010 m. spalio 28-29 d.

Between borrowing and intertextuality: Dies irae in the 20th century music. Simpoziumas „Approaches to music research: between practice and epistemology". Liubliana, 2008 m. gegužės 8-9 d.

The Tendencies of Intertextuality: Lithuanian Music of the Last Decade of the 20th Century. Tarptautinis mokslinis seminaras „Creative tendencies in contemporary music". Ryga, 2008 m. gegužės 27-28 d.

The significant dimension of Dies irae sequence in 20th century music. VIII Tarptautinis muzikos signifikacijos kongresas „Gestures, Forms and Signifying Processes in Music and the Semiotics of Interrelation of Arts". Paryžius, 2004 m. spalio 3-8 d.

Adaptations of pre-existent music: Dies irae as intext in the compositions of 20th century. Konferencija „Identity and Locality in the world global Communication". Imatra (Suomija), 2003 m. birželio 8-13 d.

Metodinė veikla
2013 m. kartu su doc. dr. D. Kalavinskaite parengė nuotolinius kursus „Muzikos kalba: barokas" ir „Baroko polifonija ir muzikos forma".
2008 m. parengti moduliai Music Analysis I ir Music Analysis II anglų kalba ir jų aprašai
2006 m. kartu su Muzikos teorijos katedros dėstytojų grupe paruoštas Muzikos kalbos: Viduramžiai, Renesansas ir Muzikos kalbos: Barokas modulis. Išleista: Muzikos kalba: studijų programa ir metodinės rekomendacijos. Metodinė priemonė studentams. Sud. Vida Umbrasienė. Vilnius, LMTA, 2007.

Recenzavimas, oponavimas, ekspertizės
2012 m. atliktas Pagrindinio specializuoto muzikos ugdymo programos antros dalies ir Vidurinio specializuoto muzikos ugdymo programų ekspertinis vertinimas ESF projekte „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams. II etapas": Muzikos teorija / harmonija 9-10 kl., Harmonija 11-12 kl., Muzikos teorijos specializacijos programa 9-10 kl., Muzikos teorijos specializacijos programa 11-12 kl. Pažymos Nr. V7-498(1.17)
2011 m. oponuota disertacija: A. Pister. Muzikos retorikos ir afektų funkcionavimo modeliai Johanno Kuhnau „Biblinėse istorijose". LMTA, 2011
2011 m. recenzuotas meno aspirantūros mokslo darbas: R. Chačaturian. Igno Prielgausko muzikinio ugdymo sistema. Vilnius, LMTA, 2011
2010 m. recenzuotas meno aspirantūros mokslo darbas: K. Ivanauskaitė-Jucienė. Stilistiniai skoliniai F. Poulenko fortepijoninėje kūryboje. Vilnius, LMTA, 2010
2010 m. recenzuotas meno aspirantūros mokslo darbas: K. Gediminaitė. Fortepijonas - orkestro instrumentas: funkcinis aspektas. Vilnius, LMTA, 2010
2007 m. recenzuotas meno aspirantūros mokslo darbas: U. Čaplikaitė. Mažoji fleita: istorija, įvairių epochų charakteringi pavyzdžiai, situacija Lietuvoje. Vilnius, LMTA, 2007

Kita veikla
2013 m. ekspertų grupės narė, rengiant Menotyros studijų krypties aprašą Studijų kokybės vertinimo centrui įgyvendinant projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra (SKAR-2)", projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-01-V-01-002, vykdomą pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.2-ŠMM-01-V priemonę „Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus", finansuojamą Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Nuo 2012 m. LMTA „Muzikos teorijos ir kritikos" studijų programos komiteto pirmininkė, 2012 m. konferencijos „Modernumo diskursas šiuolaikiniame Lietuvos mene" organizacinio komiteto narė, 2011 m. tarptautinės konferencijos „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911): jo laikas ir mūsų laikas" organizacinio komiteto narė, 2010-2011 m. geriausių Lietuvos muzikologijos darbų rinkimų komisijos narė, nuo 2010 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos narė, nuo 2010 m. Šiaurės ir Baltijos šalių muzikos teorijos tinklo (Nordic-Baltic Network of Music Theory) organizacinės tarybos narė, 2009 m. „Menotyros" žurnalo sudarytoja.

Atnaujinta 2013-09-23

 

Kontaktai

(c) 2009 Lietuvos kompozitorių sąjunga