Lietuvos kompozitorių sąjunga

Lietuvos kompozitorių sąjunga (LKS) vienija profesionalius Lietuvos kompozitorius, garso menininkus, muzikologus, muzikos kritikus ir etnomuzikologus. Šiuo metu bendruomenę sudaro 185 nariai. 

  • LKS nariams sudaromos sąlygos įvairiapusiškai reikštis bendruomenės veikloje – dalyvauti visuotiniuose susirinkimuose, bendruomenės šventėse, LKS organizuojamuose festivaliuose ir kituose renginiuose. Teikti siūlymus meninei, mokslinei veiklai, leidybos ir kitokiems projektams. Gauti paramą kūrybinei veiklai, konsultacijas aktualiais kūrybinės veiklos, socialiniais klausimais.
  • LKS nariams suteikiamos nuolaidos apgyvendinimui Druskininkų kūrybos ir poilsio namuose, lengvatinės sąlygos naudotis Vilniuje esančia Kompozitorių namų sale.
  • LKS savo narių interesus atstovauja įvairiose valstybės, savivaldybių institucijose, nevyriausybinėse organizacijose. Siūlo kandidatus valstybiniams bei tarptautiniams apdovanojimams ir premijoms.
  • LKS nariai gali dalyvauti sąjungos valdyme (būti išrinkti į tarybą, Muzikologų sekciją, Revizijos, Etikos komisijas), teikti siūlymus LKS pirmininkui ir tarybai.
  • LKS nariams yra suteikiamas meno kūrėjo statusas.

 

 

Kaip tapti LKS nariu?

LKS nariais gali būti profesionalūs kompozitoriai ir muzikologai, gyvenantys Lietuvos Respublikoje, taip pat kompozitoriai ir muzikologai, Lietuvos Respublikos piliečiai bei pilietybės neturintys išeivijos lietuviai ir jų palikuonys, gyvenantys už Lietuvos Respublikos ribų, pritariantys LKS tikslams ir uždaviniams, mokantys nario mokestį, atitinkantys Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo reikalavimus. Į LKS narius išimties tvarka gali būti priimti Lietuvos pilietybės neturintys užsienio kompozitoriai ir muzikologai, aktyviai bendradarbiaujantys su LKS ir propaguojantys Lietuvos muzikinę kultūrą užsienyje, kurių kūryba ir veikla atitinka meno kūrėjui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus keliamus reikalavimus. 

Naujų narių priėmimą tvirtina LKS taryba, gavusi raštišką prašymą, meninės veiklos aprašymą, kūrinių sąrašą ir dviejų narių, turinčių ne mažesnį kaip 3-jų metų LKS nario stažą, raštiškas rekomendacijas. LKS nariu tampama, LKS tarybai priėmus teigiamą sprendimą.

Daugiau informacijos apie stojimo į LKS sąlygas ir tvarką rasite čia .  

LKS nariai moka 20 eurų stojamąjį ir 20 eurų metinį nario mokestį. Pensininkams ir neįgaliesiems, pateikusiems pažymas, mokestis yra lengvatinis – 10 eurų. Už einamuosius metus mokama iki metų pabaigos. Pinigus galima pervesti į LKS sąskaitą Nr. LT777300010002449860, esančią AB banke „Swedbank“.