Lietuvos kompozitorių sąjunga

Lietuvos kompozitorių sąjungos (LKS) aukščiausiasis valdymo organas yra Suvažiavimas, kuris yra šaukiamas kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

Išimtinei Suvažiavimo teisei priklauso:

 • rinkti ir atšaukti 9 narių Tarybą, 3 narių Revizijos komisiją ir 5 narių Etikos komisiją;
 • tvirtinti Pirmininką;
 • priimti, keisti ir papildyti Įstatus;
 • tvirtinti LKS metinę finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitas;
 • nustatyti stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką;
 • spręsti kitus Suvažiavimo kompetencijai priskirtus klausimus.

 

LKS kolegialus valdymo organas yra Taryba, kuri:

 • sprendžia LKS kūrybinės, organizacinės ir finansinės veiklos klausimus tarp Suvažiavimų;
 • tvirtina LKS padalinių ir įstaigų vadovus;
 • svarsto LKS narių ir pretendentų į narius pareiškimus;
 • tvirtina visų LKS padalinių įstatus, kontroliuoja jų veiklą;
 • vykdo kitas Įstatuose numatytas funkcijas.

 

LKS tarybos nariai (nuo 2017 m. balandžio mėn. 1 d.):

 • Vaclovas Augustinas
 • Zita Bružaitė (pasitraukė iš tarybos veiklos nuo 2020 m. kovo 9 d.) 
 • Jūratė Katinaitė
 • Antanas Kučinskas
 • Faustas Latėnas
 • Mykolas Natalevičius (pirmininkas)
 • Asta Pakarklytė
 • Linas Paulauskis
 • Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė

 

Su LKS tarybos posėdžių protokolais galima susipažinti Kompozitorių namų raštinėje.

LKS priežiūros organas yra Revizijos komisija.
Ji stebi, kaip įgyvendinami Įstatuose numatyti LKS tikslai, kaip laikomasi lėšų paskirstymo tvarkos; pasibaigus finansiniams metams, tikrina LKS finansinę veiklą, teikia Suvažiavimui ataskaitą. Revizijos komisijos pirmininkas turi teisę dalyvauti LKS Tarybos posėdžiuose su patariamojo balso teise.

LKS revizijos komisijos nariai (nuo 2017 m. balandžio mėn. 1 d.):

 • Jonas Jurkūnas
 • Darius Kučinskas
 • Austė Nakienė

 

LKS etikos komisija svarsto LKS narių nusižengimus Įstatams, etikos ir moralės normoms, nagrinėja iškilusius konfliktus ir savo sprendimus pateikia LKS tarybai.

LKS etikos komisijos nariai (nuo 2017 m. balandžio mėn. 1 d.):

 • Arvydas Karaška
 • Daiva Parulskienė
 • Živilė Ramoškaitė-Sverdiolienė (pirmininkė)
 • Raminta Šerkšnytė
 • Kristina Vasiliauskaitė