Lietuvos kompozitorių sąjunga

Lietuvos kompozitorių sąjungos (LKS) misiją padeda įgyvendinti šie padaliniai ir įstaigos:

Kauno skyrius Muzikologų sekcija ISCM Lietuvos sekcija VšĮ Lietuvos muzikos informacijos centras VšĮ „Mano nata“

 

LKS Kauno skyrius buvo įkurtas 1971 metų liepos 9 d. Pradžioje jį sudarė penki nariai – kompozitoriai Jonas Dambrauskas, Viktoras Kuprevičius, Vladas Švedas, Algimantas Kubiliūnas ir  Giedrius Kuprevičius. Vėliau skyrių papildė muzikologė Eugenija Ragulskienė. Pirmasis skyriaus pirmininkas buvo G. Kuprevičius. Jo iniciatyva dienraštyje „Kauno tiesa“ (dabar – „Kauno diena“) įsteigtas šeštadieninis skyrelis „Muzikinis gyvenimas“, apie dešimtmetį gyvavo tradicinis kasmetinis renginys „Muzikos savaitė“, kurios metu skambėjo nauji lietuvių kompozitorių kūriniai. Kiekvieną pavasarį vykdavo ataskaitiniai Kauno kompozitorių kūrinių koncertai. Nuo 1982 m. G. Kuprevičiaus pradėtą veiklą tęsė naujasis skyriaus vadovas A. Kubiliūnas. 1994 m. vadovavimą skyriui perėmė kompozitorė Dalia Kairaitytė. Jos pastangomis 1997 m. suorganizuotas pirmasis šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“, iki šiol vykstantis kaip svarbiausias LKS Kauno skyriaus tarptautinis renginys. 2001-2007 m. skyriui vadovavo ir festivalį rengė kompozitorius Vidmantas Bartulis, nuo 2007 m. – kompozitorė Zita Bružaitė.

Kauno skyriui nuo 2013 m. vadovauja muzikologė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė.


LKS Muzikologų sekcija – juridinio statuso neturintis LKS padalinys, jungiantis LKS narius – muzikologus, muzikos kritikus, etnomuzikologus. Tai svarbiausia nacionalinė muzikologų organizacija, telkianti ir koordinuojanti bendruomenės narių iniciatyvas tyrinėjant ir populiarinant Lietuvos muzikos kultūrą, plėtojant nacionalinę muzikologijos tradiciją, rūpinantis tarptautine šalies muzikos ir muzikologijos sklaida.

Muzikologų sekcija inicijuoja ir koordinuoja nacionalinius ir tarptautinius Lietuvos muzikos kultūros tyrinėjimų, sklaidos, populiarinimo projektus. Tradicinės sekcijos veiklos formos – konferencijų ir seminarų organizavimas, leidyba, edukacinė veikla. Sekcija skatina narių profesinę raišką, organizuoja geriausių muzikologijos darbų konkursus.

Muzikologų sekcija kaip LKS padalinys atstovauja muzikologų bendruomenei Lietuvoje ir užsienyje, plėtoja tarptautinius ryšius su analogiškomis muzikologų bendruomenėmis ir organizacijomis. Dalyvauja Tarptautinės muzikologų draugijos (IMS/International Musicological Society) veikloje.

Muzikologų sekcija veikia pagal reglamentą. Jos veiklą koordinuoja pirmininkas, vicepirmininkas ir septynių asmenų biuras.

LKS muzikologų sekcijos biuras (nuo 2022 m. balandžio 12 d.):

 • Eglė Bertašienė (vicepirmininkė)
 • Eglė Gudžinskaitė
 • Jūratė Katinaitė
 • Lina Navickaitė-Martinelli (pirmininkė)
 • Rima Povilionienė
 • Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė
 • Živilė Tamaševičienė

Muzikologų sekcijos veiklos reglamentas

Priėmimo į Muzikologų sekciją reglamentas


1936 m. įsteigta ir 1989 m. savo narystę Tarptautinėje šiuolaikinės muzikos draugijoje atnaujinusi ISCM Lietuvos sekcija siekia įgyvendinti tarptautinio bendradarbiavimo katalizatoriaus misiją. Globalinis ISCM profilis suteikia galimybes ISCM Lietuvos sekcijai supažindinti Lietuvos publiką su šiuolaikine pasaulio muzika. Koordinuojant tarptautines programas, padalinys yra bendradarbiavęs su šiuolaikinės muzikos festivaliais „Iš arti“, „Muzikos ruduo“, „Gaida“. ISCM Lietuvos sekcija talkino Lietuvos kompozitorių sąjungai ir festivaliui „Gaida“ organizuojant ISCM festivalį „Pasaulio muzikos dienos / Gaida 2008“ Vilniuje.
ISCM Lietuvos sekcijos veiklą koordinuoja pirmininkas, vicepirmininkas ir septynių asmenų ISCM sekcijos taryba. ISCM Lietuvos sekcijos pirmininkas ir vicepirmininkas atstovauja Lietuvai tarptautinėje ISCM organizacijoje, plėtoja tarptautinius ryšius su kitų šalių ISCM sekcijomis, inicijuoja tęstinius šiuolaikinės muzikos sklaidos projektus. Nacionalinė sekcija kasmet vykdo kūrinių atranką į festivalį „ISCM World New Music Days“ (ISCM Pasaulio naujosios muzikos dienos). Atrinkti kompozitorių kūriniai toliau dalyvauja tarptautinėje atrankoje.

 

ISCM Lietuvos sekcijos Taryba (nuo 2020 m. rugsėjo 22 d.):

 • Rūta Gaidamavičiūtė
 • Vytautas Germanavičius (vicepirmininkas)
 • Jonas Jurkūnas 
 • Ričardas Kabelis 
 • Rytis Mažulis
 • Rasa Murauskaitė
 • Mykolas Natalevičius
 • Linas Paulauskis
 • Rūta Stanevičiūtė

ISCM festivaliuose skambėję lietuvių kompozitorių kūriniai


VšĮ Lietuvos muzikos informacijos centras (LMIC) įkurtas 1995 metais LKS iniciatyva. Nuo 2001 metų centras veikia kaip viešoji įstaiga (steigėjas – LKS). Pagrindinė jos funkcija – Lietuvos muzikos kultūros sklaida vietinėse terpėse ir tarptautinėse auditorijose. Kryptingai siekdamas šio tikslo LMIC nuolat telkia, sistemina, viešina, publikuoja ir eksportuoja Lietuvos muzikos kultūros profesionalią informaciją ir kūrybinę produkciją. Vykdydamas veiklą LMIC žvalgo skirtingų muzikos žanrų teritorijas: džiazo, eksperimentinės elektroninės kūrybos, (post)modernių etninės muzikos formų, populiariosios kultūros muzikos ir senosios estrados, pagrindinį dėmesį skirdamas Lietuvos šiuolaikinei kompozicinei muzikai (art music) ir XX a. klasikai.
Interneto svetainė www.mic.lt.


VšĮ „Mano nata“ (buv. VšĮ Kompozitorių sąjungos fondas) veiklą pradėjo 1998 m. Jos misija –muzikos edukacija. Įstaiga organizuoja Nacionalinį mokinių muzikos kūrinių konkursą „Mano nata“, kuris apima geriausių muzikos kūrinių ir muzikologijos darbų atranką ir apdovanojimus; kūrybines pratybas ir stovyklas mokiniams bei mokytojams; nuotolinį kūrybos mokymą, koncertus Lietuvos regionuose.
VšĮ „Mano nata“ rengia šiuolaikinės muzikos populiarinimo, kompozitoriaus ir muzikologo profesijų pristatymo renginius, rūpinasi lietuviško pedagoginio repertuaro plėtra.

VšĮ „Mano nata“ taryba (nuo 2018 m. lapkričio 27 d.):

 • Vaida Beinarienė
 • Žydrė Jankevičienė (pirmininkė)
 • Ričardas Kabelis
 • Rasa Murauskaitė
 • Matas Šablauskis

Interneto svetainė www.manonata.lt